Makroekonomia II - egzamin, zad 8-16

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


TEST 8. a) …. nie pozostawienia go dla przyszłych pokoleń b) wahania krótkookresowego dochodu powodują zwiększenie oszczędności c) wahania krótkookresowego dochodu powodują zwiększenie konsumpcji d) konsumpcja jest proporcjonalna do trwałego dochodu rozporządzalnego
9. Jeżeli kapitałochłonność wynosi 2,5, a poziom kapitału 1000 j.p. to produkcja wynosi: a) 2500 b) 400 c) 250 d) żadne z powyższych Y= k*K  Y=2,5*1000= 2500
10. Jeżeli kapitał na zatrudnionego jest mniejszy niż w stanie równowagi stacjonarnej, to: a) Inwestycje faktyczne są mniejsze od inwestycji niezbędnych b) inwestycje niezbędne są mniejsze od inwestycji faktycznych c) PKB per capita ulega zmniejszeniu d) spełniony jest warunek złotej reguły 11. Gospodarka, do której kapitał zagraniczny może bez żadnych ograniczeń napływać i odpływać: a) ujemnie nachyloną linią BP b) dodatnio nachyloną linią BP c) pionową linią BP d) poziomą linią BP 12. Złota reguła w modelu Solowa ma miejsce: a) gdy nachylenie linii inwestycji niezbędnych jest takie samo jak nachylenie produkcji per capita.. b) zawsze, jest ona zawsze spełniona c) gdy nachylenie linii inwestycji faktycznych jest takie samo jak nachylenie produkcji per capita… d) gdy inwestycje faktyczne są równe niezbędnym inwestycjom odtworzeniowym 13. Mnożnik w modelu Keynesa: a) jest tym większy im wyższa jest krańcowa skłonność do importu b) jest tym większy im wyższe są wydatki autonomiczne c) jest tym większy im większa jest krańcowa skłonność do konsumpcji d) jest tym większy im wyższa jest stopa opodatkowania dochodów 14. Nieprawdą jest, że konsumpcja w modelu Solowa: a) osiąga maksymalny możliwy poziom o ile tylko spełniona jest złota reguła b) jest równa różnicy pomiędzy wielkością produkcji a inwestycjami niezbędnymi c) jest równa różnicy pomiędzy wielkością produkcji a faktycznymi inwestycjami d) równa jest odległości pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami niezbędnymi 15. W modelu AS-AD ekspansywna polityka fiskalna połączona z ekspansywną polityką monetarną: a) jest w krótkim okresie bardzo skuteczna b) w długim okresie nie wypływa na zwiększenie realnej produkcji, generując jedynie fiskalnej c) skutkuje obniżeniem stóp procentowych i w rezultacie napływem inwestycji d) jest całkowicie nieskuteczna przy założeniu keynesowskiej krzywej zagregowanej podaży 16. Krzywa IS mogła przesunąć się w prawo na skutek: a) zmniejszenia wydatków rządowych nie wydatki rządowe zwiększają się przy przesunięciu krzywej IS w prawo b) zmniejszenia krańcowej skłonności do konsumpcji c) zwiększenia współczynnika wrażliwości popytu inwestycyjnego na zmiany stopy procentowej.. d) zwiększenia konsumpcji autonomicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz