Metody oceny ryzyka inwestycji kapitałowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody oceny ryzyka inwestycji kapitałowych - wykład - strona 1 Metody oceny ryzyka inwestycji kapitałowych - wykład - strona 2 Metody oceny ryzyka inwestycji kapitałowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Metody oceny ryzyka inwestycji kapitałowych
Spis treści
1. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem inwestycji ...............................5
1.1.Pojęcie i rodzaje inwestycji ................................................................................. 5
1.2. Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym .............................. 8
1.3. Ryzyko i jego rodzaje .......................................................................................12
2. Ryzyko inwestycji w papiery wartościowe .......................................................18
2.1. Ryzyko inwestycji w obligacje .........................................................................18
2. 2. Ryzyko inwestycji w akcje ..............................................................................27
Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem inwestycji
1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji
Inwestycje to kategoria pierwszorzędna współczesnej ekonomii, są jednym z podstawowych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym kraju i podmiotów gospodarczych.
Ujęcia inwestycji:
rzeczowe - ruch dóbr inwestycyjnych: przez inwestycje nie rozumiemy nabywania akcji, lecz nabywanie dóbr inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa - dóbr kapitałowych, budynków, zmiany zapasów używanych do produkcji innych dóbr i usług,
monetarne - widziane przez pryzmat pieniądza.
Inwestycje w ujęciu monetarnym to celowo wydatkowane środki ukierunkowane na odnoszenie korzyści w przyszłości. Inwestycje to długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych związane z transformacją płynnych środków finansowych w aktywa produkcyjne w celu odnoszenia korzyści netto w przyszłości.
Przedsięwzięcie inwestycyjne - zamierzenie rozwojowe firmy o jasno określonym celu produkcyjnym, skonkretyzowane, co do zakresu rzeczowego, miejsca i czasu realizacji, ujęte w sposób kompleksowy
Inwestycja w tym ujęciu akceptuje nierozerwalny związek z finansami przedsiębiorstwa. Odzwierciedla on proces obrotu pieniądza zaangażowanego w działalność inwestycyjną. Składa się on z 4 faz:
1. Gromadzenie środków finansowych (kapitału), faza akumulowania kapitału. Proces ten w przypadku nowych przedsiębiorstw ma zawsze charakter zewnętrzny.
2. Wydatkowanie środków pieniężnych na niezbędne do egzystowania zasoby ekonomiczne - aktywa.
3. Zwrot wydatkowanych środków wpływami ze sprzedaży produktów.
4. Reinwestowanie zysków niepodzielonych, tworzenie następnego obrotu środków inwestycji.

(…)

…, która powinna odzwierciedlać wartość obligacji. Najczęściej stosowaną metodą przy wycenie obligacji Jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Według tej metody: wartość obligacji jest sumą dochodów, które inwestor otrzyma w okresie posiadania obligacji, przy czym dochody te są zdyskontowane, czyli przeliczone na moment dokonywania wyceny.
Wartość teoretyczną obligacji można, więc wyznaczyć…
… kupna (call) w przypadku zabezpieczenia przed wzrostem ceny instrumentu bazowego. W przypadku ryzyka związanego ze spadkiem kursu, należy kupić opcję sprzedaży (put). Transfer ryzyka związany jest również z bardziej skomplikowanymi strategiami opcyjnymi lub wykorzystaniem opcji egzotycznych. Wiąże się on także z delta-vega-gamma hedgingiem, stosowanym w celu zabezpieczenia portfela opcji. Wymiana ryzyka dokonuje się między dwoma podmiotami chcącymi się zabezpieczyć. Polega ona na przekazaniu i otrzymaniu od drugiej strony części ryzyka. Najczęściej stosuje się strategie wykorzystujące kontrakty terminowe oraz swapy. Long hedge stosuje się w celu zabezpieczenia przed wzrostem wartości instrumentu bazowego. Short hedge pozwala na ochronę przed spadkiem kursu instrumentu bazowego. Oczywiście…
…, co czyni ją atrakcyjniejszą dla partnerów handlowych oraz instytucji finansowych.
Arbitraż
Celem arbitrażu jest osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka. Polega on na zajęciu długiej i krótkiej pozycji w instrumencie bazowym i pochodnym w celu wykorzystania nieefektywności w wycenie tych instrumentów finansowych. Stosowany jest głównie przez banki i fundusze hedgingowe, które posiadają odpowiednie…
… kapitałowych, w tym także w Polsce, występuje już tylko sporadycznie. Ich funkcjonowanie oparte jest, bowiem na systemach depozytowych, w ramach, których akcjonariuszom zostają wydane jedynie świadectwa depozytowe. Świadectwo depozytowe zawiera pełną treść akcji, nie jest ono jednak papierem wartościowym. Nie może, więc być przedmiotem kupna, sprzedaży ani wtórnego obrotu na rynku. Natomiast jego zagubienie…
…. Ten typ strategii jest wykorzystywany przy inwestowaniu na rynkach finansowych. Rodzaj przyjętej strategii inwestycyjnej zależy od planowanego celu. Wyróżniamy trzy podstawowe strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne:
-       spekulację,
-       hedging (zabezpieczenie),
-       arbitraż.
Strategia inwestycyjna określa cel inwestycji, który chcemy osiągnąć, definiuje zasady realizacji…
…, instytucje pragnące zabezpieczyć się przed ryzykiem rynkowym, podejmowanym przy innego rodzaju działalności finansowej lub operacyjnej. Tego typu strategie nazywa się hedgingiem, polega ona na wykorzystaniu instrumentów pochodnych w celu minimalizacji ryzyka rynkowego. Hedging możliwy jest m.in. dzięki spekulantom, którzy przejmują ryzyko od osób zabezpieczających się. Trzecią grupą inwestorów…

Jest to po prostu średnia różnica między maksymalną a minimalną stopą zwrotu.
odchylenie międzykwartylowe
Obliczane jest za pomocą następującego wzoru:
s - miara zmienności
Q3 - trzeci kwartyl 
Q1 - pierwszy kwartyl
Jest to różnica pomiędzy trzecim a pierwszym kwartylem.
Miary zmienności są to statystyczne miary dyspersji. Mówią one o tym o ile osiągane stopy zwrotu różnią się od oczekiwanej. Na szczególną uwagę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz