Makroekonomia - pytania i odpowiedzi - polityka fiskalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - pytania i odpowiedzi - polityka fiskalna - strona 1 Makroekonomia - pytania i odpowiedzi - polityka fiskalna - strona 2 Makroekonomia - pytania i odpowiedzi - polityka fiskalna - strona 3

Fragment notatki:

1. charakterystyka nowej makroekonomii klasycznej - główne zagadnienia Gospodarka natychmiast się równoważy - doskonała elastyczność cen i płac. Oparta na racjonalnych założeniach polityka państwa - jasność w jakim okresie czasu jest prowadzona. Ingerencja państwowa jest zbędna i niewłaściwa. Źródłem niestabilności w gospodarce - zakłócenia rynku pieniądza Racjonalne oczekiwania podm. gosp. Rynek sam dochodzi do równowagi przy neutralnej topie bezrobocia Dostatecznie długi czas na dostosowania Polityka doch odowa nie ma znaczenia 2. skuteczność polityki fiskalnej w modelu fleminga - ... w systemie płynnego kursu walutowego Wpływ zmian stop procentowych na kurs walutowy i konkurencyjność międzynarodową w warunkach kursu płynnego zmniejsza skuteczność polit. fiskalnej w krótkim okresie. Jeżeli rząd zwiększa wydatki budżetowe to ekspansja ta powoduje wzrost łącznego popytu i stopy proc. Wyższa stopa powoduje podwyższenie natychmiastowe nominalnego kursu walutowego co pozwala zapobiec napływowi kapitału. Spadek popytu na eksport netto jeszcze bardziej ogranicza skuteczność ekspansji fiskalnej, której celem jest pobudzenie popytu globalnego w krótkim okresie. 5. jaka będzie zmiana wydatków konsumpcyjnych, inwestycji i exportu netto w długim i krótkim okresie po wzroście wydatków państwa-- wykresy i opisać na podstawie równań exportu itd. Wyższe wydatki państwa prowadza do przesunięcia wykresu popytu globalnego w gore przez co poziom dochodu równowagi podnosi się. Jeżeli nie nastąpi równoczesna zmiana - zwiększenie rozmiarów podaży pieniądza to stopy procentowe musza wzrosnąć aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi popytu na pieniądz. Wyższa stopa procentowa powoduje wypieranie wydatków sektora publicznego na konsumpcje i inwestycje
6. Motyw portfelowy trzymania pieniądza Przyczyna istnienia motywu portfelowego utrzymywania pieniądza jest niechęć ludzi do ryzyka. Ludzie są skłonni poświęcić wyższa przeciętnie stopę zwrotu dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa lokat tj. Takiego portfela inwestycyjnego, który przyniesie niższą, ale dającą się łatwiej przewidzieć stopę zwrotu. Niektóre rodzaje aktywów, np. akcje przedsiębiorstw, zapewniają w przeciętnych warunkach wysoka stopę zwrotu, inwestycje w nie są jednak dość ryzykowne. W niektórych latach stopa zysku z akcji jest bardzo wysoka, w innych jednakże bywa nawet ujemna. Kiedy ceny akcji spadają, akcjonariusze mogą ponieść straty kapitałowe, które przewyższą należne im wypłaty dywidend. Inwestycje w inne rodzaje aktywów finansowych są znacznie mniej ryzykowne, ale tez ich dochodowość jest zazwyczaj znacznie niższa niż przeciętny zysk aktywów o wysokim stopniu ryzyka.
8. czy krzywa PHILIPSA może być wykorzystana do analizy zjawiska po szoku podażowym.

(…)

… obowiązkowych w bankach komercyjnych : banki poprzez podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych są w stanie dokonać kreacji mniejszej liczby wkładów i udzielić mniej kredytów. powstaje efekt w postaci obniżenia mnożnika kreacji pieniądza, przez co podaż pieniądza również maleje przy każdym danym poziomie bazy monetarnej -> podaż pieniądza = mnożnik kreacji * baza monetarna
10. omów poglądy monetarystow na temat…
…, iż lepiej pozostać bezrobotnym, niż przyjąć ofertę pracy za obowiązującą na rynku stawkę plac. W tych okolicznościach prywatny koszt bezrobocia (płaca utracona z powodu niepodjęcia pracy) jest mniejszy niż prywatne korzyści wynikające z bycia bezrobotnym. Bezrobotny jest uprawniony do otrzymywania płatności transferowych od państwa. Występują one w dwóch postaciach. Pracownicy, którzy dokonywali kiedyś wpłat na państwowy program ubezpieczeń, maja prawo do zasiłku uzupełniającego, który jest ostatnia linia obrony obywateli przed nędzą w brytyjskim państwie dobrobytu.
Społeczny koszt bezrobocia: Istnieje jedna oczywista różnica miedzy korzyścią społeczną. Dla jednostki zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek uzupełniający są częścią korzyści związanych z pozostawaniem bezrobotnym. Te płatności transferowe
… bodźców do nadmiernego wzrostu bezrobocia dobrowolnego. Przymusowe bezrobocie oznacza jeszcze wyższy koszt społeczny. Ponieważ gospodarka produkuje mniej dóbr, niż pozwalają na to jej możliwości, mamy do czynienia z marnotrawstwem, tj. Rezygnacja ze strumienia produktów, które mogłyby być wytworzone, gdyby bezrobotni znaleźli prace. Co więcej bezrobocie typu key ma charakter przymusowy, można założyć, ze powoduje ono więcej ludzkiego cierpienia i strat psychicznych niż bezrobocie dobrowolne 10. rodzaje bezrobocia - Frykcyjne to niemożliwy do obniżenia poziom bezrobocia występujący w każdym rozwijającym się spol. Tworzą je osoby o ułomnościach fizycznych i psychicznych, które uniemożliwiają im podjecie pracy. Są to również osoby które chwilowo nie mogą podjąć pracy ze względu na zmianę zawodu. n rodzaj…
… stałego kursu walutowego Jeśli dostosowania cen przebiegają powoli to wzrost nominalnej podaży pieniądza oznacza w krótkim okresie wzrost realnej podaży pieniądza i nacisk na obniżenie krajowej stopy proc. W warunkach doskonalej mobilności kapitału prowadzi to do odpływu kapitału aż do momentu gdy krajowa podaż pieniądza zmniejszy się do pierwotnych rozmiarów a stopa % powróci do poziomu światowego. Skuteczność polit. pieniężnej w tych warunkach jest wiec znacznie ograniczona. Doskonała mobilność kapitału powoduje ze rząd nie może jednocześnie osiągnąć celów dot. podaży pieniądza i kursu walut. musi pogodzić się z taka wielkością podaży pieniądza przy której krajowa stopa proc. osiąga poziom światowy. Oznacza to ze mechanizm sterylizacji nie będzie działał 4. omów zjawisko redystrybucji miedzy…
… i skoncentrować się na długofalowych działaniach zmierzających do ograniczenia inflacji i na realizacji polityki podazowej, która pozwala podwyższyć poziom pełnego zatrudnienia i produkcji potencjalnej.
Nie opracowane pytania!!!!!!
6. omow koncepcje (czym chce zastapic) D.ROMMER krzywe LM i AS lub AD (to ma byc podaz globalna) 1. jak i dlaczego polityka fiskalna jest nieskuteczna?omow i zilustruj graficznie 4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz