Mechanika gruntów - Wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów - Wykład 2 - strona 1 Mechanika gruntów - Wykład 2 - strona 2 Mechanika gruntów - Wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


1 1 KONSYSTENCJE STANY zwarta plastyczna p łynna plastyczny pl twardo plastyczny tpl pó łzwarty pzw zwarty zw mi ękko plastyczny mpl p łynny p ł w S w P w L wilgotno ść I L 0 0.25 1.00 0.50 Konsystencje oraz stany gruntów spoistych P L P n L w w w w I − − = P L P w w I − = Stopień plastyczności: Wskaźnik plastyczności: 2 KONSYSTENCJE STANY zwarta plastyczna p łynna plastyczny pl twardo plastyczny tpl pó łzwarty pzw zwarty zw mi ękko plastyczny mpl p łynny p ł w S w P w L wilgotno ść I L 0 0.25 1.00 0.50 Konsystencje oraz stany gruntów spoistych Wskaźnik konsystencji: P n L C I w w I − = 0 0.25 0.50 0.75 1.00 bardzo zwarty zwarty plastyczny twardo plastyczny mi ękko plastyczny p łynny I C 2 3 W s k a ź n ik  p la s tyc z n o ś c i [% ] S p o is to ść  (ro d z a j g ru n tu ) Ip  ≤ 1 n ie s p o is ty 1    30% Rodzaje gruntów spoistych 3 5 Granica plastyczności  (wp) jest to wilgotność jaką ma grunt na granicy stanu półzwartego i twardoplastycznego. Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, podczas jego wałeczkowania na dłoni, pęka po osiągnięciu średnicy 3 mm lub podniesiony za jeden koniec rozpada się na części. Granicą płynności  (wL) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu miękkoplastycznego i płynnego. Przyjmuje się, że granicy płynności odpowiada wilgotność gruntu, przy której bruzda wykonana w paście gruntowej umieszczonej w miseczce aparatu Casagrande'a, łączy się na długości 10 mm i wysokości 1 mm przy

(…)


[%]
Korpusy zapór
ziemnych
Korpusy wałów nowych
I, II
klasa
0-10
ISW ≥ 0.95
ISW ≥ 0.95
10-50
ISW ≥ 0.92
ISW ≥ 0.92
Piaski drobne
IDW ≥ 0.55
Piaski średnie
IDW ≥ 0.70
Grunty spoiste
Grunty
niespoiste
Piaski grube i grunty
IDW ≥ 0.65
gruboziarniste
III, IV
klasa
ISW ≥ 0.92
IDW ≥ 0.70
IDW ≥ 0.55
IDW ≥ 0.65
26
13
Związek pomiędzy stopniem zagęszczenia i wskaźnikiem zagęszczenia
I s = 0,855 + 0,165I D
według S. Pisarczyka
ID
Is
Stan zagęszczenia gruntu
0
0,86
grunt luźny
0,33
0,91
grunt luźny
0,67
0,97
grunt średnio zagęszczony
0,8
0,99
grunt bardzo zagęszczony
1
1,02
grunt bardzo zagęszczony
27
Podsumowanie


Parametrami charakteryzującymi zagęszczenie gruntu są stopień
zagęszczenia (ID) i wskaźnik zagęszczenia (IS).
Stopień zagęszczenia stosuje się wyłącznie do gruntów niespoistych
Wskaźnik…
… z gruntem
7
Wyznaczenie granicy płynności na podstawie badań w
aparacie Casagrande’a
wL
8
4
Stany zagęszczenia gruntów niespoistych
Stopień zagęszczenia - definicja
ID =
emax − e
ρ
ρ − ρ d min
= d max ⋅ d
emax − emin
ρ d ρ d max − ρ d min
Podział gruntów niespoistych ze względu na zagęszczenie
PN-86/B-02480
EN ISO 14688-1
0 < ID ≤ 0.33
- luźny
0 < ID ≤ 0.15
- bardzo luźny
0.33 < ID ≤ 0.67
- średnio zagęszczony
0.15 < ID ≤ 0.35
- luźny
0.67 < ID ≤ 0.80
- zagęszczony
0.35 < ID ≤ 0.65
- średnio zagęszczony
0.80 < ID ≤ 1.00
- bardzo zagęszczony
0.65 < ID ≤ 0,85
- zagęszczony
0.80 < ID ≤ 1.00
- bardzo zagęszczony
9
Przyrządy do oznaczania stopnia zagęszczenia gruntów
niespoistych
a - cylinder metalowy z tłoczkiem (pokrywą)
b - widełki wibracyjne
1
2
3
4
-
grunt niespoisty
cylinder stalowy
tłoczek stalowy
widełki wibracyjne
10
5
Wielkowymiarowy przyrząd do oznaczania stopnia
zagęszczenia gruntów gruboziarnistych
1
2
3
4
5
6
7
-
grunt niespoisty
cylinder
płyta (pokrywa) stalowa
sprężyna dociskająca
śruba
belka oporowa
prowadnica sprężyny z podziałką
11
Sondy wbijane (dynamiczne): a) ogólny widok sondy krzy żakowej,
b) końcówka sondy stożkowej lekkiej (SL), c) końcówka sondy
cylindrycznej (SPT), d) końcówka…
… < Ip
S p o is to ść (ro d z aj g ru n tu )
n iesp o isty
sp o isty :
m ało sp o isty
śred n io sp o isty
z w ięz ło sp o isty
b ard z o sp o isty
3
Rodzaje gruntów spoistych
Symbol
ƒπ
ƒi
piasek gliniasty
Pg
60-98 0-30
2-10
pył piaszczysty
πp
30-70 30-70 0-10
pył
π
0-30 60-100 0-10
glina piaszczysta
Gp
50-90 0-30
glina
Grunty spoiste
Rodzaj gruntu
G
30-60 30-60 10-20
glina pylasta

0-30 30-90 10-20
ƒp
mało spoiste
Ip = 1-10%
10-20
średnio spoiste
Ip = 10-20%
glina piaszczysta
zwięzła
Gpz 50-80 0-30
20-30
zwięzło spoiste
glina zwięzła
glina pylasta
zwięzła
Gz
20-50 20-50 20-30
Ip = 20-30%
Gπz 0-30 50-80 20-30
ił piaszczysty
Ip
50-70 0-20
30-50

I
0-50 0-50
30-100
ił pylasty

0-20 50-70 30-50
Bardzo spoiste
Ip > 30%
4
2
Granice konsystencji gruntów spoistych (cechy Atterberga)
Granica…

GICZNY
RODZAJ GRUNTU
Wilgotność
Stratygrafia
STAN
Nasyp - humus H, gleba orna
0,20
0,20
Namuł N, glina pylasta G π, ciemnoszara
0,50
0,70
0,70
0,90
1,00
plastyczny
Glina pylasta G π, żółto-szara
plastyczna
Glina pylasta G π, żółto-szara
twardoplastyczna
1,10
Pył piaszczysty Πp, żółty
1,40
1,50
Piasek średni Ps, żółto-rdzawy
2,00
zagęszcz.
2,00
Glina pylasta G π, rdza wo-szara
2,50
twardoplastyczna
2,70…

24
12
Zależność gęstości objętościowej ρds i wilgotności optymalnej
(wopt) od energii zagęszczania
ρds [g/cm3]
ρdSr
wopt [%]
Energia zagęszczania [J/cm3]
Energia zagęszczania [J/cm3]
25
Wymagane zagęszczenie nasypów w budownictwie wodno-melioracyjnym
wg. PN-B-12095 (Urządzenia wodno-melioracyjne, nasypy, wymagania i badania przy odbiorze)
Wymagane zagęszczenie
Rodzaj gruntu
Zawartość frakcji
> 2 mm…
… sondy stożkowej ciężkiej (SC): 1 –
prowadnica, 2 – zacisk, 3 – sprężyna, 4 – młotek (bijak), 5 –
kowadełko, 6 – rurka stalowa, 7 – końcówka krzyżakowa, 8 – łącznik
12
żerdzi, 9 – cylinder dwudzielny, 10 – ostrze cylindra
6
Charakterystyczne parametry sond wbijanych
Typ
sondy
Wpęd
[cm]
SL
SC
10
20
ITB
10
SPT
30
Średnica [mm]
stożka
żerdzi
35.6
50.5
stożek φ 35.6
lub krzyżak
prosty
64x130
trapezowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz