Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1 - Punkty Gaussa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1 - Punkty Gaussa - strona 1 Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1 - Punkty Gaussa - strona 2

Fragment notatki:

Q 61: W zagadnieniu ustalonego przep'ywu ciep'a funkcjie kszta'tu dla element˘w czterow`z'owych prostok†tnych s†
A: liniowe
B: 1-go stopnia
C: biliniowe
D: 2-go stopnia
E: 2-go lub 3-go stopnia
F: 1-go stopnia + cz'ony xy
G: 1-go stopnia + cz'ony xx lub yy
H: paraboliczne
Odp: C,F
Q 62: Punkty Gaussa (zwiazane z kwadraturami Gaussa) w czworokatnych elementach sko¤czonych
A: znajduja si` wewn†trz elementu
B: nie wyst`puja na brzegach elementu
C: (iložŤ) nie zale§y od liczby w`z'˘w w elemencie
D: wyst`puj† tylko na brzegach elementu
E: wyst`puja na brzegach i wewnatrz elementu
F: uto§samiane s† z w`z'ami element˘w
G: mog† byc umiescowione dowolnie wewnatrz elementu
H: moga byc umiejscowione dowolnie na kraw`dzi elementu
Odp: A,B
Q 63: W dwuwymiarowym zagadnieniu ustalonego przep'ywu ciep'a element tr˘jk†tny trzyw`z'owy ma
A: tylko 3 stopnie swobody
B: tylko 1 stoppien swobody
C: tylko 2 stopnie swobody
D: tylko 1 stopien swobody w wezle
E: tylko 2 stopnie swobody w kazdym wezle
F: co najwyzej 2 stopnie swobody
G: nieustalon† liczb` stopni swobody H: liczb` stopni swobody zale§na od r˘znicy temperatury w wez'ach
Odp: A,D
Q 64: Ka§dy w`ze' dowolnego dostosowanego elementu 4-w`z'owego w zgadnieniu PSO/PSN
A: 2 stopnie swobody
B: 1 stopien swobody
C: 3 stopnie swobody
D: 2 stopnie swobody utozsamiane z przemieszczeniami w`z'a
E: 3 stopnie swobody okrežlaj†ce przemieszczenia i obr˘t w`z'a
F: dowolna, skonczone liczbe stopni swobody
G: nieskonczon† liczbe stopni swobody
H: 3 stopnie swobody okreslaj†ce odkszta'cenia w wezle.
Odp: A,D
Q 65: Wektor niewiadomych w MES w zadaniu PSO/PSN reprezentuje
A: przemieszczenia w`z'˘w
B: wartožci w`z'owe pola przemieszcze¤
C: niewiadome odzkszta'cenia w`z'owe
D: niewiadome napr`§enia w`z'˘we
E: tylko warunki brzegowe (podpory) zadania
F: tylko warunki napr`§eniowe (obci†zenia) element˘w i w`z'˘w
G: warunki brzegowe (podpory) i napr`§eniowe (obci†§enia) w`z'˘w
H: dowolne wielkožci okrežlane przez operatora programu
Odp: A,B
Q 66: Wektor niewiadomych w zadaniu MES ustalonego przep'ywu ciep'a zawiera
A: niewiadome wielkosci temperatury w w`z'ach
B: temperatury w`z'owe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz