Makroekonomia - wykład 3, 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Kluczowe pojęcia:
SYSTEM SNA LICZENIA PKB - jest to liczenie PKB według zasady: produkcja dóbr i usług materialnych oraz usługi o charakterze niematerialnym.
SYSTEM MPS LICZENIA PKB - do dochodu narodowego wlicza się tylko dobra i usługi o charakterze materialnym.
PRODUKCJA GLOBALNA - całkowita produkcja wytworzona w określonym czasie przez podmiot gospodarczy.
PRODUKT GLOBALNY - jest to suma produkcji globalnej, pochodząca ze wszystkich podmiotów gospodarczych wchodzących w skład całej gospodarki. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) - suma całkowitej produkcji w określonym czasie, liczona wielkością wartości dodanej wytworzonej w kraju przez czynniki wytwórcze niezależnie od tego, czy są własnością obywateli kraju czy cudzoziemców.
PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB) - jest to miara działalności wytwórczej kraju z uwzględnieniem transferu netto środków spoza systemu gospodarczego. GOSPODARKA OTWARTA - gospodarka, w której występuje wymiana towarów i usług w skali międzynarodowej.
WARTOŚĆ DODANA - jest to przyrost wartości rynkowej produktu na poszczególnych etapach wytwarzania, czyli przychód ze sprzedaży minus wszystkie poniesione nakłady. DOBRA FINALNE - wszystkie dobra i usługi przeznaczone do realizacji (sprzedaży).
DOBRA POŚREDNIE - dobra przeznaczone do dalszego przetwarzania w procesie produkcji.
INWESTYCJE - jest to część rozporządzalnych dochodów nie przeznaczona na konsumpcję.
KONSUMPCJA - ta część dochodów, która jest przeznaczana na dobra i usługi służące zaspokojeniu potrzeb. NOMINALNY PNB - PNB liczony w cenach bieżących.
REALNY PNB - PNB liczony z uwzględnieniem zmian (spadku lub wzrostu) cen.
AMORTYZACJA - koszt zużycia środków produkcji w czasie; strata wartości początkowej aktywów fizycznych z powodu zużycia fizycznego, ekonomicznego lub moralnego.
STOPA AMORTYZACJI - DOCHÓD WYTWORZONY - inaczej dochód narodowy netto; jest to suma nowo wytworzonej wartości w ciągu roku w sferze produkcyjnej i która odpowiada wielkości uzyskanych przez pracowników płac oraz zysków przedsiębiorstw.
DOCHÓD NARODOWY PODZIELONY (do dyspozycji) to dochód narodowy wytworzony skorygowany o saldo obrotów z zagranicą.
INWESTYCJA ODTWORZENIOWA (RESTYTUCYJNA) - uwzględnia zużyte zasoby kapitału.
SYSTEM RACHUNKOWOŚCI SPOŁECZNEJ (SNA) rozpatruje PKB z trzech punktów widzenia, jako:
Produkcję wszystkich dóbr i usług w sektorach gospodarki;
Ostateczne wykorzystanie dochodu jako strumienia wydatków:
- wydatki konsumpcyjne,
- rządowe wydatki na dobra i usługi,


(…)

…:
Gdzie:
- produkcja globalna = produkcja finalna + obrót wewnętrzny - produkt finalny,
- obrót wewnętrzny,
różnica remanentów,
- produkt globalny,
- produkcja czysta netto,
- koszty materiałowo - pieniężne,
- dochód narodowy netto ( ), gdzie: c - kapitał stały, v - kapitał zmienny, m - wartość dodana;
- wartość nowo wytworzona.
RÓWNOWAŻENIE DOCHODU.
Gdzie:
- dochód,
- konsumpcja,
- oszczędności,
- inwestycje.
Ustalając, że wszystkie wydatki państwa jako podmiotu gospodarczego przyjmują postać G, mamy:
Gdzie: - podatki pośrednie.
a oszczędności, czyli rozporządzalne dochody osobiste, które nie zostały wydane na konsumpcję: Gdzie:
- podatki bezpośrednie,
- transfer dochodów (do lub spoza systemu gospodarczego).
Elementy, których nie można włączyć do statystyk dochodu narodowego:
- szara strefa,
- produkcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz