Makroekonomia-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5502
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia-pytania i odpowiedzi - strona 1 Makroekonomia-pytania i odpowiedzi - strona 2 Makroekonomia-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, wolność gospodarcza, gospodarka liberalna, gospodarka centralnie zarządzana, mechanizm oraz czynniki nierównowagi podażowej i popytowej. Ponadto w treści dokumentu opisane pojawiają się takie pojęcia jak: jednoczynnikowy i dwuczynnikowy model wzrostu, fazy cyklu koniunkturalnego, dochód narodowy, funkcje pieniądza, rodzaje zasobów pieniężnych. W pracy tej pojawiają się też odpowiedzi na pytania: na czym polega mechanizm kreacji pieniądza bankowego, co to jest mnożnik kreacji, jakie wyróżniamy narzędzia za pomocą, których państwo wpływa na podaż pieniędzy. Kolejnym opisanym zagadnieniem niezbędnym w ekonomii jest pojęcie inflacji wraz z wyszczególnieniem jej skutków i rodzajów: inflacja popytowa i kosztowa. Następnie znajduje się spis funkcji polityki fiskalnej, opis krzywej Leffera, elementy bilansu płatniczego i handlowego oraz środki polityki handlowej państwa. Na końcu dokumentu poruszono również temat bezrobocia i prawa Okuna.

PYTANIA PROBLEMOWE Z EKONOMII
1. Pytania i odpowiedzi w ekonomii.
2. Scharakteryzuj wolność gospodarczą.
3. Gospodarka liberalna a gospodarka centralnie zarządzana.
4. Wyjaśnij mechanizm nierównowagi podażowej.
5. Wyjaśnij mechanizm nierównowagi popytowej.
6. Wyjaśnij czynniki, które pogłębiają nierównowagę A - Popytową, B - Podażową
7. Jednoczynnikowy model wzrostu
8. Dwuczynnikowy model wzrostu.
9. Omówić fazy cyklu.
10. Narysuj możliwe ujęcie dochodu narodowego.
11. Omówić funkcje pieniądza.
12. Rodzaje zasobów pieniężnych.
13. Wyjaśnij na czym polega mechanizm kreacji pieniądza bankowego.
14. Mnożnik kreacji.
15. Omów narzędzia za pomocą, których państwo wpływa na podaż pieniędzy
16. Rodzaje inflacji ze względu na tempo
17. Skutki ( koszty ) inflacji
18. Inflacja popytowa.
19. Inflacja kosztowa
20. Funkcje polityki fiskalnej.
21. Krzywa Leffera.
22. Elementy bilansu płatniczego.
23. Elementy bilansu handlowego.
24. Środki polityki handlowej państwa.
25. Omówić rodzaje bezrobocia.
26. Instrumenty przeciwdziałania bezrobociu.
27.Prawo Okuna .
1. Pytania i odpowiedzi w ekonomii.
Ekonomia pozytywna - opisuje fakty, okoliczności wzajemnych zależności w gospodarce - koncentruje się na wypracowaniu najbardziej uniwersalnych narzędzi i metod analizy ekonomicznej w celu możliwie bezstronnego uogólnienia procesów gospodarczych i mechanizmów ekonomicznych.
Jak jest? Odp. jest opis, na to pytanie można odpowiedzieć wtedy, gdy odwołamy się do faktów przy pomocy odpowiednich narzędzi i instrumentów. Dlaczego jest tak jak jest? Odp. są teorie, czyli łańcuchy praw objaśniających występowanie opisanych zjawisk. Jak może być?, Jak będzie? Jest to próba przewidywania prognozy, kształtu jutra, jest to prognozowanie oparte na założeniach i wynikające z dedukcji. Ekonomia normatywna - w grę wchodzi etyka i sądy wartościowujące, koncentruje się na tworzeniu określonego systemu poglądów na opracowywanie określonej ideologii umożliwiającej interpretację różnych zjawisk i procesów gospodarczych. Jak powinno być? Odp. Zależy od przyjętego systemu wartości, od miejsca w społecznym podziale pracy, sytuacji rodzinnej. Jak to zrobić? Ten sam cel może być osiągnięty przy pomocy różnych instrumentów np. inflację można gasić przez:
Ograniczenie podaży pieniądza.
Politykę fiskalno-skarbową ( podatki )
2. Scharakteryzuj wolność gospodarczą.
Wolność gospodarcza jest to obszar swobody gospodarczej jako czynnik determinujący ustrój.


(…)

… na przekonaniu zwierzchnika, że ilość środka na jedną jednostkę produkcji jest zbyt niska, co grozi nie wykonaniem planu. Gdy zwierzchnik podniesie przydział to rośnie rezerwa.
Punkt równowagi przesuwa się w prawo, a przedsiębiorstwo jest gotowe zwiększyć produkcję. Nie jest to wzrost proporcjonalny do przyrostu przydziału. Wzrost rezerwy przynosi skutek, jeżeli przydział rośnie szybciej niż zużycie. Wzrostowi…
… monetarną. Jest to pieńiądz symboliczny jego emisję kontroluje rząd.
M1 - obejmuje bazę monetarną oraz wkłady ludności i przedsiębiorstw na rachunkach bankowych oraz depozyty bankowe, czeki podróżne. Jest to pieniądz bezgotówkowy. M2 - obejmuje M1 oraz krótkoterminowe depozyty bankowe oraz udziały ludności w funduszach powierniczych. M3 - to M2 + długoterminowe depozyty bankowe oraz udziały inwestycji w funduszach powierniczych.
13. Wyjaśnij na czym polega mechanizm kreacji pieniądza bankowego.
Podaż pieniądza w gospodarce to wszystkie zasoby pieniężne społeczeństwa kraju, czyli gotówka, depozyty bankowe, terminowe. Istnieje duży zasób pieniądza bezgotówkowego (wkładów bankowych), który przewyższa ilość gotówki w obiegu.
Aby to zrozumieć należy określić podmioty kreujące pieniądz w gospodarce. Pieniądz…
… redystrybucji dochodów ludności jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia i zapewnienie minimalnych egzystencji każdemu obywatelowi. Rząd przy pomocy progresywnych podatków i płatności transferowych, koryguje rynkową alokację dochodów.
Funkcja alokacyjna - rząd prowadzi politykę strukturalną, dokonując redystrybucji dochodu narodowego między branżami gospodarki i rejonami kraju. Celem jest kształtowanie…
…: Nadwyżka bilansu obrotów bieżących- wpływy przeważają nad wydatkami. Deficyt bilansu obrotów bieżących - przewaga wydatków nad wpływami. Bilansu obrotów kapitałowych (rachunek kapitałowy) - obejmuje zagraniczne transakcje finansowe krótko i długo terminowe. Odzwierciedla zmiany stanu transakcji. Odnotowywuje się w nim wzrost lub spadek różnego rodzaju należności z zobowiązań zagranicznych. Odpływ z kraju…
… krajowym. Subsydia eksportowe - są to dopłaty budżetu dla eksporterów w przypadku, gdy ceny krajowe są wyższe od światowych i kiedy sprzedaż produktów krajowych po cenach wewnętrznych na rynkach zagranicznych byłaby niemożliwa. Subsydia pośrednie - ulgi podatkowe, tańsze kredyty dla eksporterów.
Narzędzia pozataryfowe - czyli bariery pozataryfowe, reglamentują one obroty handlu zagranicznego bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz