Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa międzynarodowego - strona 1   Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa międzynarodowego - strona 2   Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa międzynarodowego Próby kodyfikacji ogólnych zasad odpowiedzialności państw podjęte zostały dopiero pod koniec XIX w. Najprawdopodobniej pierwszym oficjalnym aktem prawnomiędzynarodowym (wcześniej opracowywane były również projekty prywatne) była uchwała o roszczeniach i interwencji dyplomatycznej, przyjęta na pierwszej konferencji panamerykańskiej. Uchwała ta dotyczyła jednak odpowiedzialności państwa za naruszenia prawa międzynarodowego należące do kategorii deliktów międzynarodowych. Problemem jaki wyłania się odnośnie omawianego zagadnienia jest odpowiedź na pytanie kto w państwie ponosi odpowiedzialność za drugi typ naruszenia prawa międzynarodowego publicznego, jakim są zbrodnie. Zgodnie z art. 1 Konwencji z Montevideo o prawach i obowiązkach państw państwo to „osoba prawa międzynarodowego” posiadająca stałą ludność, określone terytorium, rząd oraz zdolność do wchodzenia w stosunki z innymi państwami. Państwo jest zatem tworem abstrakcyjnym, które jako takie nie posiada rzeczywistych możliwości do ponoszenia odpowiedzialności karnej, co słusznie zostało zauważone przez Trybunał Norymberski, w którego wyroku stwierdzono, że to nie „twory abstrakcyjne dokonały zbrodni, a zwykli ludzie i tylko oni mogą za nie ponieść odpowiedzialność”. Precedens ten wyznaczył nowy kierunek rozwoju doktryny, a zasady, które zawarte zostały w statucie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze stanowią do dziś podstawę odpowiedzialności karnej jednostki w prawie międzynarodowym. Należy przy tym zauważyć, że prawo karne międzynarodowe jest przejawem internacjonalizacji, a więc umiędzynarodowienia procedur i podstaw odpowiedzialności karnej. Wynika stąd, że podstawą do odnalezienia konkluzji o możliwości pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności jest odnalezienie wspólnego języka dogmatycznego, za pomocą którego możliwe będzie osiągnięcie porozumienia odnośnie do danego rozstrzygnięcia. Stąd nie tylko prawo precedensowe stanowi o zasadach odpowiedzialności karnej w prawie międzynarodowym, ale również tworzenie norm na podstawie studiów prawno porównawczych, tak aby część ogólna prawa karnego, w której mieści się odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego prywatnego, mogła być dostępna dla prawników o odmiennych doświadczeniach doktrynalnych.
Powyższe rozróżnienie między naruszeniami prawa międzynarodowego, z którego wynika podział na zbrodnie międzynarodowe i delikty międzynarodowe wskazuje na konieczność wyjaśnienia dwóch kolejnych terminów, a mianowicie „prawa karnego międzynarodowego” i „prawa międzynarodowego karnego”. Prawo karne międzynarodowe wskazuje na obecność elementów międzynarodowych w prawie karnym krajowym, ze względu na: popełnianie przestępstw przez cudzoziemców, popełnianie przestępstw przez obywateli za granicą, istniejące formy współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. W ostatnim aspekcie dotyczy zatem deliktów międzynarodowych. Prawo międzynarodowe karne obejmuje zaś ogół norm uszczegóławiających kategorię przestępstw, tj. zbrodni międzynarodowych zdefiniowanych przez przepisy prawa międzynarodowego, zasady wykonywania międzynarodowej jurysdykcji i wewnętrzną organizację wymiaru sprawiedliwości.

(…)

… Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, dzień później Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a 26 listopada 1968 r. konwencję o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Dzięki takim zabiegom możliwe było ponoszenie odpowiedzialności w ramach popełnionego deliktu międzynarodowego…
… dożywotniego pozbawienia wolności oraz Laurenta Semanza, byłego majora w gminie Bicumbi, na karę dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności.
Obok Międzynarodowego Trybunału Karnego powołanego na mocy traktatu oraz trybunałów ad hoc powołanych przez Radę Bezpieczeństwa funkcjonują również qasi-trybunały, to jest trybunały o charakterze mieszanym. Zalicza się do nich: Specjalny Trybunał dla Sierra Leone…
… londyńskiego z 1945 r.: zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości. W 1998 r. w Statucie Rzymskim przedefiniowano katalog zbrodni międzynarodowych uzupełniając je dodatkowo o ludobójstwo i zbrodnię agresji. Jednakże jurysdykcja w zakresie tej ostatniej wykonywana będzie „gdy tylko zostanie przyjęte postanowienie zgodnie z artykułami 121 i 123 definiujące tę zbrodnię oraz określające warunki wykonywania przez Trybunał jurysdykcji w odniesieniu do tej zbrodni.” Niezależnie od przyjęcia przez ONZ uchwały potwierdzającej, że Karta Trybunału Norymberskiego oraz wydane przez ten sąd wyroki stanowią część porządku prawnego z zakresu stosunków międzynarodowych, podjęto prace nad kodeksem zbrodni przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości. Jednakże nie zakończyły się one sukcesem…
… może wymierzyć karę pozbawienia wolności wymierzoną na czas oznaczony, nieprzekraczający 30 lat lub karę dożywotniego pozbawienia wolności, pod warunkiem, że przemawia za tym wyjątkowy ciężar popełnionej zbrodni i właściwości osobiste skazanego. Oprócz tego Trybunał może orzec grzywnę lub przepadek korzyści, majątku i aktywów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa. Do 2007 r. Międzynarodowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz