Metodyka UNIDO i Biznes Plan

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 7126
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka UNIDO i Biznes Plan - strona 1 Metodyka UNIDO i Biznes Plan - strona 2 Metodyka UNIDO i Biznes Plan - strona 3

Fragment notatki:


Metodyka UNIDO  Metodyka UNIDO - Przedinwestycyjna, inwestycyjna i operacyjna faza cyklu projektu.  Metodyka UNIDO - faza przedinwestycyjna.  • Faza przedinwestycyjna, która wiąże się z planowaniem projektu, obejmuje kilka etapów:  ◦ identyfikację możliwości inwestycyjnych (studium możliwości),  ◦ określenie projektu we wstępnym studium przedrealizacyjnym (pre-feasibility)  ◦ wypracowanie ostatecznej wersji projektu (studium feasibility), a następnie  ◦ ocenę projektu i podjęcie decyzji inwestycyjnych (raport oceniający).  Metodyka UNIDO - faza inwestycyjna.  • Faza inwestycyjna może być podzielona na następujące etapy:  ◦ stworzenie prawnej, finansowej i organizacyjnej bazy dla realizacji projektu,  ◦ nabycie i transfer technologii oraz podstawowe projektowanie techniczne,  ◦ szczegółowe projektowanie techniczne i kontraktacja, włączając przetargi, ocenę ofert i  negocjacje,  ◦ nabycie ziemi, prace budowlane i instalacyjne,  ◦ marketing przedprodukcyjny wraz z zapewnieniem dostaw i utworzeniem struktury  administracyjnej przedsiębiorstwa,  ◦ rekrutacja i szkolenie pracowników,  ◦ odbiór fabryki i rozruch.  Metodyka UNIDO - faza operacyjna.  • Problemy fazy operacyjnej należy rozpatrywać z punktu widzenia krótkiego i długiego okresu.  ◦ Spojrzenie krótkookresowe dotyczy początkowego okresu rozpoczęcia produkcji, kiedy może się  pojawić wiele problemów dotyczących takich spraw, jak zastosowanie technik produkcyjnych,  użytkowanie sprzętu, niska wydajność pracy wynikająca z braku wykwalifikowanej kadry i siły  roboczej. Większość tych problemów ma swoje źródło w fazie realizacji inwestycji.  ◦ Spojrzenie długookresowe odnosi się do wybranej strategii i związanych z tym kosztów produkcji  i marketingu oraz przychodów ze sprzedaży. One z kolei powiązane są bezpośrednio z  prognozami dokonanymi w fazie przedinwestycyjnej.  ▪ Rozbudowa,  ▪ innowacje,  ▪ odtworzenie,  ▪ restrukturyzacja  Metodyka UNIDO – studium możliwości.  • Studium możliwości obejmuje analizę następujących problemów:  ◦ zasoby naturalne, łącznie z możliwościami ich przetwarzania i wykorzystania w produkcji, jak na  przykład drewno dla przemysłu drzewnego /IKEA/,  ◦ istniejący model rolnictwa będący podstawą dla przemysłu przetwórstwa rolnego / Poldanor/,  ◦ przyszły popyt na niektóre dobra konsumpcyjne, które mogą się okazać artykułami rozwojowymi  w wyniku przyrostu ludności lub jej siły nabywczej oraz popyt na nowe artykuły, jak tkaniny  syntetyczne lub sprzęt elektryczny dla gospodarstw domowych,  ◦ wielkość i struktura importu, aby określić możliwości jego substytucji /stale nierdzewne, 

(…)

… korzyści skali,
◦ ogólny klimat inwestycyjny,
polityka przemysłowa,
◦ dostępność i koszty czynników produkcji,
◦ możliwości eksportu.
Studium Feasibility - Ostateczna Wersja Projektu – Biznes Plan
• Historia i podsumowanie genezy projektu
◦ Nazwisko (nazwa) i adres promotora
◦ Historia i geneza projektu
◦ Cele strategiczne i zarys proponowanej strategii, włączając analizę geograficzną, udział w rynku…

◦ Ocena inwestycji: kluczowe dane
▪ zdyskontowane strumienie pieniężne (wewnętrzna stopa zwrotu, wartość zaktualizowana
netto)
▪ okres zwrotu
▪ rentowność całości zainwestowanego kapitału i kapitału zakładowego
▪ dochód przypadający stronom projektu, np. w projektach joint venture
▪ ważniejsze elementy oddziaływania finansowego i ekonomicznego na gospodarkę
narodową oraz wpływ na środowisko naturalne…
… przemysłu farmaceutycznego na
bazie kompleksu petrochemicznego,
◦ możliwości zwiększenia mocy wytwórczych dla uzyskania korzyści skali,
◦ ogólny klimat inwestycyjny,
◦ polityka przemysłowa,
◦ dostępność i koszty czynników produkcji,
◦ możliwości eksportu.
Studium Feasibility - Ostateczna Wersja Projektu – Biznes Plan
• Historia i podsumowanie genezy projektu
◦ Nazwisko (nazwa) i adres promotora
◦ Historia…
… projektu
▪ źródła finansowania
▪ wpływ kosztów finansowania i obsługi zadłużenia na projekt
▪ polityka finansowa
◦ Ocena inwestycji: kluczowe dane
▪ zdyskontowane strumienie pieniężne (wewnętrzna stopa zwrotu, wartość zaktualizowana
netto)
▪ okres zwrotu
▪ rentowność całości zainwestowanego kapitału i kapitału zakładowego
▪ dochód przypadający stronom projektu, np. w projektach joint venture
▪ ważniejsze…
…) technologii, szkolenia, kontroli ryzyka, kosztów,
aspektów prawnych itd.
◦ Schemat i zakres projektu
◦ Opis podstawowych części fabryki (wyposażenie), jego dostępności kosztów
◦ Opis wymaganych prac inżynieryjno-budowlanych
• Organizacja i koszty ogólnozakładowe.
◦ Podstawowy opis struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania
• Zasoby ludzkie.
◦ Opis środowiska społeczno-ekonomicznego i kulturowego…
….
• Aspekty związane z niepewnością, włączając zmienne krytyczne, ryzyko i możliwe strategie i
sposoby minimalizacji ryzyka, prawdopodobne scenariusze rozwoju przyszłości i ich skutki dla
opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego /analiza wrażliwości/
• Ocena przydatności dla gospodarki narodowej
• Wnioski
◦ główne korzyści i zalety projektu
◦ najważniejsze słabe strony projektu
◦ szanse realizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Eugenia napisał(a):

2019-03-06 14:53:10

Dobra notatka ,przedstawia analitycznie 3 fazy Metodyki UNIDO