Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty - strona 1 Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty - strona 2 Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty - strona 3

Fragment notatki:


SEGMENTY RYNKU FINANSOWEGO kryterium: podmiot dokonywanych transakcji
Rynek kapitału pożyczkowego - wiąże się z korzystaniem kapitału obcego w określonym czasie oraz pożyczanie czasowo wolnych środków pieniężnych
Rynek tytułów własnościowych - wiąże się z transferem praw własnościowych, zmianą struktury własności podmiotu z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości obrotu tytułami własnościowymi
W strategii finansowej przedsiębiorstwa ten podział będzie decydował o strukturze kapitał w przeds., wiarygodności finansowej przeds., jego płynności oraz możliwościach wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
kryterium: czas
Rynek kapitału krótkoterminowego - związany jest w przeds. z zarządzaniem jego płynnością finansową, tworzeniem i obiegiem pieniądza zabezpieczającego potrzeby transakcyjne oraz lokowaniem czasowo wolnych śro9dków pieniężnych o charakterze transakcyjnym
Rynek kapitału długoterminowego - jest związany z zabezpieczeniem potrzeb finansowych na realizację procesów rozwojowych przeds. oraz inwestowania kapitału na rynku finansowym na okres 1 roku lub dłuższym
Czas Ryzyko: zmiana wartości pieniądza w czasie
rozłożenie w czasie przyszłych wpływów i wydatków
dyskontowanie przyszłych wpływów i wydatków
porównywanie wartości bieżącej
kryterium: charakter dokonywanych transakcji
Rynek papierów wartościowych: rynek transakcji kasowych i terminowych
Rynek kredytów i lokat bankowych Rynek pożyczek i lokat instytucji finansowych RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Rynek pierwotny - wprowadzenie pap. wart. do obiegu - emisja własna lub emisja obca
Cel: pozyskanie kapitału długo- krótkoterminowego; Uczestnicy: emitent pierwszy nabywca Obrót publiczny: zgoda Komisji Pap. Wart., dostęp do informacji, prospekt emisyjny
Podaż: emisja pozyskanie kapitału (potrzeby kapitałowe); popyt: inwestorzy lokowanie kapitału
Rynek wtórny - obrót papierami wartościowymi wprowadzonymi do obiegu - obrót giełdowy i pozagiełdowy
Cel: zmiana struktury aktywów finansowych; Uczestnicy: kolejni posiadacze pap. wart. Obrót: Giełda Maklerzy Krajowy depozyt Pap.Wart.
Podaż: inwestorzy zmiana struktury aktywów Cena: zależy od relacji podaży i popytu Popyt: inwestorzy ulokowanie wolnych środków pieniężnych.
Pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku występują różnice wynikające z:
różnych warunków dostępu do kapitału
różnic w koszcie kapitału
różnych wymagań dotyczących zakresu ujawniania informacji na rynku fionansowym
z różnych warunków zabezpieczenia interesów kapitałodawców


(…)


z p.w. minimalizacji średniego ważonego kosztu kapitału.
Optymalna struktura kapitału w przeds. jest to tak relacja kap.wł/kap.obcy, która zapewnia równowagę pomiędzy poziomem oczekiwanego dochodu (stopa zwrotu) i wielkością akceptowanego ryzyka rozpatrywanego przez właścicieli, wierzycieli i potencjalnych inwestorów.
Większe ryzyko = większa stopa zwrotu. WZROST ZADŁUŻENIA
SZANSE:
utrzymanie struktury…
… kapitałustopa zwrotu niezbędna dla zachowania rynkowej wartości przeds.
Średni ważony koszt kapitałudanej strukturze przeds. odpowiada określony średni ważony koszt kapitału; taki który uwzględnia optymalną strukturę kapitału.
Optymalnej strukturze kapitału odpowiada najniższy w danych warunkach średni ważony koszt kapitału.
STRUKTURA KAPITAŁU MOŻE UWZGLĘDNIAĆ:
Kredyt bankowy
Pożyczkowe papiery wartościowe…
… przy różnej strukturze kapitału. Kalkulacja kosztu kapitału jako funkcji struktury kapitału jest niezbędna nie tylko do podejmowania decyzji w zakresie wielkości i źródeł pozyskiwania kapitału ale przede wszystkim dla określenia sposobu jego wykorzystania.
Koszt kapitału jest wykorzystywany w ustaleniu efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych przez NPV i IRR.
Średni ważony koszt kapitału wyznacza poziom stopy dyskontowej zastosowanej przy ocenia efektywności projektów inwestycyjnych.
Opłaca się w przeds. podjąć realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego jeżeli zaktualizowana (przy stopie dyskontowej równej kosztowi kapitału) wartość netto przepł. pieniężnych związanych z projektem (NPV) jest dodatnia lub gdy IRR dla tego przedsięwzięcia jest większa od średniego ważonego kosztu kapitału. OBLIGACJA…
…:
nominalna stopa procentowa - powinna uwzględniać czystą stopę procentową, jest wyznacznikiem użyteczności kapitału i powinna uwzględniać stopę inflacji
realna stopa procentowa
Struktura czasowa stopy procentowej
Uwzględnia relację pomiędzy stopą procentową rynku krótkoterminowego a stopą % rynku długoterminowego
powiązanie stopy % z oceną ryzyka dokonywanych transakcji
uwzględnia wiarygodność…
… GOSPODARCZE (OPERACYJNE) zależy od:
specyfiki działalności realnej i branży w której przeds. funkcjonuje
struktury kosztów w przeds.: k.stałe i zmienne (im wyższe koszty stałe tym wyższy próg rentowności a tym samym wyższe ryzyko operacyjne)
pozycji przeds. na rynku (możliwość kształtowania cen) im niższa pozycja tym wyższe ryzyko
Ryzyko w zakresie oczekiwanych zysków operacyjnych i dochodów przyszłych:
Im wyższe ryzyko operacyjne tym wyższa stopa zysku
Im wyższa stopa zysku tym barzdiej można sobie pozwolić na wyższe zadłużenie (droższy kredyt)
Ryzyko przejmują wierzyciele i właściciele.
II. RYZYKO FINANSOWE - związane jest ze strukturą kapitału przeds. (wybór źródeł finansowania kapitału). Ryzyko to przejmują właściciele - związane jest z niepewnością kształtowania się w przyszłości zysku netto.
3…
… - przeds. Występuje w charakterze kapitałodawcy.
Wyznacznikiem decyzji będzie stopa zwrotu - maksymalny akceptowany koszt kapitału będzie uwzględniać minimalną oczekiwaną stopę zwrotu.
Bony komercyjne jako instrument pozyskania kapitału.
Bony komercyjne stanowią alternatywę do krótkoterminowego kredytu bankowego. Mogą być emitowane w oparciu o 3 podstawy prawne:
bony komercyjne oparte o prawo wekslowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz