Makro i mikroekonomia pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6230
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makro i mikroekonomia pojęcia - strona 1

Fragment notatki:W niniejszym dokumencie można spotkać definicje takich zagadnień jak: ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia normatywna i pozytywna, metody badawcze ekonomii, gospodarowanie, produkcja, zasoby, dobro wolne, czynniki produkcji. Ponadto w notatce znalazły się również pojęcia: przedsiębiorczość, konsumpcja, dystrybucja, usługi, rynek, popyt, cena, zysk jednostkowy, preferencje konsumenta, dobra przeciwne, podaż, czynniki kształtujące podaż, prawo popytu oraz prawo podaży. Kolejnym tematem który został szerzej scharakteryzowany jest elastyczność, w tym: elastyczność cenowa, dochodowa i mieszana. Dalej mowa jest o przeciwdziałaniu efektom rynkowym, czyli interwencjonalizm państwowy w gospodarce oraz o systemie gospodarki nakazowej. Następnie krotko omówiono pojęcia:
cykl koniunkturalny, trendy, kryzys, depresja oraz inflacja, bezrobocie i inne problemy makroekonomiczne.

*EKONOMIA - jest to nauka o gospodarowaniu, o wszelkich zmianach zachodzących w procesie gospodarczym. Jest to nauka o systemie gospodarowania a także o związkach zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
*MIKRO EKONOMIA -subdyscyplina wiedzy zajmująca się indywidualnymi decyzjami zachodzącymi w gospodarce. ( SA to decyzje gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych użytkowników rynku).
*MAKRO EKONOMIA - subdyscyplina wiedzy odnosząca się do gospodarki jako całości. Przedmiotem makro ekonomii będzie działalność Państwa i jej wpływ na procesy gospodarcze (teoria bezrobocia, inflacji, dochodu narodowego).
*EKONOMIA NORMATYWNA - opiera się na subiektywnych sądach wartościujących. Jest to zespół poglądów nie do końca sprawdzalnych pod względem empirycznym. *EKONOMIA POZYTYWNA - ( przeciwstawna) , stanowi zespół poglądów udowodnionych w sposób empiryczny.
*METODY BADAWCZE EKONOMII
1.Wykorzystanie innych nauk społecznych:
- psychologia ( nauki humanistyczne) eksperymentu ekonomicznego
- socjologia : metody sondażowe
W śród badań sondażowych spotykamy sondaż diagnostyczny jest to badanie wykonane na tzw. próbach reprezentatywnych.
- metody badań jakościowych
Podstawowe techniki jakościowe to: technika wywiadu, analiza treści wywiadu, analiza biograficzna, analiza indywidualnych przypadków
- nauki historyczne - analiza źródeł np. analiza dokumentów
2. Własne metody badań:
- metody ilościowe (inaczej są to metody obliczeniowe)
* metody ekonomeotyczne
* metody badań operacyjnych
* metody statystyczne
*GOSPODAROWANIE - jest to działalność człowieka mająca na celu przekształcenie dostępnych zasobów w sposób umożliwiający korzystanie z niej przez jednostkę ludzką.
Ma następujące elementy:
- produkcja
- konsumpcja
- podział
- dystrybucja
*PRODUKCJA - jest to działalność wytwórcza człowieka w wyniku której przekształca on dostępne zasoby, które stają się czynnikami produkcji w celu ich spożytkowania w systemie gospodarczym. W szerszym znaczeniu pojęcie produkcji oznaczać będzie również tworzenie usług.
*ZASÓB W GOSPODARCE - są to wszystkie dobra znajdujące się w gospodarce, które mogą być wykorzystane przez producenta w celu stworzenia produktu. Zasoby w procesie gospodarowania przekształcają się w czynniki produkcji.
*DOBRO WOLNE - są to dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń ( np. dobra publiczne: powietrze, woda, akwen wodny).
*CZYNNIKI PRODUKCJI - są to przekształcone zasoby, które wykorzystuje się w procesie gospodarowania.
*KWALIFIKACJA CZYNNIKÓW PRODUKCJI
-PRACA - jest to wysiłek człowieka (praca ludzka i maszyn). Praca w rozumieniu czynnika produ

(…)

… konsumenta.
*PREFERENCJE KONSUMENTA -potrzeby konsumenta (moda, reklama, inne działania promocyjne).
*CENY INNYCH PRODUKTÓW - konsument przeważnie decyduje się na zakup dobra tańszego. Jeżeli posiada w dyspozycji tzw. dobra substytucyjne, czyli takie , które mogą się nawzajem zastąpić jego skłonność do nabywania produktu tańszego się zwiększa.
*DOBRA PRZECIWNE - to dobra komplementarne ( są to dobra…
…:
- postęp technologiczny
- transformacja tzw. grup społecznych
- rozwój informacji i komunikacji międzyludzkiej
- pozytywne uwarunkowania cyklu gospodarczego
- rozwój nowych technologii
- tworzenie nowych inwestycji
- postęp medyczny itp.
--Przykłady negatywnych efektów zewnętrznych:
- bezrobocie
- wzrost przestępczości
- konsumpcyjny styl życia
- inflacja
- kryzysy w gospodarce
- choroby cywilizacyjne itp…
….
*INTERWENCJANIZM Państwa - jest to oddziaływanie państwa na gospodarke, ale także na system społeczny i polityczny, umożliwiające przeciwdziałanie negatywnym efektom zewnętrznym, czyli negatywnym skutkom mechanizmu rynkowego a także umożliwiającym pozyskanie środków budżetowych.
*GOSPODARKA MIESZANA - oznacza występowanie jednocześnie wolnego rynku z ingerencją Państwa. Taki model mieszany występuje w większości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz