Metodologia badań

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badań - strona 1

Fragment notatki:

Pytania na licencjat
1. Cele i zadania badania naukowego
Zadanie:
Badania Naukowe podejmowane są przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej,
ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów [aksjomaty są zdaniami wyodrębnionymi spośród
wszystkich twierdzeń danej teorii, wybranymi tak, aby wynikały z nich wszystkie pozostałe twierdzenia tej teorii],
uogólnień i definicji.
Zadania:

Wyróżnienie typów czynności wykonywanych przy uprawianiu nauk oraz ich analiza, doprowadzająca do
definicji zdających sprawę z tego, na czym czynności te polegają.

Opis procedury naukowej stosowanej w różnych naukach.

Dopatrzenia się zadań, do których wykonania, świadomie lub nieświadomie, zdążają specjaliści różnych nauk,
i oparta na tym kodyfikacja
Cel:
1. Opisywanie (deskryptywny) – opis świata, Jak jest? Jakie to jest?
2. Wyjaśnianie (eksploatacyjny) – wyjaśnienie stanu rzeczy, Czemu tak jest?
3. Prognozowanie – przewidywanie następstw, Jak będzie?
4. Cel praktyczny (instrumentalny) – projektowanie, Co należy robić, aby było to i to?
2. Charakterystyka badań typu ilościowego
Badania ilościowe pozwalają na generalizację wyników badania na całą badaną populację będącą przedmiotem
badania. Do ich realizacji wykorzystywane są narzędzia standaryzowane (najczęściej kwestionariusze wywiadu lub
ankiety). Badania ilościowe realizowane są zazwyczaj na dużych, reprezentatywnych próbach. Zdobyte dane poddaje
się analizie za pomocą metod statystycznych. W badaniach dąży się do nadania analizowanym zjawiskom
określonych miar. Badania ilościowe w potocznym rozumieniu pozwalają odpowiedzieć na pytania: kto? co? ile?
Stosowane są zawsze wtedy, kiedy głównym celem realizowanego projektu badawczego jest uzyskanie informacji na
temat wielkości i częstości badanego zjawiska.
Zalety:

Badaniem można objąć dużą grupę osób.

Anonimowość

Swoboda wypowiedzi, brak sugestii ze strony innych.

Niskie koszty realizacji.

Dotarcie w krótkim czasie do dużej liczby osób.

Łatwość realizacji i analizy danych.
Wady:

Nadużywanie tego narzędzia powoduje znudzenie respondentów, niechęć do wypełniania kolejnych ankiet.

Brak możliwości pogłębienia i doprecyzowania odpowiedzi respondentów.

Zdawkowe odpowiedzi.

Brak osobistego kontaktu z badanym uniemożliwia uzyskanie dodatkowych danych.

Konieczność zadawania prostych, zrozumiałych pytań.

Uśrednianie danych.

Eliminowanie faktów nietypowych.

Hermetyczność językowej analizy.

Niebezpieczeństwo uproszczonego obrazu badanej rzeczywistości.

Niebezpieczeństwo obiektywizmu.
3. Charakterystyka badań typu jakościowego
Badania jakościowe - badania tzw. swobodne, pozwalają wyjaśnić motywy, postawy preferencje osób badanych.
Zasadniczym celem badań ilościowych jest pogłębiona analiza opinii, zachowań oraz postaw osób badanych. W
potocznym rozumieniu pozwalają odpowiedzieć na pytania: jak? dlaczego? Badania jakościowe nie podlegają
wymogom reprezentatywności i dlatego mogą być realizowane na

(…)

… treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać
łączenie metod jakościowych i ilościowych.
Triangulacja to zabieg metodologiczny mający na celu uwiarygodnienie zbieranych danych i obserwacji poprzez
konfrontowanie obserwacji dokonywanych przez różnych badaczy uzyskiwanych różnymi narzędziami badawczymi,
używając zróżnicowanych źródeł danych.
U podstaw zastosowania triangulacji…
… informacji polegająca na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego
specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub najczęściej nieobecności
ankietera. Najbardziej użyteczna w etapie przygotowywania szczegółowych badań wywiadem lub obserwacją. Cechy:
nie wymaga kontaktu bezpośredniego.

Analiza treści to technika badawcza służąca do obiektywnego, systematycznego…
… statystycznej. Dlatego materiał ten w kolejnym
etapie badania statystycznego podlega opracowaniu (uporządkowaniu). W wyniku opracowania surowego materiału
statystycznego zostaje on przekształcony w materiał zbiorczy, charakteryzujący całą badaną zbiorowość bądź próbę.
29. Proces weryfikacji hipotez badawczych
Weryfikacja (testowanie) hipotez to sprawdzanie określonych założeń wysuniętych w stosunku…
…, narastanie badanych zjawisk, ich
tendencje i nasilenia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Badanie dokumentów (metoda jakościowa) to technika badawcza służąca do gromadzenia wstępnych,
opisowych, także ilościowych informacji o badanej instytucji czy zjawisku. Technika poznawania biografii…
… jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez
wykrywanie nowych faktów i związków między nimi zachodzących w realnie istniejącej rzeczywistości

Metoda biograficzna (metoda jakościowa) jest swoistym konglomeratem różnych metod badawczych łącznie
z ich technikami, obejmującym zwłaszcza analizę dokumentów, obserwację, metodę sondażu i metodę dialogową.

Jakościowa analiza tekstu (metoda jakościowa):

To ustalenie…
… lub współdziałać w określonych sytuacjach. Dane uzyskane za pomocą socjometrycznej
metody służą do opracowania socjogramu.
13. Narzędzia badawcze i ich typologia
Narzędzie badawcze – przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badań. Służy do technicznego gromadzenia
danych z badań – kwestionariusz wywiadu, magnetofon, ołówek, kartka, test, plan zajęć, aparat, kamera itd.

Zasady budowania:
1…
…:

Heurystyka (gr. heurisko = znajduję). Jest to umiejętność wykrywania nowych faktów i związków między
nimi, prowadząca do poznania nowych prawd naukowych.

Triangulacja to metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych
badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np.
obserwacja razem z sondażem czy analizą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz