Makroekonomia - materiały na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - materiały na kolokwium - strona 1 Makroekonomia - materiały na kolokwium - strona 2 Makroekonomia - materiały na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

W skład notatek wchodzą: test egzaminacyjny (35 pytań), polityka pieniężno-kredytowa Banku Centralnego oraz cele makroekonomii (produkcja, zatrudnienie i bezrobocie, ceny i inflacja, zagraniczna polityka gospodarcza, polityka fiskalna, polityka monetarna, polityka dochodowa).

Cele makroekonomii Oceniając efekty działalności gospodarczej poszczególnych narodów często napotykamy takie oto pojęcia : produkt narodowy brutto (PNB ) , zatrudnienie , inflacja , bilans płatniczy . To one stanowią główne zadania czyli cele makroekonomicznej analizy i polityki .
Z punktu widzenia efektywnej działalności makroekonomicznej zostały wyodrębnione cztery główne cele ; obejmują one strefę :
produkcji
zatrudnienia
cen
stosunków gospodarczych z zagranicą .
Produkcja Jej celem jest wysokie tempo rozwoju gospodarczego . Współcześnie podstawowym miernikiem sukcesu gospodarczego kraju jest zdolność do generowania wysokiego poziomu i szybkiego wzrostu produkcji dóbr i usług ekonomicznych . Wiele jest miar poziomu wielkości produkcji , najpełniejszą jest jednak produkt narodowy brutto . PNB to miernik wartości rynkowej wszystkich wytworzonych w ciągu roku dóbr i usług , czyli miernik całkowitego dochodu gospodarki narodowej . PNB można wyrażać albo w cenach bieżących , co daje nam PNB nominalny , albo z poprawką ze względu na inflację , a to daje PNB realny . Przyrosty realnego PNB określa się mianem wzrostu gospodarczego . Zmiany PNB realnego są najlepszą i najbardziej dostępną miarą poziomu i wzrostu produkcji . Zatrudnienie i bezrobocie Celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i niskiego bezrobocia . Ludziom zależy na możliwości łatwego znalezienia dobrej pracy za wysokie wynagrodzenie . Okresy braku zatrudnienia wiążą się z poważnymi trudnościami finansowymi dla rodzin , ale w ślad za nimi idą wysokie koszty psychologiczne , społeczne i publiczne . Niestety zapewnienie dobrych miejsc pracy wszystkim bezrobotnym , staje się coraz trudniejsze do zrealizowania . Wynika z tego , że nadal utrzymuje się wysoki stopień bezrobocia . Bezrobocie jest to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy i jednocześnie nie zatrudnionych . Stopa bezrobocia to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy . Siła robocza jest to liczba ludzi pracujących lub poszukujących pracy . Ceny i inflacja Główny cel to utrzymanie stabilności cen przy zachowaniu swobodnej gry sił rynkowych . Stabilność cen oznacza , że ani wzrost , ani spadek cen nie są zbyt szybkie ; że stopa inflacji (mierzona stopą zmiany cen z okresu na okres ) jest bliska zeru . Pragnienie zachowania „wolności rynków” ma swoje podstawy w powszechnym w USA przekonaniu politycznym , że zarówno ceny , jak i płace mają się kształtować na zdecentralizowanych rynkach prywatnych i być raczej efektem przetargów niż decyzji rządu . Upodobanie do takiej formy organizacji opiera się na poglądzie ekonomicznym głoszącym , że wyznaczanie cen przez wolne rynki jest efektywniejszym sposobem organizowania produkcji , gwarantującym uwrażliwienie rynku na preferencje ludności .

(…)

…), gdy: a) inwestycje i eksport netto są mało wrażliwe na zmiany stóp procentowych, b) inwestycje i eksport netto są bardzo wrażliwe na zmiany stóp procentowych, c) MPC jest wysoka, a stopa podatkowa niska, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
10.Do analizy wykorzystujemy wczesnokeynesowską krzywą podaży zagregowanej. Gdy moce wytwórcze nie są w pełni wykorzystane, wzrost wydatków rządowych powinien doprowadzić…
….Przy pełnym wykorzystaniu czynników wytwórczych ekspansywna polityka monetarna doprowadzi prawdopodobnie do: a) wzrostu produkcji i wzrostu cen, b) spadku produkcji i spadku cen, c) tylko wzrostu produkcji, d) tylko wzrostu cen.
29.Kiedy koniunktura jest przegrzana i pojawiają się tendencje inflacyjne, bank centralny powinien: a) skupować bony skarbowe, b) obniżyć stopę rezerw obowiązkowych, c) znieść limity…
… do pracy (ludzie będą więcej pracować), b) wzrost płac realnych poprawia położenie pracownika i zwiększa jego konsumpcję różnych dóbr w tym “wypoczynku” (ludzie mogą mniej pracować), c) ludzie starają się rezygnować z wypoczynku na rzecz dodatkowej pracy, d) żadne z powyższych.
34.Najbardziej elastycznym narzędziem polityki monetarnej są: a) stopy rezerw obowiązkowych, b) operacje otwartego rynku, c…
…) w banku państwowym - fundusz statutowy, fundusz rezerwowy i fundusz zapa­sowy,
2) w banku w formie spółki akcyjnej - kapitał akcyjny oraz wszelkiego rodzaju fundusze zapasowe i rezerwowe,
3) w bankach spółdzielczych - fundusz udziałowy, fundusz zasobowy i fundusz re­zerwowy.
Stosunek kapitału własnego banku komercyjnego do aktywów objętych ryzykiem (tzw. współczynnik wypłacalności) został ustalony…
… kredytowe, d) podwyższyć stopę redyskontową.
30.Kiedy maleją dochody gospodarstw domowych, transakcyjny popyt na pieniądz: a) zmniejsza się, b) zwiększa się, c) pozostaje taki sam w krótkim okresie, ale w długim okresie rośnie, d) popyt na pieniądz w ogóle nie reaguje na zmianę dochodów. 31.Zastosowane w USA przez A.Mellona obniżki krańcowych stóp opodatkowania w dłuższym okresie doprowadziły do: a) spadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz