Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim - Obiekt budowlany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2702
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim - Obiekt budowlany - strona 1 Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim - Obiekt budowlany - strona 2 Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim - Obiekt budowlany - strona 3

Fragment notatki:

N A P R Ę Ż E N I A   P O D   F U N D A M E N T E M   B E Z P O Ś R E D N I M Naprężenia  pod  fundamentem  oblicza  się  w  celu  oceny  spodziewanego  osiadania podłoża. Stan naprężeń w ośrodku gruntowym pod geometrycznym środkiem bezpośredniego, prostokątnego  fundamentu,  posadowionego  w  wykopie  zmienia  się  w  trakcie  realizacji inwestycji. 1.  Przed rozpoczęciem  inwestycji w  gruncie  istnieją  naprężenia  pierwotne,  których  źródłem jest ciężar własny gruntu i i n 1 i h m g s g × = å = gdzie:  h  – głębokość od powierzchni terenu [m], i  – numer warstwy geotechnicznej, n  – ilość warstw geotechnicznych, mi  – miąższość kolejnej warstwy [m], g i  – ciężar objętościowy warstwy [kN/m3]. W przypadku, gdy warstwa geotechniczna znajduje się poniżej zwierciadła  wody  gruntowej należy  uwzględnić  wypór  wody  działający  na  szkielet  gruntowy  i  do  obliczenia  naprężeń przyjąć ciężar objętościowy gruntu  g ’ = (1 – n) ( g s -  g w). Dla  przykładu  przedstawionego  na  rysunku  1,  naprężenia  pierwotne  w  poziomie posadowienia wynoszą: 1 γ D γ D × = s naprężenia  pierwotne  na  głębokości   z   poniżej  poziomu  posadowienia  (głębokość   h   poniżej powierzchni terenu) są równe: ( )  ' γ m z r m γ D 2 1 1 1 1 r h × - + × + × = s Rys. 1 Wykres naprężeń pierwotnych 2.   Po  wykonaniu  wykopu  fundamentowego  następuje  odprężenie  gruntu  i  istniejące  w  tym stanie  naprężenia  pionowe  w  gruncie  noszą  nazwę  naprężeń  minimalnych  (rysunek  2). Naprężenia  minimalne  w  dnie  wykopu  są  równe  zero,  zaś  na  głębokości   z  0   poniżej poziomu posadowienia wynoszą: s z h m z - s s s g = gdzie: m z σ  - naprężenia minimalne [kPa], g h σ  - naprężenia pierwotne [kPa], s z σ  - naprężenia wtórne [kPa]. Naprężenia wtórne w poziomie posadowienia są równe naprężeniom pierwotnym na tym poziomie: g s s D s 0 z = = Na głębokości  z  0  naprężenia wtórne oblicza się ze wzoru: o s 0 z s z η × = = s s D z m1 m2 m3 m4 σh γ zwg h z = 0 Podziałka głębokości: 1 m 20 kPa Podziałka naprężeń: γ1 γ1 γ4 ' γ3 ' γ2 ' D z m1 m2 m3 m4 zwg h z = 0 Podziałka głębokości: 1 m 20 k Podziałka naprężeń: γ1 γ1 γ4 ' γ3 ' γ2 ' σh γ

(…)


20 kPa
z=0
B
m1
z
zwg
0.3σhγ
σhγ
σzd
zmax
m2
m3
wykres naprężeń
pierwotnych
m4
γ
σh
γ
0.3σh
linia pomocnicza
γ
0.3σh
Rys. 4 Wyznaczenie głębokości podłoża budowlanego (zmax)
Jeśli jednak głębokość zmax wyznaczona graficznie wypadnie w obrębie warstwy
geotechnicznej „słabej”, o module ściśliwości pierwotnej Mo co najmniej dwukrotnie
mniejszym niż w bezpośrednio głębiej zalegającej warstwie geotechnicznej, to głębokość
podłoża budowlanego ( zmax ) należy powiększyć do spągu tej warstwy.
Obliczanie osiadania fundamentów.
Obliczanie osiadania zaleca się przeprowadzić metodą naprężeń. Osiadanie Si warstwy należy
wyznaczyć jako sumę osiadania wtórnego Si” w zakresie naprężenia wtórnego szs, z
zastosowaniem modułu ściśliwości wtórnej gruntu M (lub modułu wtórnego odkształcenia E,
w zależności od metody…

20 kPa
z=0
B
m1
z
zwg
0.3σhγ
σhγ
σzd
zmax
m2
m3
wykres naprężeń
pierwotnych
m4
γ
σh
γ
0.3σh
linia pomocnicza
γ
0.3σh
Rys. 4 Wyznaczenie głębokości podłoża budowlanego (zmax)
Jeśli jednak głębokość zmax wyznaczona graficznie wypadnie w obrębie warstwy
geotechnicznej „słabej”, o module ściśliwości pierwotnej Mo co najmniej dwukrotnie
mniejszym niż w bezpośrednio głębiej zalegającej warstwie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz