Makroekonomia - 63 zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - 63 zagadnienia - strona 1 Makroekonomia - 63 zagadnienia - strona 2 Makroekonomia - 63 zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


1) Wymień istotne różnice między mikroekonomią a makroekonomią. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania indywidualnych podmiotów gospodarczych, kładzie nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych. Makroekonomia zajmuje się badaniem funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki narodowej. Bada zależności między takimi agregatami jak: dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycje, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia w kraju. Inaczej mówiąc bada funkcjonowanie gospodarki kraju jako całości. 2) Jakie są podstawowe problemy makroekonomii ; Głównymi problemami makroekonomii są: Niepełne wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych.
Zmniejszenie bezrobocia Obniżenie stopy inflacji Zmniejszenie nadmiernych rozpiętości w podziale dochodów
3) Omówić podstawowe instrumenty polityki makroekonomicznej Podstawowymi instrumentami polityki makroekonomicznej są:
Wysokość stawek podatkowych
ustalanie wysokości stopy procentowej
ustalanie wysokości ceł
ustalanie cen urzędowych wybranych dóbr ( cena skupu żywca )
4) Omów pojęcie produktu narodowego i krajowego brutto i netto Produkt krajowy brutto (PKB) -jest to suma wartości wszystkich produktów i usług finalnych wytworzonych w danym kraju w danym roku. Równa się sumie wartości dodanej, wytworzonej we wszystkich zakładach produkcyjnych w danym kraju w ciągu roku. Produkt krajowy netto ( PKN) - jest to produkt krajowy brutto po potraceniu rocznego zużycia kapitału trwałego, czyli rocznej amortyzacji. Produkt narodowy brutto ( PNB) - równa się produktowi krajowemu brutto powiększonemu o dochody czynników produkcji z zagranicy netto. Inaczej mówiąc jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody netto z tytułu własności za granicą. Dochody netto są


(…)

… popytu jest niższa niż procentowa zmiana ceny;
Współczynnik cenowej elastyczności popytu informuje nas o reakcji konsumenta na rynku na zmieniające się ceny towarów. 20) Co to jest cenowa elastyczność podaży
Cenową elastyczność podaży mierzy się stosunkiem procentowym zmiany wielkości podaży.
∆S
S
do procentowej zmiany ceny
A C
C
Można to wyrazić wzorem:
∆S ∆C
eS = : S C eS - współczynnik cenowej…
… płatniczy kraju jest zestawieniem wszystkich międzynarodowych transakcji ekonomicznych i finansowych w ciągu roku między danym krajem ( Polską) a resztą świata.
Głównymi elementami bilansu sq:
bilans obrotów bieżących, bilans obrotów kapitałowych, saldo bilansu.
50) Co to jest bilans handlowy
Bilans handlowy to zestawienie wpływów i wydatków dewizowych z tytułu eksportu i importu dóbr i usług…
…) Co to jest bilans obrotów bieżących
Bilans obrotów bieżących obejmuje towary, usługi, obsługę kredytów oraz darowizny,a ściślej biorąc saldo bilansu handlowego z eksportu i importu towarów i usług, saldo odsetek wypłaconych od kredytów otrzymanych i odsetek uzyskanych, od kredytów udzielonych innym krajom oraz saldo transferów prywatnych i oficjalnych z zagranicy.
52) Co to jest bilans obrotów kapitałowych
Bilans…
… zmianą kursów walut aktywa za granicą ( odpływ kapitału)
zagraniczne aktywa ( napływ kapitału ).
53) Co to jest nadwyżka bilansu obrotów bieżących
Nadwyżka bilansu obrotów bieżącego stanowi kwotę wyrażoną w dolarach, o którą wpływy, przekraczają wydatki danego kraju z wymienionych w bilansie tytułów.
54) Co to są rezerwy dewizowe
Rezerwy dewizowe to zapas walut obcych przechowywanych przez bank…
… własności cudzoziemcom. Produkt narodowy netto (PNN) - równa się produktowi narodowemu brutto po odjęciu amortyzacji kapitału trwałego. Jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego w kraju zasobu kapitału trwałego w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.
5) Omów różne pojęcia dochodu narodowego Dochód narodowy obejmuje wszystkie dobra i usługi finalne…
…, a pojawiłaby się nawet nadwyżka. Relacja długu publicznego ( krajowego i zagranicznego ) do PKB zmalałaby po 2009 poniżej 20 %.
MF zakłada również wzrost oszczędności - ich udział w PKB wynosiłby : krajowych z 19 do 28-30 %, zagranicznych z 4-5 do 5-6 %. Powinien wzrosnąć również poziom inwestycji do 3%. Bezrobocie otwarte najpierw wzrośnie do 12 % a w rezultacie końcowym osiągnie stopę 7,3 %; bezrobocie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz