Mechanizm rynkowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm rynkowy - wykład - strona 1 Mechanizm rynkowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

MECHANIZM RYNKOWY, POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI POPYTU ORAZ JEJ RODZAJE
Mechanizm rynkowy jest regulatorem wymiany towarów na poziomie utrzymującym
równowagę popytu i podaży. Częściami składowymi mechanizmu rynkowego są popyt,
podaż oraz cena (popyt – ilość dobra jaką nabywcy chcą zakupić przy różnych cenach
produktów; podaż – ilość jaką sprzedawcy mogą zaoferować przy różnych poziomach
cen; cena – wartość wymierna wyrażona w pieniądzu). Równowaga rynkowa to taka
kombinacja ceny i ilości towaru do momentu zmiany urządzeń produkcyjnych lun innego
zasobu, którego ilość w krótkim okresie jest stała. Cena równowagi to cena w kierunku,
której zmierza rynek konkurencyjny (przy nie zmienności innych czynników), jest ceną
równoważącą rynek danego produktu.
Rysunek 1 Cena równowagi
Mechanizm rynkowy posiada poniższe cechy:
- w ramach tego procesu kupujący i sprzedający określają co mają zamiar kupować,
sprzedawać i na jakich warunkach,
- jest to proces samorealizujący się,
- funkcjonuje jako nieprzerwanie działający system informacji i wymiany.
Elementem mechanizmu rynkowego jest konkurencja, rozumiana jako proces przy
pomocy, którego uczestnicy rynku próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty.
Prawidłowość procesu wymiany towarów przyjęto określać mianem prawa wartości co
oznacza, że towary tendencji są wymieniane zgodnie z ich wartością.
Elastycznością popytu jest to relacja wyrażona w procentach określająca zmiany
wielkości popytu do procentowej zmiany czynnika mierzalnego, powodującego zmianę.
Elastyczność cenowa popytu to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości
zaopatrzenia na dane dobro do względnej (procentowej) zmiany jego ceny.
e = (-) Δq/q : Δp/p
Łukowa elastyczność popytu (in. przeciętna) określana jest w momencie kiedy cena i
popyt są jako średnie arytmetyczne wielkości skrajnych, oznacza to ustalenie wielkości
odpowiadającej łukowi krzywej popytu między dwoma dowolnymi punktami.
e = ΔQ/Qs : ΔP/Ps
Elastyczność punktowa określa stosunek długości odcinków na jakie punkt styczności z
krzywą popytu dzieli jej styczną. W przypadku punktów na krzywej popytu lężących blisko
siebie odpowiadające im ceny i ilości nieznacznie się od siebie różnią, stąd niewielkie
różnice od wartości średnich.
e = ΔQ/Q : ΔP/P
Elastyczność punktową lub łukową stosujemy w zależności od sytuacji:
- Współczynnik elastyczności punktowej stosuje się gdy zmiany cen są małe i oblicza się
go dla konkretnych punktów leżących na krzywej popytu.
- Współczynnik elastyczności lukowej dotyczy dużych zmian cen i oblicza się go dla
określonego odcinka na krzywej popytu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz