Miedź - definicja i zastosowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miedź - definicja i zastosowanie - strona 1 Miedź - definicja i zastosowanie - strona 2 Miedź - definicja i zastosowanie - strona 3

Fragment notatki:


  1 Wst ę p                                                2       3         4                 5       6       7     Mied ź   wyst ę puje  w  krajowych  koncentratach  przewa nie  w  zwi ą zkach  chemicznych  z  siark ą   a  cz ęś ciowo  tak e  z  innymi  pierwiastkami.  Około  90%  całej  ilo ś ci  miedzi  w  zło ach  krajowych  przypada  na  rudy  siarczkowe,  w  których  głównymi  minerałami  s ą :  chalkozyn  Cu2S,  kowelin  CuS,  chalkopiryt  CuFeS 2,  bornit  Cu5FeS4.   W  HM  „Legnica”  i  „Głogów  I”,  które  stosuj ą   technologi ę   wytopu    8 kamienia  miedziowego  w  piecach  szybowych,  koncentraty  mieszane  s ą   z  czynnikiem  wi ą ą cym  (ługiem  posulfitowym).  Otrzymany  w  ten  sposób  materiał jest brykietowany i wsadowany do pieców szybowych, w których,  po  stopieniu  z  topnikami  i  koksem,  otrzymuje  si ę   kamie ń   miedziowy  i  u el odpadowy.   Kamie ń   miedziowy  (zawieraj ą cy  55  –  65  %  miedzi),  b ę d ą cy  stopem  siarczków,  głównie  miedzi  i  elaza,  podlega  dalszej  przeróbce  w  konwertorach  z  osiowym  odprowadzeniem  gazów  (typu  Hoboken),  do  których  jest  przewo ony  w  kadziach  w  stanie  płynnym.  u el,  po  zestaleniu  i  skruszeniu  do  odpowiedniej  granulacji,  stosowany  jest  jako  kruszywo, m.in. do budowy dróg. W procesie konwertorowania nast ę puje  utlenianie  siarczków,  w  efekcie  czego  uzyskuje  si ę   mied ź   surow ą   o  zawarto ś ci ok. 98,5% miedzi.   Mied ź  konwertorowa rafinowana jest nast ę pnie w piecach anodowych, po  czym odlewana w anody, które zawieraj ą  ok. 99.5% miedzi.   Anody  te  s ą   przewo one  do  dalszego  przerobu  w  procesie  rafinacji  elektrolitycznej.     PROCES SZYBOWY OTRZYMYWANIA KAMIENIA MIEDZIOWEGO  Celem procesu szybowego jest wyodr ę bnienie i przeprowadzenie zwi ą zków miedzi do  kamienia  miedziowego  oraz  oddzielenie  tego  produktu  od  u la  szybowego,  do  którego  przechodz ą   składniki  skały  płonej.  Wsadem  do  pieca  s ą   odpowiednio  przygotowane  koncentraty,  paliwo  i  topniki,  umo liwiaj ą ce  szybsze  stopienie  materiałów  wsadowych  i  wpływaj ą ce,  poprzez  odpowiedni ą   modyfikacj ę   składu  u la,  na  jego  pełniejsze  rozdzielenie  od  kamienia  miedziowego  w  odstojniku.  By 

(…)

… kinetykę reakcji.
Dzięki du ej przewiewności warstwy strefa utleniania zwiększa swój zasięg, poniewa
tlen zawarty we wdmuchiwanym powietrzu dociera w dalsze rejony słupa wsadu.
Przy małych rozmiarach frakcji wsadowej strefa utleniania zmniejsza się na skutek
zwiększonej powierzchni właściwej wsadu oraz większego oporu przepływu
14
strumieni gazów. Wzrost oporu powoduje wzrost ciśnienia dmuchu powietrza…
…. Wsadem do pieca są odpowiednio
przygotowane koncentraty, paliwo i topniki, umo liwiające szybsze stopienie
materiałów wsadowych i wpływające, poprzez odpowiednią modyfikację składu
u la, na jego pełniejsze rozdzielenie od kamienia miedziowego w odstojniku. By
umo liwić spalanie koksu oraz utlenienie pewnej części innych składników wsadu
8
(węgiel organiczny, siarka,
elazo) nale y doprowadzić do pieca…
… się dwóch powierzchni walcowych jednakowej średnicy
obróconych o 90°) charakteryzuje właśnie lepsza wytrzymałość mechaniczna, brak
skłonności do pękania wobec braku płaszczyzny podziału oraz lepsza
gazoprzepuszczalność.
Masa brykietu wynosi np. w HML około 350 g, przy wymiarach 75x70x45 mm.
W polskich rudach występuje nietypowy dla innych składnik, tzw. węgiel organiczny,
który łatwo się flotuje…

ziarnistość zbli oną do rozmiarów brykietu. Stosuje się tak e koks o małych
rozmiarach (koksik, karbonizat węglowy), który miesza się z koncentratem i
brykietuje.
Koks stosowany do pieców szybowych np. w HML posiada następujące parametry
technologiczne:
wartość opałowa 23000-28000 kJ/kg
zawartość popiołu w stanie suchym 9-20 %
wilgoć całkowita 2-5 %.
11
Topniki
Topniki dodaje się do wsadu w zale ności…
… szybowego zawraca się tak e odpad z produkcji ołowiu surowego, tzw.
u el poołowiowy, zawierający pewne ilości metali ( elazo, miedź, ołów, cynk, arsen)
w postaci utlenionej oraz częściowo w postaci stopu siarczków. Temperatura
topnienia tego u la waha się w granicach 750÷900°C.
Wa nym składnikiem u lotwórczym jest tlenek wapnia, którego ilością mo na
obni ać kwasowość u la, dzięki czemu unika się tworzenia…
… „białego matu”
porywają ze sobą drobne cząstki krzemionki, kropelki kamienia Cu,
u la i
38
metalicznej miedzi. Jednocześnie z gazami uchodzą częściowo niektóre łatwiej lotne
metale lub ich związki w postaci par ( cynk, ołów, arsen, bizmut, itp.). W odciągach
gazowych pary metali utleniają się a ich tlenki wychwytywane są w urządzeniach
odpylających. Unoszony z gazami pył zostaje wytrącony częściowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz