Marketing ubezpieczeń - Ustawa

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing ubezpieczeń - Ustawa - strona 1 Marketing ubezpieczeń - Ustawa - strona 2 Marketing ubezpieczeń - Ustawa - strona 3

Fragment notatki:

MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać:
§ Nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakładu ubezpieczeń,
§ Określenie wysokości kapitału akcyjnego lub kapitału zakładowego,
§ Określenie założycieli zakładu ubezpieczeń,
§ Formę organizacyjną działalności,
§ Określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw,
§ Imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej oraz osoby wykonujące czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystki (aktuariusza), jeżeli obowiązek wykonywania przez tę osobę przypisanych jej czynności wynika z ustawy.
Do wniosku o zezwolenie należy ponadto dołączyć
§ Plan działalności,
§ Dowód posiadania własnych środków wolnych od obciążeń w wysokości równej zakładanemu kapitałowi akcyjnemu (zakładowemu) i funduszowi organizacyjnemu wraz z oświadczeniem o przeznaczeniu ich na pokrycie kapitału akcyjnego (zakładowego) i funduszu organizacyjnego,
§ dane o kompetencjach osób, o których mowa w ust. 2 (członkowie rady nadzorczej, zarządu itd.)
§ statut zakładu ubezpieczeń,
§ ogólne warunki ubezpieczenia określone we wniosku.
Zakład ubezpieczeń nie może jednocześnie prowadzić działalności w dziale ubezpieczeń na życie i w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych. .Spółki z kapitałem zagranicznym oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń, których coraz więcej pojawia się na polskim rynku, mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową na terenie RP po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zasadach podobnych jak polskie zakłady ubezpieczeń. Działalność ta może być prowadzona jedynie przez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.


(…)

… zagranicznym oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń, których coraz więcej pojawia się na polskim rynku, mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową na terenie RP po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zasadach podobnych jak polskie zakłady ubezpieczeń. Działalność ta może być prowadzona jedynie przez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Zgodnie z art. 12 ust. 1 zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Najwyższą władzą TUW jest walne zgromadzenie jego członków. Status towarzystwa może przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa, pod warunkiem, że osoby te będą płaciły stałe składki, przy czym suma składek od osób nie będących członkami towarzystwa nie może przekroczyć 10% składki zebranej przez towarzystwo.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej powołała do życia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, oraz z tytułu…
… brokerską nie może pozostawać w stosunku pracy z zakładem ubezpieczeń, nie może być członkiem władz tego zakładu oraz nie może być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu zakładu. Osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej jest obowiązana ją rozpocząć w ciągu sześciu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz