Majątek, fundusze i wynik finansowy przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek, fundusze i wynik finansowy przedsiębiorstwa - strona 1 Majątek, fundusze i wynik finansowy przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

V. MAJĄTEK, FUNDUSZE I WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na: • majątek trwały Składniki majątku trwałego: • maszyny • urządzenia • budynki • środki transportu Cechy charakterystyczne majątku trwałego: • wykorzystywane są w długim okresie i służą do produkcji wielu wyrobów • zużywają się stopniowo i powoli tracą swoją wartość użytkową • określają pewną wartość pieniężną, której odpowiednie części są przenoszone na wytwarzane  za ich pomocą produkty • zaliczamy tu też wartości niematerialne i prawne jak patenty • majątek obrotowy Do środków obrotowych zaliczamy: • materiały • paliwo i energia • produkcja w toku • wyroby gotowe • środki pieniężne Są to składniki majątku, które w procesie produkcji zużywają się całkowicie lub podlegają  przeobrażeniom zmieniając swoją naturalną postać. AKTYWA  – suma środków trwałych i obrotowych FUNDUSZE PRZEDSIĘBIORSTWA  – źródła finansowania aktywów  fundusze własne – tworzą wkład kapitałowy właściciela oraz części zysku przeznaczonej na  rozwój firmy  fundusze obce – kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania wobec dostawców Suma funduszów własnych i obcych określa się jako  PASYWA . AKTYWA  muszą być równe  PASYWOM!!! Zestawienie aktyw i pasyw jest nazywane  BILANSEM PRZEDSIĘBIORSTWA . RACHUNEK WYNIKÓW  – rachunek zysków i strat. Aby móc przedstawić rachunek wyników  potrzebna jest znajomość przychodów oraz kosztów prowadzenia działalności. PRZYCHÓD FIRMY  – jest to łączna suma pieniędzy, jaką firma uzyskuje ze sprzedaży wszystkich  jednostek danego dobra. KOSZTY  mogą być analizowane w dwóch wariantach:   rodzajowym:      amortyzacja – koszt wynikający ze stopniowego zużywania się środków trwałych  wartość materiałów zużytych w produkcji, zużyta energia  wynagrodzenie pracowników  usługi obce  podróże służbowe  koszt reklamy i reprezentacji firmy   kalkulacyjnym:      koszty bezpośrednie  koszty pośrednie, rozliczane na poszczególne wyroby według określonego klucza Różnica między przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wyrobów i usług, a kosztami ich  wytworzenia tworzy  WYNIK OPERACYJNY , który może być dodatni lub ujemny.  Przedsiębiorstwo może też osiągnąć zyski lub straty nadzwyczajne nie związane bezpośrednio z  działalnością produkcyjną. Straty nadzwyczajne:  straty losowe  kary i grzywny płacone przez firmę z tytułu obniżenia jakości, zanieczyszczenia środowiska  naturalnego, odsetek od przeterminowanych kredytów bankowych

(…)

… nadzwyczajne:
 dodatnie różnice kursowe
 przeszacowanie materiałów kupionych taniej we wcześniejszych okresach lub karne odsetki
od wierzycieli przedsiębiorstwa
Korygując wynik operacyjny o zyski lub straty nadzwyczajne oraz po potrąceniu podatku
dochodowego otrzymamy ZYSK NETTO.
Rola zysku w przedsiębiorstwie:
o wielkość osiąganego zysku decyduje o możliwościach rozwojowych firmy
o wielkość zysku przesądza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz