Metody pomiarowe natężenia przepływu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pomiarowe natężenia przepływu-opracowanie - strona 1 Metody pomiarowe natężenia przepływu-opracowanie - strona 2 Metody pomiarowe natężenia przepływu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pływaki całkujące (integratory) - odnoszą się do pomiarów prędkości w całym przekroju poprzecznym cieku. Odmianą zupełnych pomiarów odcinkowych prędkości są pomiary prędkości średniej w pionie hydrometrycznym.
Odmianą zupełnych pomiarów odcinkowych prędkości są pomiary prędkości średniej w pionie hydrometrycznym, w pionowej płaszczyźnie przechodzącej przez dany pion hydrometryczny równoległej do osi cieku (kierunku przepływu). Metoda ta polega na wypuszczaniu na poziomie dna cieku pływaków o gęstości mniejszej niż gęstość wody oraz na pomiarze długości odcinka wzdłuż biegu rzeki zawartego pomiędzy pionem, w którym pływak został wypuszczony, a punktem, w którym wypłynął na powierzchnię wody
Na wypuszczony z dna cieku pływak działają dwie siły: siła wyporu oraz parcie hydrodynamiczne
Pomiary odcinkowe powierzchniowe pozwalają na określenie prędkości przepływu w przypowierzchniowej warstwie wody w przekroju poprzecznym. Do ich wykonania wykorzystuje się różnego rodzaju pływaki powierzchniowe, swobodnie unoszone przez płynącą wodę z prędkością równą prędkości strug wody na powierzchni rzeki. W rzeczywistości, według Du Buala, przedmiot płynący z prądem wody porusza się szybciej niż otaczające go cząstki wody. Zależy to od ciężaru właściwego ciała, jego kształtu oraz od spadku zwierciadła wody. Szybciej porusza się przedmiot o większym ciężarze, bardziej opływowym kształcie, przy większym spadku zwierciadła wody. Pływaki powierzchniowe należą do najstarszych przyrządów służących do pomiarów prędkości przepływu. Zaletą ich jest prostota konstrukcji, wadą zaś - mała dokładność wyników.
Najczęściej stosowanymi pływakami są krążki drewniane lub korkowe, butelki częściowo wypełnione wodą, kule metalowe wewnątrz puste
Natężeniem przepływu nazywa się ilość wody przepływającej przez przekrój poprzeczny koryta otwartego lub przewodu zamkniętego w jednostce czasu. Wielkość te oznacza się jako Q, określającej ilość wody przepływającej przez dyszę o przekroju F .
Metody pomiarowe natężenia przepływu zostały przez Dębskiego podzielone na:
bezpośrednie, w których mierzy się bezpośrednio przepływ, i
pośrednie -gdzie mierzy się elementy, od których zależy przepływ {najczęściej są to powierzchnia przekroju poprzecznego F i prędkość przepływu v).
I Metody bezpośrednie pomiarów natężenia przepływu
1. Metody bezpośrednie charakteryzuje duża dokładność pomiaru, ale stosowane mogą być przy niewielkich wartościach przepływu. Spośród tych metod do najczęściej stosowanych w praktyce hydrometrycznej zaliczyć należy metody objętościowe (wolumetryczne), hydrauliczne, rozcieńczenia wskaźnika oraz elektryczne.

(…)

….
Rodzaje metod rozcieńczania wskaźniki)
1. Metoda chemiczna. Metoda ta polega na zastosowaniu jako wskaźnika związku chemicznego, jakim jest sól mineralna określonego kwasu. Najczęściej stosowana jest sól kuchenna (chlorek sodowy) NaCI. Zaletą tego wskaźnika jest dobra rozpuszczalność w wodzie, mała sorpcja w korycie rzeki trwałość chemiczna (nie zmienia się pod wpływem działania światła, nie ulega redukcji i utlenieniu) oraz niska cena i dostępność.
2. Metoda kolorymetryczna - jako wskaźniki najczęściej stosowane są barwniki takie jak: fluoresceina, eozyna, dwuchromian sodu itp. Wskaźniki te mogą być stosowane w dużym rozcieńczeniu dochodzącym nawet do 1:1000000. Przeprowadzone były próby zastosowania jako wskaźników w metodzie kolorymetrycznej barwników stosowanych w przemyśle spożywczym
… na jego poziomie prędkości zerowe (np. dno betonowe, deski itp.), to w strefie przydennej obserwuje się duże zagęszczenie izotach. W tej sytuacji, w praktyce, w celu uproszczenia konstrukcji, dopuszcza się przecinanie się izotach z linią dna z uwagi na niewielki błąd jaki może tu być popełniony.
Obliczanie natężenia przepływu na podstawie pomiarów prędkości wykonanych przy zmiennych stanach wody. Podczas wykonywania pomiarów hydrometrycznych mogą ulegać zmianie stany wody. Jeżeli zmiany te są niewielkie (kilka cm), to nie bierze się tego faktu pod uwagę, a obliczoną wartość przepływu Q odnosi się do wypośrodkowanego stanu wody. Przy większych zmianach, jakie mają miejsce przy wezbraniach na rzekach górskich lub na małych ciekach nizinnych, przy nagłym zamknięciu lub otwarciu urządzeń piętrzących, śluz itp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz