Mechanika gruntów - Wykład 4: Naprężenia w ośrodku gruntowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów - Wykład 4: Naprężenia w ośrodku gruntowym - strona 1 Mechanika gruntów - Wykład 4: Naprężenia w ośrodku gruntowym - strona 2 Mechanika gruntów - Wykład 4: Naprężenia w ośrodku gruntowym - strona 3

Fragment notatki:


1 Naprężenia w ośrodku gruntowym • Naprężenia geostatyczne (pierwotne) • Wpływ wody gruntowej na naprężenia pierwotne • Naprężenia wywołane siłą skupioną • Naprężenia pochodzące od obciążenia równomiernie  rozłożonego • Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim • Osiadania fundamentu bezpośredniego Naprężenia wywołane ciężarem własnym gruntu (n. geostatyczne) h γ σ ⋅ = h γ h i i n 1 i h m γ σ γ ⋅ = ∑ = je d n o ro d n e  p o d ło że  g ru n to w e  o  c ię ża rz e  o b ję to śc io w y m  γ wzór ogólny w przypadku podłoża  uwarstwionego: 2 Wpływ wody gruntowej na naprężenia pierwotne h γ h σ je d n o ro d n e  p o d ło że  g ru n to w e  zw.w.g. h w γ γ ’ ' ) h h ( h w w h γ γ σ γ ⋅ − + ⋅ = Naprężenia wywołane ciężarem własnym gruntu (n. geostatyczne) D z m1 m2 m3 m4 zwg h z = 0 Podzia łka głębokości: 1 m 20 kPa Podzia łka naprężeń: γ1 γ1 γ4 ' γ3 ' z = 0 γ2 ' z = 0 1 γ D γ D ⋅ = σ ( )  ' γ m z m γ D 2 1 1 1 1 r h ⋅ − + ⋅ + ⋅ = γ σ 3 Związek pomiędzy osiadaniem terenu a poziomem wody gruntowej na terenie Santa Clara  Valley, Kalifornia.    Źródło: Environmental Geology. Bennett M. R., Doyle P, John Willey & Sons, 1997  Osiadanie terenu w latach 1934–1960 na terenie Santa Clara Valley, Kalifornia. Źródło: Groundwater. Freeze A. R., Cherry A. J. Prentice Hall, 1979 Osiadanie terenu wywołane obniżeniem poziomu wód podziemnych Naprężenia pionowe w półprzestrzeni gruntowej obciążonej siłą skupioną - rozwiązanie Boussinesq’a (1885) Założenia: 1. Ośrodek gruntowy jest jednorodny i izotropowy (tzn. działanie jednakowych naprężeń w  dowolnym kierunku powoduje jednakowe odkształcenia 2. Grunt jest materiałem sprężystym, tzn. podlega prawu Hooke’a 3. Naprężenia rozchodzą się promieniście od punktu przyłożenia siły 4. Nie uwzględnia się ciężaru własnego gruntu 5. Obowiązuje zasada superpozycji 6. Pionowo działające siła powoduje obniżenie się półkuli o dowolnym promieniu ze środkiem w  punkcie zaczepienia siły o jednakową wartość „S” Q z 4 Q M R r z α σ r α π σ cos 2 3 2 R Q r  = Naprężenia radialne w półprzestrzeni gruntowej obciążonej siłą skupioną - rozwiązanie Boussinesq’a (1885) σ z α σ α α α σ 2 r 2 z cos A cos R cos A cos R ' A Z = = = = α cos ' A A  =

(…)

… osiadania zaleca się przeprowadzić metodą naprężeń. Osiadanie Si warstwy
należy wyznaczyć jako sumę osiadania wtórnego Si” w zakresie naprężenia wtórnego
σzs, z zastosowaniem modułu ściśliwości wtórnej gruntu M (lub modułu wtórnego
odkształcenia E, w zależności od metody obliczania), oraz osiadania pierwotnego Si’
w zakresie naprężenia dodatkowego σzd, z zastosowaniem modułu ściśliwości
pierwotnej gruntu Mo (lub Eo).
Osiadanie Si warstwy podłoża o miąższości mi oblicza się wg wzorów:
Si = Si' ' + Si'
Si' ' = λ
Si' =
Si"
S
σ ,σ
d
σ zi ⋅ mi
M oi
– osiadanie wtórne warstwy i, [cm],
'
i
s
zi
s
σ zi ⋅ mi
Mi
– osiadanie pierwotne warstwy i, [cm],
d
zi
Mi, Moi
– odpowiednio wtórne i dodatkowe naprężenie w podłożu pod fundamentem,
w połowie grubości warstwy, [kPa],
– edometryczny moduł ściśliwości
… osiadania zaleca się przeprowadzić metodą naprężeń. Osiadanie Si warstwy
należy wyznaczyć jako sumę osiadania wtórnego Si” w zakresie naprężenia wtórnego
σzs, z zastosowaniem modułu ściśliwości wtórnej gruntu M (lub modułu wtórnego
odkształcenia E, w zależności od metody obliczania), oraz osiadania pierwotnego Si’
w zakresie naprężenia dodatkowego σzd, z zastosowaniem modułu ściśliwości
pierwotnej gruntu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz