Majątek przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 Majątek przedsiębiorstwa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA (aktywa) - są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które są wykorzystywane w celu osiągnięcia dalszej korzyści majątkowej.
2.a.
majątek trwały - obejmuje składniki majątkowe, które służą do długotrwałej działalności przedsiębiorstwa. Musi spełniać następujące kryteria:
dłuższy niż jeden rok wykorzystania
pozostawianie pod kontrolą jednostki
przyczynianie się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych
Majątek trwały możemy podzielić na:
wartości niematerialne i prawne są to niematerialne składniki aktywów trwałych przeznaczonej na potrzeby własne, jednostki o przewidywanym okresie wykorzystania dłuższym niż jeden rok. Zalicza się do nich:
licencje - istotą umowy licencyjnej jest udzielenie przedmiotom przez podmiot, któremu wyłącznie przysługuje jakies prawo do dobra o charakterze niematerialnym. Upoważnienie do korzystania z tego prawa na uzgodnionych warunkach.
koncesje - uprawnienia do prowadzenia w zgodzie z odrębnymi przepisami określonego rodzaju działalności, głównie ekonomicznych i czerpanie płynących stąd korzyści.
prawa autorskie - ogół uprawnień twórcy do sporządzonego przez siebie działa. Prawa te dzielą się na majątkowe i osobiste. Przedmiotem zainteresowania ekonomii są prawa majątkowe. Są to prawa zbywalne Orawa majątkowe wyrażające się w wyłącznym prawie do korzystania i rozporządzania utworem.
prawo do znaków, towarów, patentów, wzorów - są elementem prawa autorskiego. Do praw pokrewnych zalicza się np.: prawa do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów itp.
know how - przez pojęcie rozumie się określoną wiedze techniczną i technologiczną o poufnym charakterze w dziedzinie przemysłu handlowego, naukowej i organizacyjnej.
wartość firmy - dobro niematerialne, które stanowi różnicę między wartością ewidencyjną jednostki i wartością godziwą firmy. Na tę różnicę mogą mieć wpływ:
renoma firmy
pozycja firmy na rynku
możliwości osiągnięcia korzystnych wyników w przyszłości
rzeczowe aktywa trwałe - są to środki o stosunkowo mało płynnych obrotach. Podzielić je można na:
środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej skuteczności dłużej niż rok kompletny, zdatny do użytku i przeznaczony na użytek własny jednostki a w szczególności:
nieruchomości (grunty, budynki, budowle)
maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
środki trwałe w budowie - stanowią środki trwałe w okresie budowy, montażu lun ulepszania już istniejącego środka trwałego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz