Materialne i formalne warunki stosowania środków zapobiegawczych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialne i formalne warunki stosowania środków zapobiegawczych-opracowanie - strona 1 Materialne i formalne warunki stosowania środków zapobiegawczych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw materialne i formalne warunki stosowania środków zapobiegawczych TEORETYCZNE FUNKCJE - materialne warunki stosowania środków zapobiegawczych) a) podstawa ogólna - oparte na konkretnych dowodach - wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucany mu czyn musi istnieć zawsze obok co najmniej 1 podstawy szczegółowej!!! (249) b) podstawa szczególna (tymcz.areszt)- nawiązują w sposób bezpoś. lub pośredni- do wymienionych funkcji tymcz.areszt., celów, niebezpieczeństw np. niebezpieczeństwo ucieczki i zapobieżenie jemu, wyjątkowo używa się w ustawie: w celu zapobieżenia dalszej dział.przestępnej. formalne warunki: właściwość organów stosujących je i forma podjęcia decyzji Przyczyny stosowania tymczasowego aresztowania (258) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego(nie można ustalić jego tożsamości, nie ma w kraju stałego miejsca pobytu) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał pos. Jeżeli zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego k.pozb.woln, górna granica wynosi co najmn.8 lat, albo gdy sąd I inst. Skazał go na k.pozb.wol. Nie niższą niż 3 lata- zabezpieczenie prawidłowego toku post.karn Wyjątkowo:przest.przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powsz. NIESŁUSZNE tymczas.aresztowanie - art.552§4- odszkodowanie (za nie ustalenie faktu popełnienia przestępstwa, ustalono, ale zastosowano wbrew postanowieniom) ponowne tymcz.areszt. Co do tej samej osoby może nastąpić TYLKO, gdy ujawnia się nowe okoliczności uprzednio nieznane!! Przyczyny uzasadniające odstąpienie od tymczasowego aresztowania Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie - należy odstąpić od tymcz.areszt, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności: - spowodowałoby dla jego życia, zdrowia poważne niebezpieczeństwo(zakład leczniczy - pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny (259) - przewiduje się npdst. okoliczności sprawy, że sąd orzeknie k.pozb.woln. z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą - jeśli przestępstwo zagrożone jest k.pozb.woln. nie przekraczająca 1 roku NIE MA ZASTOSOWANIA - gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub nie można ustalić jego tożsamości Zawiadamia się: (powiadamia ARESZTOWANEGO) -niezwłocznie osobę najbliższą dla oskarżonego oraz na wniosek oskarż.(fakultatywnie) inna osobę; zawiadomienie o miejscu swojego pobytu os. Najbliższej albo innej, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, obrońcy;

(…)

….(fakultatywnie) inna osobę;
zawiadomienie o miejscu swojego pobytu os. Najbliższej albo innej, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, obrońcy;
sąd obowiązany niezwłocznie zawiadomić: zakład pracy, szkołę, uczelnię, dowódcę.
Mając na względzie dobro osób pozostających pod opieką oskarż. i potrzebę ochrony mienia i mieszkania aresztowanego, sąd ma obowiązek:
zawiadomienia o tym sądu opiekuńczego
-----//------ organu opieki społecznej (os.niedołężna i chora)
przedsięwzięcia czynności niezbędnych do ochrony mienia i mieszkania.
STOSOWANIE ŚR.ZAPOBIEG. WINNO BYĆ OGRANICZONE DO POTRZEB PROCESOWYCH, UMIARKOWANE I OGLĘDNE!

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz