makroekonomia - Rachunkowość Narodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makroekonomia - Rachunkowość Narodowa - strona 1 makroekonomia - Rachunkowość Narodowa - strona 2 makroekonomia - Rachunkowość Narodowa - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowość Narodowa mierzy/opisuje aktywność gospodarczą jakiegoś kraju w danym okresie za pomocą określonych mierników. Schemat ruchu okrężnego - pokazuje przepływy rzeczowe (czynniki produkcji oraz dobra i usługi) i pieniężne, dokonujące się między tymi grupami.
♦ gospodarstwami domowymi,
♦ przedsiębiorstwami,
♦ państwem,
♦ zagranicą.
Schemat ten ilustruje podstawowe współzależności występujące w gospodarce.
W gospodarce zamkniętej
Gospodarstwa domowe (kt.) dysponują czynnikami produkcji i dostarczają je przedsiębiorstwom, które wykorzystują te czynniki w produkcji d.i.u.
(min. własną pracą, którą mogą sprzedać przedsiębiorstwom w zamian za płacę). Są one też faktycznymi właścicielami przedsiębiorstw, więc posiadają też kapitał i ziemię. W zamian za dostarczane czynniki wytwórcze g. domowe otrzymują dochody (płace, opłaty z tytułu najmu, zyski) od przedsiębiorstw, które następnie wydają na d.i.u wytwarzane przez przedsiębiorstwa (C, podział wydatków: wydatki na dobra trwałego użytku / nietrwałego / usługi - np. zakup samochodu u dealera)
Część dochodu która nie została wydana przez gosp. dom. na zakup d.i.u to oszcz. Suma ta odpływa z obiegu i nie wraca ponownie bezpośrednio do przedsiębiorstw w postaci wydatków g. dom. na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwa. Są to oszczędności. Natomiast do obiegu dopływają wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw. Pieniądze na te wydatki przedsiębiorstwa pożyczają od g. dom. za pośrednictwem instytucji finansowych. Inwestycje są strumieniem nowego kapitału w ciągu roku i są dodawane do zasobu kapitału.Tak więc na inwestycje składają się: - inwestycje w zapasy - zmiana stanu/wzrost zapasów (inwestycje w zapasy obejmują dobra, które w określonym czasie zostały wyprodukowane, ale nie zostały sprzedane.)
- inwestycje w kapitał trwały: inwestycje mieszkaniowe i inne, np.: wydatki na urządzenia i maszyny.
Część pieniędzy zostaje wycofana z ruchu okrężnego w postaci podatków płaconych państwu, które następnie zostają wprowadzone w postaci wydatków państwa na d.i.u (zakupy dóbr i usług finalnych dokonywane przez rząd centralny i jednostki samorządu terytorialnego oraz płace pracowników sfery budżetowej.) oraz wypłat transferowych. Ponadto w przypadku gospodarki otwartej z obiegu odpływa import a dopływa eksport. (transfery zagranicę: składki na rzecze UE, transfery z zagranicy: fundusze z UE)
Całkowite odpływy są równe całkowitym dopływom. Wydatki, produkcja, dochody są sobie równe. Na poziomie całej gospodarki dochody muszą być równe wydatkom, ponieważ:
- w każdej transakcji rynkowej uczestniczą dwie strony: kupujący i sprzedający.


(…)

… inwestycji na zmiany stopy procentowej,
R- realna stopa procentowa
r
inwestycje
Stopa procentowa a eksport netto
R↑ → → napływ kapitału z zagranicy →
→ popyt na walutę krajową↑ → → aprecjacja waluty krajowej↑ → → eksport netto↓
X = g - mY - nR, gdzie m, n > 0
g - autonomiczny eksport netto
m - krańcowa skłonność do importu
n - wrażliwość eksportu netto na zmiany stopy procentowej
R↑ → I, E, C ↓
Krzywa IS
C = a + b(1-t)Y / b - krańcowa skłonność do konsumpcji jest to część przyrostu rozporządzalnego dochodu osobistego przeznaczona na konsumpcję
I = e - dR
G = const.
X = g - mY - nR
E = C + I + G + X
E = a + b(1-t)Y + e - dR + G + g - mY - nR
Y = E Y = C + I + G + X
Y = a + b(1-t)Y + e - dR + G + g - mY - nR
[1 - b(1 - t) + m]Y = a + e + G + g - (d + n)R
Krzywa IS wyznaczona jest przez wszystkie kombinacje…

- Krzywa IS ilustruje jak stopa procentowa wpływa na produkcję, gdy rynek produktów
jest w równowadze.
- Kiedy R rośnie, E spada.
- Krzywa IS ma nachylenie ujemne, gdyż wraz ze wzrostem stopy procentowej spada dochód narodowy
- Przesunięcia krzywej IS następują w wyniku zmiany polityki fiskalnej, czyli
gdy zmianie ulegną wydatki rządowe G, lub podatki(T0, t).
- wzrost krańcowej skłonności do konsumpcji…
… netto (X).
Y - całkowita produkcja i zarazem całkowite dochody
PKB w cenach rynkowych - to suma wydatków na finalne dobra i usługi:
Y=C+I+G+X
PKB wg parytetu siły nabywczej - przeliczony na walutę w której dokonywane jest porównanie (np. dolary) nie według oficjalnego kursu, tylko według wartości określonego koszyka dóbr.
Dlaczego PKB nie jest doskonałą miarą zmian dobrobytu społeczeństwa?
PKB…
… życia
Wiedza:
- średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych - oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia
Dostatni standard życia:
- PNB (Dochód brutto) z uwzględnieniem różnic w cenach (parytet siły nabywczej) Podstawowe mierniki stosowane w rachunkowości narodowej to: PKB,
Produkt Narodowy Brutto - PNB; ang. Gross National…
… w banku centralnym)
RE = rD
CU = cD
M1 = CU + D, M1 = cD + D = (1 + c)D
MB = CU + RE, MB = cD + rD = (c + r)D ● M1 = [(1 + c)/(r + c)] MB
● ΔM1 = (1 + c) x ΔMB
(r + c) 1 r - najprostszy mnożnik kreacji pieniądza Przykład: Załóżmy, że bank decyduje się na utrzymywanie rezerw r = 10%
Gotówka w obiegu 10 zł + 90 zł = 100 zł
Proces kreacji pieniądza
100 zł + 90 zł + 81 zł + 72,9 zł +…

90 zł - 100%
x - 10…

- Dochody z inwestycji portfelowych
- Dochody z pozostałych inwestycji
Saldo transferów (3)
- Transfery rządowe (w tym z Unii Europejskiej)
- Transfery prywatne
Rachunek kapitałowy i finansowy bilansu płatniczego W prasowych komentarzach ekonomicznych zazwyczaj mówi się o rachunku obrotów bieżących i kapitałowych oraz o zmianach w oficjalnych rezerwach walutowych. Rachunek obrotów kapitałowych oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz