Makroekonomia - definicje i pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - definicje i pojęcia - strona 1 Makroekonomia - definicje i pojęcia - strona 2 Makroekonomia - definicje i pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Alfabetycznie poukładane podstawowe definicje, pojęcia z przedmiotu makroekonomia. Notatka zawiera takie pojęcia i definicje jak: amortyzacja, Automatyczny stabilizator, banki komercyjne, bariery pozataryfowe, baza monetarna, bezrobocie przymusowe, bilans handlowy, bilans płatniczy, deficyt budżetowy, cykl koniunkturalny, budżet, deflator pnb, dobra pośrednie, dochód narodowy, drenaż podatkowy, efekt majątkowy, ekonomia podażowa, eksportem, funkcja konsumpcji, hipoteza konwergencji, iluzja pieniądza, import, indeksacja, inwestycje, koncepcja wzrostu zerowego, koszt alternatywny, krańcowa stopa podatku dochodowego, Krzywa IS, krzywa LM, model IS-LM, krzywa Phillipsa, krzywa podaży globalnej, makroekonomia gospodarki otwartej, mnożnik zrównoważonego budżetu, motyw portfelowy utrzymania pieniądza, naturalna stopa bezrobocia, nakład pracy, operacje otwartego rynku, panika finansowa, paradoks zapobiegliwości, pieniądz symboliczny, podaż pieniądza, polityka podatkowa, pośrednik finansowy, popyt globalny, rachunkowość uwzględniająca inflację, realna podaż pieniądza, dochód rozporządzalny, równowaga zewnętrzna gospodarki, system clearingowy, ścieżka kursu walutowego, unia walutowa, wzrost gospodarczy wspomagany eksportem, zarządzanie popytem, złudzenie inflacyjne.

Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Automatyczny stabilizator - jest to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatność PNB na wstrząsy. Banki komercyjne - są to pośrednicy finansowi, którym państwo udzieliło licencji na działalność polegającą na udzielaniu kredytów i przyjmowaniu depozytów, włączając w to wkłady, w których ciężar mogą być wystawiane czeki.
Bariery pozataryfowe - to występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodawstw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ towarów, usług i czynników produkcji. Baza monetarna lub inaczej- zasób pieniądza wielkiej mocy - jest to łączna ilość banknotów i bilonu znajdująca się w obiegu pozabankowym i będących w posiadaniu systemu bankowego.
Bezrobocie przymusowe - obejmuje osoby skłonne podjąć pracę przy danej płacy realnej, lecz nie mogące jej znaleźć. Bilans handlowy - jest to wartość eksportu netto. Gdy eksport jest większy od importu, następuje nadwyżka handlowa. Gdy import przewyższa eksport, gospodarka wykazuje deficyt handlowy. Bilans płatniczy - jest to usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy mieszkańcami danego kraju a zagranicą. Budżetem - nazywamy zapis planu wydatków i sposobów ich finansowania : określonej osoby, przedsiębiorstwa lub państwa.
Cykl koniunkturalny - polega na wahaniach produkcji i zatrudnienia wokół długookresowych trendów. Cyklem koniunkturalnym - nazywamy krótkookresowe odchylenia produkcji od jej trendu. Deficyt budżetowy - można określić jako nadwyżkę wydatków państwa nad jego dochodami. Deflator PNB - jest to stosunek nominalnego PNB (w cenach bieżących) do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych), wyrażony w postaci wskaźnika. Dewaluacja (rewaluacja) - w systemie stałego kursu walutowego oznacza obniżenie (podwyższenie) kursu danej waluty przez rząd, który podjął zobowiązanie do obrony tego kursu.
Dług publiczny (narodowy) - jest to suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwowych.
Dobra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego użyt

(…)

… na poziomie produkcji potencjalnej. Kurs oparty na parytecie siły nabywczej - jest to taka ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziomie konkurencyjność międzynarodową. W krajach, w których występuje wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów, będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu walutowego, w krajach zaś, w których inflacja jest niższa niż u konkurentów…
… i zasad ustalania przez rząd danego kraju kursu walutowego. Ścieżka kursu walutowego - opartego na parytecie siły nabywczej (PSN) - jest to taka ścieżka nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymywany na stałym poziomie w określonym przedziale czasu.
Tendencja rozwojowa produkcji (trend) - to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań. Ucieczka od pieniądza - oznacza gwałtowny spadek realnego popytu na pieniądz, występujący wtedy, kiedy wysoka inflacja i wysoka nominalna stopa procentowa zwiększają koszty utrzymania pieniądza. Ujemny wstrząs podażowy - wywołuje w krótkim okresie wzrost cen i spadek produkcji. Unia walutowa - przewiduje stałe i niezmienne kursy walutowe w obrębie unii, swobodę przepływu kapitału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz