Badania operacyjnezadania - Jednostka produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania operacyjnezadania - Jednostka produkcji - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenia 1      1.  Zakład produkuje dwa wyroby W1 oraz W2, do wytworzenia których wykorzystywane są trzy kluczowe podzespoły P1,  P2  oraz  P3.  Do  wyprodukowania  jednej  jednostki  wyrobu  W1  wykorzystuje  się  2  elementy  podzespołu  P1,  1  element  podzespołu  P2  oraz  3  elementy  podzespołu  P3,  natomiast  do  wyprodukowania  jednego  wyrobu  W2  niezbędnych  jest:  1  podzespół P1, 1 podzespół P2 oraz 6 podzespołów P3. Miesięczne zuŜycie poszczególnych podzespołów jest ograniczone i  wynosi: dla podzespołu P1 – 6 sztuk, dla podzespołu P2 – 5 sztuk, zaś dla podzespołu P3 – 18 sztuk. Wiedząc, Ŝe zyski  jednostkowy  ze  sprzedaŜy  wyrobu  W1  wynosi  5  tys.  zł  a  ze  sprzedaŜy  wyrobu  2  –  6  tys.  zł,  ustalić  strukturę  produkcji  kaŜdego wyrobu, zapewniającą przedsiębiorstwu maksymalny zysk.    2.  Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby W1 i W2. Dwa z wielu środków produkcji są limitowane. Limity te wynoszą:  ś rodek I - 36000 j., środek II - 50000 j. Nakłady środków na jednostkę produkcji zawiera tabela.    Jednostkowe nakłady  Ś rodki produkcji  W1  W2  I  II  6  10  6  5  NaleŜy takŜe uwzględnić, Ŝe zdolność produkcyjna jednego z agregatów nie pozwala wyprodukować więcej niŜ 4000 szt.  wyrobu W2. Nie ma natomiast Ŝadnych dodatkowych ograniczeń w stosunku do wyrobu W1. Ustalić optymalne rozmiary  produkcji przy załoŜeniu, Ŝe zysk realizowany na obu wyrobach jest jednakowy. Zastosuj metodę graficzną.    3.   Gospodarstwo  rolne  prowadzi  hodowlę  bydła  rogatego.  Zwierzętom  naleŜy  w  poŜywieniu  dostarczyć  m.in.  składnika  odŜywczego  A  w  ilości  co  najmniej  60  jedn.,  zawartego  w  produktach  P1,  P2,  słuŜących  jako  pasza.  Produkty  P1,  P2  zawierają  pewne  ilości  składników  B  i  C.  Ze  względu  na  szkodliwe  działanie  tych  składników,  zwierzęta  powinny  je  otrzymywać w ograniczonych ilościach: składnika B co najwyŜej 40 jedn., a składnika C – co najwyŜej 36 jedn. Ponadto  produktu P1 naleŜy dostarczyć w ilości co najmniej 10 jedn. Zawartość interesujących nas składników  w poszczególnych  produktach podano w poniŜszej tabeli:    Zawartość składnika w jednostce produktu  Składniki  odŜywcze  Pasza P1  Pasza P2  A  3  3  B  10  4  C  6  9  Wiedząc,  Ŝe  cena  produktu  P1  wynosi  400  zł  za  jednostkę,  a  cena  produktu  P2  800  zł  za  jednostkę,  określić  wielkość  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz