Lustrator w spółdzielni-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lustrator w spółdzielni-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Lustrator w spółdzielni
Lustrator spółdzielni jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzania lustracji w spółdzielni, wyznaczonym przez związek rewizyjny, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo Spółdzielcze. Kryteria klasyfikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzenia lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza . Lustrator musi posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe, praktykę w dziedzinie spraw gospodarczych związanych z działalnością spółdzielni oraz gwarancję sumiennego wykonywania czynności zawodowych. Jeżeli działalność lustratora jest niezgodna z prawem lub lustrator nie zachowuje w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanej przy lustracji Krajowa rada spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek związku rewizyjnego może pozbawić lustratora jego uprawnień. Ustawa Prawo Spółdzielcze nakłada na spółdzielnie obowiązek poddania się lustracji przynajmniej 1 na trzy lata, równocześnie ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia lustracji w każdym czasie na wniosek spółdzielni. Lustracja obejmuje badanie legalności, gospodarności i rzetelności działalności spółdzielni w jej całokształcie lub wybranym wycinku. Celem lustracji jest również działalność prewencyjna, lustrator jest kontrolerem spółdzielni i jej doradcą. W zakresie przeprowadzenia lustracji lustrator posiada uprawnienia do przeglądania ksiąg i wszelkich dokumentów oraz do bezpośredniego sprawdzania jej stanu majątkowego, a organy i pracownicy spółdzielni są zobowiązani udzielania mu wyjaśnień i pomocy. Uchylanie się od tych obowiązków może stanowić podstawę do odwołania członków zarządu lub rady nadzorczej spółdzielni. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządzą protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni. Protokół ten ma moc dokumentu urzędowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz