Metody zarządzania ryzykiem kredytowym - Zdolność kredytowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zarządzania ryzykiem kredytowym - Zdolność kredytowa - strona 1 Metody zarządzania ryzykiem kredytowym - Zdolność kredytowa - strona 2 Metody zarządzania ryzykiem kredytowym - Zdolność kredytowa - strona 3

Fragment notatki:

Metody zarządzania ryzykiem kredytowym Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewypłacalności kredytobiorcy. Zagrożenie to na ogół może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia z winy kredytobiorcy lub otoczenia gospodarczego.
Finansowanie rozwoju dzięki kredytom jest ryzykowne. Generalnie można stwierdzić, że ryzyko kredytowe jest tym większe, im:
Większa jest proporcja między wysokością zadłużenia a majątkiem firmy,
Mniejsza jest proporcja między zyskami netto a wysokością kredytu,
Młodsza jest firma,
Dłuższy jest okres kredytowania.
Ryzyko związane z udzielaniem kredytu dzieli się na dwa rodzaje:
Ryzyko wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem i warunkami wykorzystania kredytu, co powoduje, że nie będzie osiągnięty planowany efekt produkcyjny i finansowy,
Ryzyko utraty kapitału wraz z odsetkami.
Przy ocenie ryzyka kredytowego bank wykorzystuje dwa niezależne od siebie kryteria:
Terminowość spłaty kapitału i odsetek,
Sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika
Ryzyko kredytowe wynika z kształtowania się kondycji ekonomicznej kredytobiorcy, zwanej zdolnością kredytową, oraz warunków makroekonomicznych. Podstawowym zagrożeniem jest niewywiązanie się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec banku, dotyczących spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Wyróżnia się:
aktywne pasywne
ryzyko kredytowe.
Aktywne ryzyko kredytowe jest związane z udzieleniem kredytu klientom banku. Zawsze bowiem istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie zwróci kredytu bądź spłaci kredyt w mniejszej kwocie niż uzgodniona w umowie.
Pasywne ryzyko kredytowe związane jest z pozyskaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie swojej działalności. Może ono wystąpić w sytuacji, gdy bank pozyskał środki na niekorzystnych warunkach lub gdy depozyty zostały wycofane wcześniej niż można było oczekiwać.
Ryzyko kredytowe wiąże się nie tylko z ryzykiem udzielenia każdego pojedynczego kredytu, ale także z łącznym zaangażowaniem banku w działalność kredytową. Najczęściej przyczyną upadku banku jest zła jakość aktywów.
Na poziom ryzyka kredytowego w skali banku wpływa koncentracja portfela kredytowego. Im mniejsza jest wzajemna zależność między poszczególnymi pojedynczymi kredytami, a więc ich koncentracja, tym mniejsze jest łączne ryzyko kredytowe. Wystąpienie sytuacji, w której czynniki wpływające na niespłacenie jednego kredytu będą wpływały na niespłacenie innych, maleje wraz ze zwiększającym się rozrzutem pojedynczych kredytów. Można to osiągnąć poprzez zróżnicowanie:


(…)

… zdolności kredytowej klienta poddawane są w szczególności:
płynność rozumiana jako zdolność do wywiązywania się kredytobiorcy ze zobowiązań,
sytuacja majątkowa i finansowa kredytobiorcy (płynność aktywów, źródła finansowania),
wyniki finansowe z działalności podstawowej, zapewniające wystarczalność zysku na finansowanie bieżących potrzeb i rozwoju firmy.
Jednym z podstawowych czynników ograniczania ryzyka kredytowego jest trafna ocena kredytobiorcy na etapie udzielania kredytu. Oceny tej dokonuje się różnymi metodami, np. wykorzystując analizę wskaźnikową czy metodą punktową. Bank może wykorzystać też np. metodę ratingu obejmującą:
kryteria ilościowe,
kryteria jakościowe,
ryzyko związane z klientem,
ryzyko transakcji,
ryzyko kredytowe jako podsumowanie.
Wynikiem ratingu jest umieszczenie klienta w jednej…
… zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach spłaty ustalonych w umowie.
Ocena zdolności kredytowej różni się w przypadku ubiegania się o kredyt przedsiębiorstwa od analizy przeprowadzanej w przypadku udzielania kredytu konsumpcyjnego, zarówno pod względem wymaganych informacji, jak i stosowanych metod. Przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych podstawowe znaczenie mają osobiste cechy kredytobiorcy, tj…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz