Makroekonomia - Rynek pracy i bezrobocie WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 7154
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Rynek pracy i bezrobocie WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia - Rynek pracy i bezrobocie WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia - Rynek pracy i bezrobocie WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 4 strony, umieszczony jest w formacie pliku .pdf.

Notatki dotyczą rynku pracy i bezrobocia. Z dokumentu można się dowiedzieć: co to jest popyt na pracę i od czego zależy, co to jest popyt pochodny, optymalne zatrudnienie przy danej płacy realnej, co to jest i co ilustruje krzywa krańcowej produktywności, co to są płac realne, jak wygląda krzywa popytu na pracę oraz przesunięcia krzywej, co to jest podaż pracy, czas wolny, krzywa indywidualnej podaży pracy, jak wyglądają przesunięcia krzywej podaży, jakie czynniki wpływają na zmianę podaży, co to jest równowaga na rynku pracy, jakie są przyczyny istnienia bezrobocia, jak definiujemy zasoby pracy, bezrobotnych, współczynnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia,bezrobocie ukryte i bezrobocie fikcyjne, jakie wyróżniamy typy bezrobocia, co to jest bezrobocie frykcyjne, bezrobocie strukturalne, bezrobocie neoklasyczne (dobrowolne).

Makro – wykład 
 
str. 1 RYNEK PRACY I BEZROBOCIE  Popyt na pracę  W krótkim okresie popyt na pracę zgłoszony przez przedsiębiorstwo zależy od wielkości jego produkcji i od cen pozostałych czynników wytwórczych. Określamy go mianem popytu pochodnego, gdyż jego wielkośd zależy od popytu na dobra i usługi wytwarzane przez daną firmę. Wielkośd zapotrzebowania na pracę zgłoszonego przez przedsiębiorców (pracodawców) zależy przede wszystkim – przy danym zasobie kapitału i technologii – od wartości kraocowego produktu pracy i  wysokości stawki płacy realnej.  Optymalne zatrudnienie przy danej płacy realnej  Krzywa kraocowej produktywności pracy ma nachylenie ujemne ponieważ ilustruje zasadę malejącej produktywności (wydajności) pracy. Zwiększenie zatrudnienia opłaca się do punku L0 który wyznacza optymalny poziom zatrudnienia. Do punktu L0 dodatkowe zatrudnienie przynosi więcej utargu niż kosztu. Zatrudnienie optymalne L0 przysparza przedsiębiorstwu maksymalny zysk, gdyż płaca realna W0 jest równa wartości kraocowego produktu pracy (MPL). Spełnienie warunku ze MPL = W0 oznacza że krzywa MPL jest równocześnie krzywą popytu na pracę.  Drugim czynnikiem wpływającym na popyt na pracę przy niezmiennych pozostałych warunkach – są płace realne. Popyt na pracę wyraża odwrotną zależnośd między płacą realną a wielkością zatrdunienia w danym okresie. Krzywa popytu na pracę ma nachylenie ujemne, co oznacza, że wraz ze spadkiem płacy realnej pracodawcy będą dążyli do zwiększenia zatrudnienia.  Popyt na pracę  Nachylenie i przesunięcie krzywej popytu na pracę Jeżeli popyt na pracę jest mało wrażliwy na zmianę płac realnych to krzywa LD jest stroma, i odwrotnie – jeśli popyt na pracę jest elastyczny względem płac realnych to krzywa popytu na pracę jest płaska.  Przesunięcie krzywej popytu na pracę – przy pozostałych warunkach ceteris paribus – może się dokonywad pod wpływem zmian zasobu kapitału produkcyjnego. Załóżmy, że nastąpiło powiększenie zasobu kapitału. Efektem tej zmiany jest wzrost kraocowej produktywności pracy. Krzywa popytu na pracę przesuwa się w prawo do LD1. Podobny efekt zostanie osiągnięty poprzez wdrażanie usprawnieo i nowych technologii oraz zmiany społeczne i psychologiczne pracodawców.  Podaż pracy Gospodarstwa domowe dokonują stałego wyboru między konsumpcją a czasem wolnym. Zaspokojenie ich potrzeb konsumpcyjnych zależy od wykonywania pracy. Podjęcie pracy powoduje ograniczenie czasu wolnego, który gospodarstwa domowe cenią tak samo jak konsumpcję (efekt substytucji). Czas stanowi dobro rzadkie i ma swoją cenę. 

(…)

… zatem zjawisko polegające na tym, że częśd zasobu siły roboczej, zdolnej do
pracy i gotowej do jej podjęcia na zasadach obowiązujących w gospodarce, pozostaje bez pracy
pomimo podjętych poszukiwao.
W podanej definicji do bezrobotnych zaliczamy osoby w wieku produkcyjnym (jako granicę wieku
produkcyjnego przyjmie się w Polsce 18-59 dla kobiet i 18- 65 lat dla mężczyzn) nie znajdujące
zatrudnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz