METODA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
METODA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO zadania - strona 1

Fragment notatki:


Laboratoria 1                       Metoda programowania liniowego    1.  a) Znajdź maksimum   następujących funkcji liniowych  2 1 1 x x z − = ,  2 1 2 x x z + − = ,  2 1 3 4 2 x x z + = ,  2 1 4 2 4 x x z + =   Przy warunkach ograniczających:  3 4 2 2 1 2 1 2 1 ≤ ≤ + ≤ + − x x x x x   b) Znajdź minimum i maksimum   następujących funkcji liniowych   z = –4x+3y ,   w = 2x –2y –15  przy warunkach ograniczających          ≤ + − ≥ − − ≥ + 6 5 1 1 y x y x y x     2.   Przedsiębiorstwo  produkuje  dwa  wyroby  W1  i  W2.  Dwa  z  wielu  środków  produkcji  są  limitowane.  Limity  te  wynoszą:  środek  I  -  36000  j.,  środek  II  -  50000 j. Nakłady limitowanych środków na jednostkę produkcji zawiera  tabela.    Jednostkowe nakłady  Ś rodki produkcji  W1  W2  I  II  6  10  6  5  NaleŜy  takŜe  uwzględnić,  Ŝe  zdolność  produkcyjna  jednego  z  agregatów  nie  pozwala  wyprodukować  więcej  niŜ  4000  szt.  wyrobu  W2.  Nie  ma  natomiast  Ŝadnych  dodatkowych  ograniczeń  w  stosunku  do  wyrobu  W1.  Ustalić  optymalne  rozmiary  produkcji  przy  załoŜeniu,  Ŝe  zysk  realizowany  na  obu  wyrobach  jest  jednakowy.  Przy  rozwiązaniu zastosować metodę graficzną.    3.   Gospodarstwo rolne prowadzi hodowlę bydła rogatego. Zwierzętom naleŜy w poŜywieniu dostarczyć między innymi  składnika odŜywczego A w ilości co najmniej 60 jednostek, zawartego w dwóch produktach P1 i P2, słuŜących jako  pasza.  Produkty  P1  i  P2    zawierają  pewne  ilości  składników  B  i  C.  Ze  względu  na  szkodliwe  działanie  tych  składników  zwierzęta  powinny  je  otrzymać  w  ograniczonych  ilościach:  składnika  B  co  najwyŜej  40  jednostek,  a  składnika  C  co  najwyŜej  36  jednostek.  Ponadto  produktu  P1  naleŜy  dostarczyć  w  ilości  co  najmniej  10  jednostek.  Zawartość interesujących nas składników w poszczególnych produktach podano w tablicy.    Zawartości składnika w jednostce produktu  Składniki  P1  P2  A  B  C  3  10  6  3  4  9  Wiedząc, Ŝe cena produktu P1 wynosi 400 zł za jednostkę, a cena P2 - 800 zł za jednostkę, określić wielkości zakupu  produktów P1 i P2 , aby zrealizować wymagania co do składu paszy i aby koszt zakupu był minimalny. Zbudować  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz