Mechanika gruntów - Wykład 3: Właściwości mechaniczne gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów - Wykład 3: Właściwości mechaniczne gruntów - strona 1 Mechanika gruntów - Wykład 3: Właściwości mechaniczne gruntów - strona 2 Mechanika gruntów - Wykład 3: Właściwości mechaniczne gruntów - strona 3

Fragment notatki:


1 Właściwości mechaniczne grunt ci mechaniczne gru ów •  Ściśliwość •  Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów •  definicja, podstawowe informacje o zjawisku, •  podstawowe informacje z teorii sprężystości, •  parametry ściśliwości, •  laboratoryjne i polowe badania ściśliwości, •  orientacyjne wartości modułów ściśliwości, •  znaczenie ściśliwości w zagadnieniach inżynierii  (po co jest to nam potrzebne?). 2 Ściśliwością gruntu  nazywamy zdolność gruntu do zmniejszania swojej objętości  pod wp ływem obciążenia. W przypadku rozdrobnionych gruntów mineralnych  zmniejszanie si ę objętości gruntu pod wpływem obciążenia jest wynikiem  zmniejszania si ę objętości porów wskutek wzajemnego przesuwania się ziaren i  cz ąstek gruntu. W procesie tym następuje wyciskanie wody i powietrza  wype łniających pory gruntowe.  Ściśliwość gruntu zależy głównie od składu granulometrycznego gruntu, porowato ści, wilgotności, składu mineralnego (zwłaszcza frakcji iłowej). Miar ą ściśliwości gruntu jest  moduł ściśliwości , który jest w pewnym sensie odpowiednikiem modu łu sprężystości ciał sprężystych. Grunt nie jest jednak cia łem w pełni sprężystym i odkształcenia zachodzące w nim pod wpływem przy łożonych obciążeń są sumą odkształceń sprężystych i trwałych, dlatego wykres  ściśliwości nie pokrywa się z wykresem odprężenia. Jest wiele mo żliwości badania ściśliwości gruntu zarówno w terenie jak i w laboratorium. Badanie  ściśliwości w laboratorium wykonuje się w aparacie zwanym edometrem , dlatego też parametr uzyskany w wyniku tego badania nazywa si ę  edometrycznym modułem ściśliwości . Zależność między obciążeniem a odkszta łceniem jest funkcją wyższego rzędu, ilustracją której jest  krzywa ściśliwości . σ ε HOOKE ROBERT (1635 -1703) – fizyk, biolog i  matematyk angielski. YOUNGE THOMAS (1773 -1829) – fizyk, fizjolog i  lekarz angielski Prawo Hooke’a (1660) i modu ł Younge’a F F σ σ ∆L L 1 σ σ L Granica  proporcjonalno ści 3 σ ε ε t ε s Krzywe odkszta łcalności przy ściskaniu „prostym” b h ∆h ∆b/2 σ σ b h σ σ ∆h ∆b/2 Ściskanie w warunkach możliwości  bocznego odkszta łcenia próbki b h σ z σ z σ x σ x Ściskanie w warunkach niemożliwego  bocznego odkszta łcenia próbki Wspó łczynnik odkształcenia  bocznego (wspó łczynnik Poissona) z x ε ε ν = ν ν σ σ − = = 1 z x o K Wspó łczynnik naprężenia bocznego 

(…)


Wysokość próbki [mm]
Wysokość próbki [mm]
KRZYWA KONSOLIDACJI
19.7
50 - 100 kPa
19.6
19.2
19.1
19.0
18.9
18.8
18.7
18.6
19.3
19.2
19.1
19.0
18.9
18.8
18.7
18.6
18.5
18.5
18.4
18.4
18.3
18.3
18.2
18.2
18.1
18.1
18.0
1
2
3
5
10
20
30
50
100
200 300
Czas [min]
500
1000
2000 3000 5000
10000
18.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Czas [min]
oś czasu w skali logarytmicznej
oś czasu w skali liniowej
5
Krzywe…

podłoża pod projektowanymi obiektami
budowlanymi.
Podsumowanie


Ściśliwością gruntu określa się jego zdolność do zmniejszania objętości pod
wpływem obciążenia.
Parametrami charakteryzującymi ściśliwość gruntu są moduły ściśliwości i
moduły odkształcenia.
Parametry ściśliwości wyznacza się na podstawie badań eksperymentalnych w
laboratorium (badania edometryczne – moduły ściśliwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz