Makroekonomia II - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia II - test  - strona 1 Makroekonomia II - test  - strona 2 Makroekonomia II - test  - strona 3

Fragment notatki:


Gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się zasadami wartościującymi np. jakie powinny być ceny, poziom produkcji, dochody, kierunki polityki rządu, to: mikroekonomia
ekonomia ekonomia pozytywna
ekonomia normatywna ekonomika
Którego z podanych elementów nie uwzględnia się przy liczeniu PKB? wydatków państwa na dobra i usługi
dochodów do dyspozycji inwestycji brutto
wydatków konsumpcyjnych
eksportu netto
Dochody osobiste różnią się od dochodów rozporządzalnych o: płatności transferowe państwa na rzecz obywateli
podatki pośrednie subsydia
podatki bezpośrednie żadne z powyższych
Różnica między inwestycjami brutto a inwestycjami netto równa jest: różnicy między produktem narodowym brutto a dochodem do dyspozycji
dochodem gospodarstw domowych brutto i netto
różnicy między eksportem brutto i netto
amortyzacji kapitału
a i c są właściwe
Płatności transferowe są to: płatności firm w stosunku do państwa
płatności państwa w stosunku do obywateli płatność państwa w zamian za wykonanie czynności na rzecz społeczeństwa
podatki
brak prawidłowej odpowiedzi Podejście popytowe kształtowania się dochodu narodowego opisuje gospodarkę: w warunkach niepełnego wykorzystania czynników produkcji
w warunkach pełnego wykorzystania czynników produkcji
w długim okresie w zależności od zasobów czynników produkcji
żadna odpowiedź nie jest dobra
Procesy dostosowawcze w sytuacji, gdy oszczędności są mniejsze od inwestycji, polegają na: wprowadzeniu gospodarki na ścieżkę ekspansji, gdyż rośnie dochód równowagi
wprowadzeniu gospodarki na ścieżkę depresji, gdyż spada dochód równowagi
osłabieniu procesów inflacyjnych
oszczędności nie mogą być wyższe od inwestycji
żadna odpowiedź nie jest dobra
Które ze stwierdzeń nie odnosi się do produkcji potencjalnej : jest to wartość produkcji osiągana przy pełnym zatrudnieniu
jest to wartość produkcji osiągana zawsze w warunkach pełnej równowagi
wyznacza punk rozpoczęcia krzywej AS
nie można jej zwiększyć w krótkim czasie
wszystkie odnoszą się do produkcji potencjalnej
Jeżeli w gospodarce na skutek wzrostu globalnego popytu występują jedynie dostosowania ilościowe, to krzywa AS jest: pionowa
rosnąca
pozioma
malejąca


(…)


Jeżeli kapitałochłonność wynosi 2,5 a poziom kapitału 1000 j. p., to produkcja wynosi:
2500
400
250
żadne z powyższych
Jeżeli kapitał na zatrudnionego jest mniejszy niż w stanie równowag stacjonarnej, to:
inwestycje faktyczne są mniejsze od inwestycji niezbędnych
inwestycje niezbędne są mniejsze od inwestycji faktycznych
PKB per capita ulega zmniejszeniu
spełniony jest warunek złotej reguły
Gospodarka, do której kapitał…

żadna odpowiedź nie jest dobra
Stosunek liczby aktywnych zawodowo do liczby ludności w wieku produkcyjnym, to:
współczynnik aktywności zawodowej stopa bezrobocia
stopa zatrudnienia stopa napływu do zasobu zatrudnienia
żadna odpowiedź nie jest dobra
Bezrobocie strukturalne można zredukować poprzez:
aktywną politykę fiskalną i monetarną łagodzącą wahania cykliczne
zwiększenie udziału młodzieży w sile roboczej
zwiększenie liczby szkoleń oraz kursów zawodowych
podwyższenie wysokości zasiłków żadna odpowiedź nie jest dobra
Które stwierdzenie nie jest prawdziwe?
bezrobocie wywołuje negatywne skutki społeczne i ekonomiczne
rozmiary bezrobocia nie zależą od współczynnika aktywności zawodowej
w skład grupy aktywnych zawodowo wchodzą bezrobotni
ludność w wieku nieprodukcyjnym nie wchodzi w skład zasobu bezrobotnych…
… wrażliwości popytu inwestycyjnego na zmiany stopy procentowej
zwiększenia konsumpcji autonomicznej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz