Miary zmienności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miary zmienności - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim są miary zmienności.
Informacje zawarte w pliku to: wartości średnie, odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.

Miary zmienności
Wartości średnie nie dają wyczerpującej charakterystyki struktury zbiorowości. Przede wszystkim nie informują o stopniu zmienności (dyspersji) badanej cechy. Dyspersją nazywamy zróżnicowanie jednostek zbiorowości ze względu na wartość badanej cechy. Siłę dyspersji oceniamy za pomocą pozycyjnych i klasycznych miar zmienności. Do miar klasycznych zaliczamy: odchylenie przeciętne, wariancję, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności (w zależności od techniki obliczania może być również pozycyjną miarą dyspersji)
Odchylenie przeciętne określa, o ile wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się średnio ze względu na wartość zmiennej od średniej arytmetycznej tej zmiennej. Odchylenie przeciętne jest średnią arytmetyczną bezwzględnych wartość (modułów) odchyleń wartości cechy od jej średniej arytmetycznej. Oblicza się je wg wzoru:
dla szeregu wyliczającego:
dla szeregu rozdzielczego punktowego:
dla szeregu rozdzielczego przedziałowego:
Ćwiczenie 5
Oblicz odchylenie przeciętne dla podanego szeregu
Tab. Nauczyciele szkół średnich w miejscowości Z wg stażu pracy
Staż pracy
(w latach)
Liczba nauczycieli
Obliczenie pomocnicze
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
4
7
10
15
8
4
2
2,5
7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
10,0
52,5
125,0
262,5
180,0
110,0
65,0
13,6
8,6
3,6
1,4
6,4
11,4
16,4
54,4
60,2
36,0
21,0
51,2
45,6
32,8
Ogółem
50
x
805,0
x
301,2
Źródło: M. Sobczyk, Statystyka, PWN, W-wa 1991, s.45.
Najpierw należy obliczyć średni staż pracy:
Wynik podstawiamy do wzoru:
Otrzymany wynik oznacza, że przeciętne zróżnicowanie badanej zbiorowości nauczycieli ze względu na staż pracy wynosi 6 lat.
Wariancja jest to średnia arytmetyczna z kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej całej zbiorowości. Dla szeregu wyliczającego oblicza się ją wg wzoru:
Dla szeregu rozdzielczego punktowego:
Dla szeregu rozdzielczego przedziałowego:
Ćwiczenie 6
Oblicz wariancję z podanego szeregu.
Tab. Zgony niemowląt na wsi wg wieku w Polsce w 1977 r.


(…)

…, że do obliczeń wykorzystuje się środki przedziałów klasowych, a nie średnie arytmetyczne z poszczególnych klas.
Wariancja jest wielkością kwadratową. Aby uzyskać miarę zróżnicowania o postaci liniowej (o mianie zgodnym z mianem badanej cechy), wyciągamy pierwiastek kwadratowy. W wyniku pierwiastkowania otrzymujemy tzw. odchylenie standardowe.
Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.
Odchylenie standardowe określa o ile wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się średnio od średniej arytmetycznej badanej zmiennej. Dla poszczególnych rodzajów szeregów korzystamy z odpowiednich wzorów na wariancję, a następnie wyciągamy pierwiastek kwadratowy z wariancji.
Możemy je wykorzystać do konstrukcji typowego obszaru zmienności badanej cechy. W obszarze tym mieści się około 2/3…
… nie można porównywać pod względem tej samej cechy dwóch (lub kilku) zbiorowości będących na różnym poziomie, określonym np. średnią arytmetyczną czy medianą. Z tego powodu w analizie dyspersji stosuje się względną miarę zróżnicowania - współczynnik zmienności.
Współczynnik zmienności jest ilorazem bezwzględnej miary dyspersji i odpowiednich wartości średnich. Jest on wyrażany w procentach. Ponieważ w analizie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz