Mechanika gruntów-opracowane pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów-opracowane pytania na egzamin - strona 1 Mechanika gruntów-opracowane pytania na egzamin - strona 2 Mechanika gruntów-opracowane pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Co to jest warstwa oktaedryczna a co tetraedryczna w strukturze minerałów ilastych?
Warstwa tetraedryczna (krzemowotlenowa) zbudowana jest z czworościanów (SiO4)4- połączonych narożami, warstwa oktaedryczna (metalo-tlenowowodorowa) Al(OH)3 lub Mg(OH)2.
2. Scharakteryzować strukturę illitu
Hydrofilność - zdolność do łatwego przyłączania cząstek wody
Illit - minerał z gromady krzemianów, zaliczany do minerałów ilastych. Jest minerałem bardzo pospolitym i wyjątkowo szeroko rozpowszechnionym na całym świecie. Szczególnie duże nagromadzenia występują na dnach oceanów.
Illit występuje w pakietach trójwarstwowych. W illicie jony krzemu zastępowane są przez jony glinu, co powoduje naładowanie ujemne powierzchni pakietu. W warstwie oktaedrycznej mogą wystąpić również podstawienia na kationy potasu. To daje możliwość na połączenie z sąsiednim pakietem wiązaniem jonowym. Illity wykazują hydrofilność pośrednią pomiędzy kaolinitem a montmorillonitem. Illit spotykamy we wszystkich obszarach morskich.
3. Scharakteryzować strukturę kaolinitu
Kaolinit - minerał z gromady krzemianów, zaliczany do minerałów ilastych (grupa kaolinitu). Minerał bardzo pospolity i wyjątkowo szeroko rozpowszechniony.
Grupa kaolinitu tworzy pakiety typu 1:1. Występuje więc w pakietach 2-warstwowych: warstwa tertraedryczna i oktaedryczna. Na powierzchni warstwy tetraedrycznej znajdują się atomy tlenu, a na powierzchni warstwy oktaedrycznej grupa hydroksylowa (OH)-. Charakterystyczną cecha kaolinitu są silne wiązania między pakietami o charakterze wiązań wodorowych. Ten rodzaj wiązania sprawia, że woda nie dostaje się do wnętrza pakietu, tylko zwilża jego powierzchnię. Struktura kaolinitu jest więc trwała. Kaolinit jest słabo hydrofilny i wykazuje słabo pęczniejące własności i małe pęcznienie.
4. Scharakteryzować strukturę montmorylonitu
Występuje w pakietach 3-warstwowych: warstwa tetraedryczna-oktaedryczna-tetraedryczna (Budowa pakietowa 2:1). Powierzchnie sąsiadujących ze sobą pakietów są obsadzone przez atomy tlenu, co jest przyczyną słabej więzi między pakietami. Minerały te cechuje szczególna zdolność do wymiany kationów. Słabe oddziaływanie pakietów z kationami wymiennymi ułatwia wnikanie w przestrzenie międzypakietowe drobin H2O. Przy nasyceniu wodą, objętość montmorillonitów może się zwiększać nawet kilkakrotnie. Łatwo ulegają więc pęcznieniu.
5.Dlaczego minerały posiadające dużą ilość jonów wymiennych w warstwie oktaedrycznej przejawiają dużą skłonność do wchłaniania wody?
Niektóre minerały cechuje szczególna zdolność do wymiany kationów. Słabe oddziaływanie pakietów z kationami wymiennymi ułatwia wnikanie w przestrzenie międzypakietowe drobin H2O. Przy nasyceniu wodą, objętość minerałów może się zwiększać nawet kilkakrotnie.


(…)

….Wymienić parametry mechaniczne gruntu.
kąt tarcia wewnętrznego, spójność (dla gruntów spoistych), moduł odkształcalności gruntu
11.Scharakteryzować stopień plastyczności.
To iloraz różnicy wilgotności naturalnej i granicy plastyczności oraz granicy płynności i plastyczności
Opisuje stan gruntu spoistego.
12.Scharakteryzować stopień zagęszczenia gruntu sypkiego.
Stopien zagęszczenia gruntow niespoistych…
… kształtu płyty, B-średnica płyty lub jej mniejszy bok, współczynnik Poissona, m=tgα
20.Co to jest kąt tarcia wewnętrznego dla gruntu?
Tarcie wewnętrzne wywołane jest oporem przy przesuwaniu ziarn i cząstek gruntu względem siebie. Zależy ono w znacznym stopniu od zagęszczenia gruntu, a także od rodzaju wzajemnie ocierających się powierzchni (wymiar i kształt ziaren).
21.Co to jest spójność dla gruntów spoistych?
Spójność (kohezja) - jest cechą gruntów spoistych, powstaje w wyniku działania cząsteczkowych i kapilarnych sił oraz w skutek cementującego działania roztworów koloidalnych. Na wielkości spójności duży wpływ ma zagęszczenie gruntu oraz wilgotność.
22.W jaki sposób można wyznaczyć wartość kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności w trakcie badań laboratoryjnych gruntów?
Badania można wykonać przy użyciu aparatu skrzynkowego oraz w aparacie trójosiowego ściskania. Natomiast wyniki badań określamy: φ-jest to kąt powstały po wykreśleniu zależności Coulomba między wykresem a osią x c-spójność -jest to wartość odcięta na osi rzędnych w punkcie przecięcia wykresu z tą osią
23.W jaki sposób wyznacza się wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności metodą badań polowych?
Za pomocą sondy dynamicznej…
… i odkształceniami, a więc obowiązuje prawo Hooke'a, 4.obowiązuje zasada superpozycji, a zatem sumują się naprężenia od działania różnych obciążeń, 5.sposób przyłożenia obciążenia zgodnie z zasadą Saint-Venanta wpływa na rozkład naprężeń tylko w bliskim sąsiedztwie miejsca przyłożenia obciążenia.
45.Podać kształt izobar naprężeń normalnych od siły skupionej w podłożu gruntowym.
tzw. „cebule naprężeń”
46…
… ustalonego. v = k*i
gdzie: v-prędkość przepływu, i-spadek hydrauliczny (i = ΔH / l)
W hydrologii, przez formułę Darcy'ego (prawo Darcy'ego) rozumie się następującą liniową relację między prędkością filtracji płynu a spadkiem wysokości hydraulicznej zachodzącej na dystansie  :
gdzie k jest tzw. współczynnikiem filtracji (stała Darcy'ego). Znak ujemny w powyższym równaniu pochodzi stąd, że przepływ płynu…
współczynnik filtracji nie jest zatem parametrem materiałowym, zależnym jedynie od własności ośrodka porowatego
26.Co nazywamy wskaźnikiem filtracji?
Jest to prędkość przepływu przez przekrój gruntowy przy jednostkowym spadku hydraulicznym [cm/s]
27.Jak można określić wskaźnik filtracji?
Np. na podstawie badań laboratoryjnych (urządzenie ITB ZW-K2 lub edometry) Polega to na określeniu ilości wody…
… zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji oraz z możliwością pobierania próbek wody (np. w celu badań chemicznych). Stosowany do kontroli wód podziemnych w ziemnych budowlach hydrotechnicznych oraz w ich sąsiedztwie a także w innych gałęziach budownictwa i geologii.
30.Co nazywamy ciężarem pozornym gruntu? Jest to ciężar szkieletu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz