Metody badawcze w socjologii - najważniejsze pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badawcze w socjologii - najważniejsze pojęcia  - strona 1 Metody badawcze w socjologii - najważniejsze pojęcia  - strona 2 Metody badawcze w socjologii - najważniejsze pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:


Paradygmat model, wzorzec, podejście metodologiczne, które można wykorzystać do opisu oraz interpretacji jakiegoś zjawiska, zachowania, postawy itp. Teoria paradygmatów została sformułowana przez amerykańskiego metodologa Thomasa Kuhna (ur. 1922 - zm. 1996), w jego głośnej książce „Struktura rewolucji naukowych” (1962, wyd. polskie 1968).
Makroteoria teoria zorientowana na wyjaśnienie ogólnych zasad kształtujących porządek świata społecznego.
Mikroteoria teoria zorientowana na opis i wyjaśnienie jednego wybranego aspektu świata społecznego. Mikroteoria nie zajmuje się światem społecznym w całej jego złożoności, ani zasadami, które mogą kształtować jego porządek. Koncentruje się wyłącznie na poszczególnych elementach życia społecznego, z których każde ma jakiś wpływ na ogólny porządek, ale tylko częściowy.
Funkcjonalizm orientacja teoretyczna, metodologiczna i badawcza rozpowszechniona w antropologii społecznej oraz socjologii w pierwszej połowie XX wieku. W antropologii społecznej głównymi teoretykami funkcjonalizmu byli Bronisław Malinowski oraz Alfred R. Radcliffe Brown. W socjologii funkcjonalizm był rozwijany głównie przez socjologów amerykańskich: Talcotta Parsonsa i Roberta K. Mertona („Teoria socjologiczna i struktura społeczna”, 1949). Głównym założeniem funkcjonalizmu było uznanie, że zasadniczą rolą instytucji społecznych i jednostek wchodzących w skład danej społeczności jest jej utrzymanie w stanie permanentnej równowagi (equilibrium), gwarantującej wzajemne przetrwanie. Przedmiotem zainteresowania funkcjonalistów były szczegółowe powiązania pomiędzy instytucjami tworzącymi daną społeczność oraz role i zadania społeczne, których wypełnienie pozwala utrzymać ład społeczny. Społeczeństwo można postrzegać w kontekście licznych wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy instytucjami i jednostkami wchodzącymi w jego skład. Rozpoznanie i opis tych zależności stały się zasadniczym przedmiotem badań empirycznych podejmowanych przez funkcjonalistów.
Hipoteza niesprawdzone twierdzenie dotyczące przyczyn jakiegoś zjawiska rynkowego, zachowania i reakcji konsumentów, zdarzenia w działalności jakiegoś przedsiębiorstwa itp. W celu potwierdzenia lub obalenia hipotezy można przeprowadzić konkretne badanie, które pozwoli wyjaśnić wątpliwości.
Operac jonalizacja proces przekształcania abstrakcyjnych pojęć, dotyczących przedmiotu badania, w konkretne wskaźniki i zmienne, dające się zmierzyć w sposób empiryczny. Definicja operacyjna w ogólnym znaczeniu jest to opis pojęcia lub terminu dotyczącego przedmiotu badania, w którym określone jest w jaki sposób ustalić, że badany obiekt, zachowanie lub zjawisko można zaklasyfikować pod tym właśnie terminem.

(…)

… cechy oraz przeznaczenie.
Dobór nieprobabilistyczny
każdy dobór próby badanej, w którym nie stosuje się żadnych technik losowania. Jednostka z populacji trafia do próby na podstawie arbitralnej decyzji badacza lub wg innego kryterium, ale zawsze z pominięciem rachunku prawdopodobieństwa. Najbardziej znanymi przykładami doboru nieprobabilistycznego jest dobór celowy i dobór kwotowy.
Dobór celowy metoda nielosowego doboru próby badanej, do której jednostki wybierane są na podstawie arbitralnej decyzji badaczy. Kryterium doboru celowego jest wyłącznie to, że uczestnik badania spełnia określone kryterium (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód itp.)
Metoda kuli śnieżnej nielosowa metoda doboru respondentów do próby badanej. Po zakończeniu każdego kolejnego wywiadu ankieter prosi…
… jest odnalezienie na początek kilku osób z takiej grupy; po przeprowadzeniu wywiadów i pozyskaniu zaufania, ankieter dzięki ich pomocy oraz rekomendacji może zacząć poszukiwania kolejnych respondentów.
Dobór kwotowy metoda nielosowego doboru próby badanej. Udział (liczebność, odsetek) osób w próbie ustalany jest w taki sposób, żeby był proporcjonalny do ich rzeczywistego udziału w całej populacji. Przy doborze…
… badawczego. Bramkarz może udostępniać badaczom informacje na temat struktury i funkcjonowania grupy, ułatwiać kontakt z jej członkami, w tym również z osobami zajmującymi wyższą pozycję, niż sam bramkarz.
Dobór probabilistyczny każdy dobór próby badanej, w którym został wykorzystany operat losowania oraz określona technika losowania jednostek.
Dobór systematyczny metoda doboru próby losowej, polegająca…
… populację generalną. Reprezentatywność próby badawczej uzyskiwana jest za pomocą rozmaitych technik losowania.
Metoda równego prawdopodobieństwa wyboru metoda losowego doboru próby badawczej, w trakcie którego każdy element z populacji badanej ma jednakowe losowe szanse trafienia do tej próby.
Dobór grupowy
metoda doboru próby badanej, do której najpierw losowane są jednostki pierwszego rzędu (gminy…
… są na dwubiegunowej, zazwyczaj pięciopunktowej skali: 1. zdecydowanie się nie zgadzam 2. raczej się nie zgadzam 3. ani się nie zgadzam, ani się zgadzam 4. raczej się zgadzam 5. zdecydowanie się zgadzam. Poszczególnym odpowiedziom mogą być przypisywane wartości numeryczne od 1 do 5, rzadziej od - 2 do 2 (zero oznacza odpowiedź neutralną).
Dyferencjał semantyczny
skala pomiarowa stosowana powszechnie w ocenie postaw…
… stwierdzenie, tym większa jest jego akceptacja ocenianych postaw, zachowań i zjawisk.
Skala Thurstone'a skala wykorzystywana do badania i mierzenia postaw, skonstruowana przez amerykańskiego psychologa Louisa Thurstone'a (ur. 1887 - zm. 1955). Skala ta - z uwagi na swoją budowę - zwana jest również skalą równych odcinków.
Skala Likerta
jedna z najbardziej znanych skal pomiarowych, stosowana powszechnie…
… wyniki eksperymentu.
Grupa eksperymentalna grupa osób uczestniczących w eksperymencie, wobec których stosowane są bodźce eksperymentalne i związane z tym manipulacje.
Grupa kontrolna
grupa osób utworzona w trakcie przygotowań do realizacji eksperymentu, obok grupy eksperymentalnej. Grupa kontrolna ma takie same cechy jak eksperymentalna; różnica polega na tym, że wobec osób z grupy kontrolnej…
… eksperymentalną, a która kontrolną.
Dopasowanie metoda doboru osób do grup eksperymentalnych i grup kontrolnych biorących udział w jakimś eksperymencie. Celem dopasowania jest przyporządkowanie osób do poszczególnych grup w taki sposób, żeby były one proporcjonalne pod względem najważniejszych cech społeczno-demograficznych uczestników (wieku, płci, wykształcenia itp.). Zapewnienie analogicznej struktury…
…), za pomocą ludzie porządkują wspólne widzenie świata.
Teoria ugruntowana spójny system metod jakościowych opracowany przez Anselma Straussa oraz Barneya Glasera i opisany w 1967 w książce The Discovery of Grounded Theory.
Teoria ugruntowana opiera się na założeniu, że rzeczywistość społeczną najlepiej rozumieją zaangażowani w nią aktorzy. W związku z tym odrzuca tradycyjne funkcjonalistyczne podejście…
… jest zawsze wyznaczany z określonym prawdopodobieństwem, nazywanym poziomem ufności.
Interwał losowania określony odstęp pomiędzy jednostkami znajdującymi się w operacie losowym i losowanymi do próby. Interwał losowania o wartości „10” oznacza, że losowana jest co 10 jednostka z operatu.
Pretest badanie poprzedzające oddziaływanie jakiegoś bodźca, którego celem jest ocena jego przewidywanej skuteczności i efektywności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz