Materiałoznastwo - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiałoznastwo - wykład 2 - strona 1 Materiałoznastwo - wykład 2 - strona 2 Materiałoznastwo - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Do zalet materiałów polimerowych zaliczane są: mała gęstość , duża wytrzymałość mechaniczna w stosunku do masy , trwałość , odporność na czyn niki atmosferyczne i środowiska aktywne , termostabilność , własności elektryczne , cieplne oraz duża zdolność kształtowania gotowych produktów w stosunkowo prostych procesach technologicznych . Do wad materiałów polimerowych zalicza się niską odporność na peł zanie , ograniczony zakres temperatury długotrwałego użytkowania oraz problemy związane z procesami wtórnego wykorzystania i utylizacji zużytych produktów i elementów konstrukcyjnych. Ta grupa materiałów inżynierskich jest ciągle rozwijana , m.in. przez wpro wadzenie dodatków, modyfikację procesu wytwarzania oraz tworzenie nowych lub udoskonalanie stosowanych technologii przetwórstwa i wytwarzania gotowych produktów. Oznaczenie materiałów polimerowych Materiały polimerowe obejmują kilkanaście tysięcy gatunków różniących się chemicznie i morfologicznie, a przede wszystkim własnościami. W zapisie pełnej nazwy polimeru , jeśli po przedrostku „ poli " występuje więcej niż jedno słowo, to słowa te powinno się ująć w nawiasie, np . poli(akrylan butylu). W powszechnym stosowaniu, zwłaszcza jeśli dotyczy to materiałów ogólnie znanych, dopuszcza się możliwość opuszczenia tego nawiasu, np. polichlorek winylu, zamiast poli(chlorek winylu). Dążenie do uproszczenia zapisu niejednokrotnie długich nazw, spowodowało wprowadzenie s krótów . Oznaczenie konkretnego polimeru, oprócz skrótu pełnej jego nazwy, zawierać może informacje o jego własnościach mechanicznych i technologicznych związanych z przetwórstwem, postaci, sposobie wytwarzania, rodzaju, postaci i udziale substancji pomocniczych lub napełniaczy hybrydowych w nim zawartych. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH Materiały polimerowe można sklasyfikować ze względu na różne kryteria. Ze względu na własności reologiczne związane z procesami technologicznymi przetwórstwa , materiały polimerowe dzieli się na: - elastomery , - plastomery . Elastomery to materiały polimerowe, które przy małych naprężeniach wykazują duże odkształcenie (do 1000%), gdyż ich temperatura zeszklenia jest niższa od temperatury

(…)

…, fluor, siarka i krzem, pomiędzy którymi występują wiązania kowalencyjne. Budowę makrocząsteczki można zaliczyć do struktur jedno-, dwu- lub trójwymiarowych w zależności od funkcyjności podstawowej jednostki monomerycznej, czyli stopnia zdolności do reakcji.
Atomy węgla tworzą łańcuchy liniowe przez zgięcie lub skręcenie w trzech kierunkach, w wyniku czego powstaje struktura wielkocząsteczkowa…
…, amorficzny oraz szklisty polimerów W typowych termoplastycznych materiałach polimerowych występują wiązania kowalencyjne, ale także wtórne wiązania Van der Waalsa między splątanymi częściami łańcuchów.
Po przyłożeniu naprężenia zewnętrznego w termoplastycznych materiałach polimerowych następuje rozluźnienie wiązań między łańcuchami i względny poślizg między nimi. Łatwość wzajemnego poślizgu między łańcuchami zależy zarówno od temperatury jak i struktury polimeru. W temperaturze wyższej od Td następuje degradacja lub dekompozycja polimeru, kiedy to zanikają wiązania kowalencyjne między atomami, a polimer może ulec spaleniu lub zwęgleniu. Działanie tlenu, promieniowanie nadfioletowe lub zaatakowanie przez bakterie
mogą także być przyczyną degradacji polimerów, nawet w niskiej temperaturze…
….
Poniżej temperatury topnienia Tt łańcuchy polimerowe są splątane i skręcone, a polimery mają amorficzną strukturę kłębkową. Nieznacznie poniżej temperatury topnienia polimer osiąga stan termoplastyczny gumopodobny, gdy po przyłożeniu naprężenia następuje odkształcenie zarówno plastyczne jak i sprężyste. Po zwolnieniu obciążenia odkształcenie sprężyste szybko ustępuje, natomiast odkształcenie plastyczne…
… w wysokowytrzymałe włókna, jak np. poliamidy, w tym nylon. Do polimerów liniowych należą także polietylen, polichlorek winylu, polipropylen oraz polistyren.
Polimery silnie usieciowane powstają z monomerów, mających więcej niż dwa aktywne wiązania, w wyniku czego powstają cząsteczki dwu- lub trójwymiarowe.
Utworzona w ten sposób silna struktura zapobiega mięknieniu tych materiałów podczas podgrzewania i decyduje…
…. Możliwe jest również przetwórstwo odpadów. W skład termoplastów wchodzą m.in.: polietylen, polipropylen, kopolimery etylen-propylen i etylen-winyl, polichlorek winylu, polistyren, terpolimer akry-lonikryl-butadien-styren ABS, poliamidy, polimetakrylan metylu) PMMA (szkło organiczne), poliwęglany, poliacetale, poliestry termoplastyczne, termoplastyczne
pochodne celulozy.
Usieciowane elastomery (guma) zawierają makrocząsteczki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz