makroekonomia wzory, definicje, wykresy UEK SUM ujęcie Keynesowskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 8442
Wyświetleń: 28903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makroekonomia wzory, definicje, wykresy  UEK SUM ujęcie Keynesowskie - strona 1 makroekonomia wzory, definicje, wykresy  UEK SUM ujęcie Keynesowskie - strona 2 makroekonomia wzory, definicje, wykresy  UEK SUM ujęcie Keynesowskie - strona 3

Fragment notatki:

Wykłdowcą prodzwadzącym zajęcia jest dr Dorota Kawiorska. W notatce zostałe zabrane najważniejsze zagadnienia, wzory i wykresy makroekonomiczne. Notatki skupiają się na poglądach Keynes. Materiał świetny na powtórkę przed egzaminem nie tylko u dr Doroty Kawiorskiej. Składa się z 3 plików. Oto lista tematów zawartych w notatce: definicja makroekonomii, koszt alternatywny, państwo dobrobytu, dobra publiczne, państwo rezydualne, podmioty w gospodarce rodzaje, mechanizm ruchu okrężnego wykres, dochody budżetu państwa, inwestycje netto, amortyzacja, RDO rozporządzalny dochód osobisty, export netto, miary poziomu działalności gospodarczej, PNB produkt narodowy brutto, PKB produkt krajowy brutto, PNN produkt narodowy netto, tempo wzrostu wzór, miara dobrobytu ekonomicznego, determinanty dochodu narodowego, funkcje biznesu, popyt globalny, polityka fiskalna, polityka stabilizacyjna, polityka fiskalna, rynek pieniężny, funkcje pieniądza, płynność pieniądza, wymiana barterowa, pieniądz symboliczny, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz elektroniczny, środek cyrkulacji, środek płatniczy, baza monetarna wzór, instrumenty regulacji podaży pieniądza, redyskontowanie, operacje otwartego rynku, stopa rezerw obowiązkowych, popyt transakcyjny, popyt przezornosciowy, popyt spekulacyjny, równowaga rynku pieniądza, funkcja popytu inwestycyjnego, ruch okrężny w gospodarce wykres, metoda sumowania wydatków, deflator pnb, PNB per capita, model keynes'a, modelowy system pieniężny, efekt wypierania wykres omówinie, efekt tłumienia, STM, krzywa podaży globalnej, krzywa IS, Krzywa LM.

Pytania jakie były w grupie 2203 (chyba w tej) z makroekonomii u mgr Doroty Kuder Jeżeli ktoś wie coś wiecej to niech skoryguje!!!!! ----2 grupy-szok popytowy dodatni ---3 przyczyny wymienić -szok podażowy---3 przyczyny wymienić-wyprowadzić LM (jak się zmieni nachylenie w zależności od stopy procentowej)- -wyprowadzić IS (jak się zmieni nachylenie w zależności od stopy procentowej) -efekt wypierania-efekt tłumienia-polityka klasyków ( kiedy skuteczna i zastosowanie)-polityka keysów ( kiedy skuteczna i zastosowanie)definicje- SASLASdługiokreskrótkiokresinflacjadeterminanty LAS i SASefekt spekulacyjny


(…)

… rozszerzony schemat ruchu okrężnego między gospodarstwem domowym i przedsiębiorstwami, włączając do tego państwo. przedsiębiorstwa dokonują wypłat za usługi czynników produkcji na rzecz gospodarstw dom w wysokości Y. dochody rozporządzalne Y+B-Td zawierają również płatności transferowe B pomniejszone o podatki bezpośrednie Td. dochody rozporządzalne są przeznaczane na oszczędności S lub na konsumpcję C…
… gospodarstw domowych po uwzględnieniu płatności transferowych z budżetu państwa, pomniejszone o podatki bezpośrednie ; suma pozostająca gospodarstwom na wydatki i oszczędności.
Dobrobyt ekonomiczny netto - miernik produkcji społecznej korygujący PNB o wartość produkcji pozarynkowej i czasu wolego, opracowany przez W. Nordhausa i J.Tobina.
Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w trakcie procesu produkcji…
… Skłonność do Konsumpcji)
B C =8+0,7Y(BYo)
C= 8+0,8Y( BY1)
A ( ilość dóbr i usług wyznacza poziom produkcji Yo)
CA 45 o )
Y - dochód
Yo Y1 Kiedy dochód wzrasta (z A do B), konsumpcja zwiększa się.
Ca - konsumpcja autonomiczna - to zamierzona konsumpcja przy zerowym dochodzie, autonomiczny popyt konsumpcyjny, który oznacza popyt niezależny od wielkości dochodu.
KSK - Krańcowa skłonność do konsumpcji…
… od wielkości dochodu KSK - krańcowa skłonność do konsumpcji informuje nas o tym o ile zmieni się
konsumpcja pod wpływem zmian dochodu o jednostkę.
Popyt Globalny AD = C+ I + G
C C= C + KSK * Y )
Y dochód
Δ Y = C + S
KSK < 1
KSK = 0,7 jest to faktyczna wielkość rzeczywista występująca w gospodarce [ 0,64 - 0,7]
KSK - informuje nas o tym pod jakim kątem nachylenia jest funkcja konsumpcji
KSK + KSO =1
S = - C…
… dóbr i usług (konsumpcja). Oszczędności są przekształcane na kredyty, które zwiększają majątek trwały przedsiębiorstwa.
Dochody budżetu państwa:
podatek dochodowy
wpłaty z tyt. Zysku NBP
dywidendy
cła
podatek bezpośredni (od osób fizycznych i prawnych)
Wydatki budżetu państwa:
wydatki rządowe na obsługę sfery publicznej
inwestycje - netto (zakupy nowe), - odtworzeniowe (amortyzacje)
transfery
fundusze…
… oraz powszechnie dostępnych zasobów(np. woda, powietrze)
nie uwzględniają efektów prac w ramach gospodarstw domowych
miary nie pokazują w jaki sposób dochód narodowy jest podzielony
Miara dobrobytu ekonomicznego - tą miarą próbuje się oszacować wartość zanieczyszczeń środowiska, koszt dojazdu do pracy, infrastruktury.
Produkcja potencjalna - jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz