magazynowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
magazynowanie - strona 1 magazynowanie - strona 2 magazynowanie - strona 3

Fragment notatki:


Magazynowanie      Magazyn to jednostka organizacyjno funkcjonalna zajmująca się przechowywaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo  wyłączonych z uŜycia; dysponującą wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu  zapasów, ich obsługi oraz stanu zapasów.    Natomiast system magazynowania i obsługi zapasów moŜna określić jako skoordynowana działalność w czasie i przestrzeni  polegającą na:  -gromadzeniu zapasów  -składowaniu zapasów  -czynnościach manipulacyjnych   -czynnościach pielęgnacyjnych  -kontroli,  przy uŜyciu infrastruktury magazynowej.      Na zintegrowaną infrastrukturę magazynowa składają się:    1.  Budowle magazynowe  -są to konstrukcje inŜynierskie przeznaczone do magazynowania zapasów uwzględniające w maksymalnym stopniu podatność  magazynową zapasów. RóŜnorodność budowli magazynowych wynika z:  •  Rodzaju towarów i ich podatności magazynowej  •  Czasu magazynowania zapasów  •  Rotacji zapasów w magazynie  •  Stopnia ich przygotowania do zmechanizowanych manipulacji  •  Mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowych    Zatem kaŜda budowla ma swoje określone parametry:  •  Konstrukcyjne- określające podstawowe wymiary, dopuszczalne obciąŜenia, kształt magazynu, układ rampowy lub  bezrampowy itp.  •  UŜytkowe- powierzchnia magazynu (całkowita, składowania, manipulacyjna), pojemność i przepustowość (sposób i  intensywność przepływu strumieni zapasów), rodzaj obsługi transportowej magazynu    Budowle magazynowe moŜna podzielić opierając się na wielu kryteriach w zaleŜności od:  •  Stanu skupienia i podatność magazynową ładunków  o   Zbiorniki- przeznaczone dla towarów ciekłych i gazowych  o   Silosy-dla towarów sypkich  o   Magazyny uniwersalne- do magazynowania róŜnych towarów w lub bez opakowań  •  Rozwiązania techniczno budowlane i stopień zabezpieczenia podatności magazynowej zapasów  o   Magazyny otwarte-place składowe  o   Magazyny półotwarte- wiaty, szopy  o   Magazyny zamknięte: naziemne (parterowe lub wielokondygnacyjne niskiego i wysokiego składowania rampowe  lub bezrampowe) oraz podziemne (piwnice, kopce, bunkry)  o   Magazyny specjalne, np. materiałów łatwopalnych i wybuchowych, przechowalnie owoców, chłodnie itp.        Ad.1)  MAGAZYNY OTWARTE słuŜą do magazynowania produktów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Są to zazwyczaj ogrodzone  place, odpowiednio przygotowane do magazynowania określonych towarów. W magazynach otwartych składowane są materiały pochodzenia mineralnego, 

(…)

… infrastruktury procesów
logistycznych.. W zaleŜności od potrzeb, techniczne wyposaŜenie magazynu moŜe być konstrukcyjnie proste lub skomplikowane,
moŜe być przeznaczone dla magazynów niezaleŜnie od ich rodzaju lub teŜ dla magazynów otwartych oraz magazynów
zamkniętych.
Do technicznego wyposaŜenia magazynu zalicza się:
a) maszyny i urządzenia transportowe
- wózki jezdniowe
- dźwignice
- przenośniki
b) urządzenia…
…, łatwe do montaŜu
i demontaŜu, dobrze spełniające zadanie w zakresie natychmiastowego zabezpieczenia potrzeb. MontaŜ i demontaŜ hali z powłoki trwa około
tygodnia przy zaangaŜowaniu niewielkiej liczby osób. Koszt hali o konstrukcji pneumatycznej jest 5-krotnie niŜszy od kosztu
jednokondygnacyjnego budynku murowanego o tej samej powierzchni zabudowy.
• Stopnia wprowadzonej mechanizacji procesów…
… przychodu. Odbiór moŜe być dokonany:
— w magazynie odbiorcy,
— w magazynie dostawcy,
— od przewoźnika na jego terenie.
Odbiór ilościowy polega na określeniu, ile nadeszło materiału w jednostkach miary ustalonych dla tego dobra. Takimi
jednostkami są: sztuki, masa, objętość i długość, a ich ilość ustalamy przez przeliczenie, zwaŜenie, obmierzenie, przemierzenie lub
zmierzenie. Dla ustalenia ilości stosuje…
… z powłok o konstrukcji pneumatycznej. Są to lekkie konstrukcje, łatwe do montaŜu
i demontaŜu, dobrze spełniające zadanie w zakresie natychmiastowego zabezpieczenia potrzeb. MontaŜ i demontaŜ hali z powłoki trwa około
tygodnia przy zaangaŜowaniu niewielkiej liczby osób. Koszt hali o konstrukcji pneumatycznej jest 5-krotnie niŜszy od kosztu
jednokondygnacyjnego budynku murowanego o tej samej powierzchni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz