Ludność w prawie międzynarodowym - wykład - Obywatelstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 4466
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludność w prawie międzynarodowym - wykład - Obywatelstwo - strona 1 Ludność w prawie międzynarodowym - wykład - Obywatelstwo - strona 2 Ludność w prawie międzynarodowym - wykład - Obywatelstwo - strona 3

Fragment notatki:

Vii. Ludność w prawie międzynarodowym.
Ludność - ogół osób fizycznych zamieszkujących terytorium określonego państwa i podlegającego jego jurysdykcji; obywatele pozostający w szczególne, stałej więzi z państwem oraz cudzoziemcy - osoby mające obce obywatelstwo i bezpaństwowcy (apatrydzi), niemający żadnego obywatelstwa - zazwyczaj przypadkowo czy okresowo na jego terytorium. OBYWATELSTWO
trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego; stanowi podstawę, na której opiera się ogół praw i obowiązków jednostki wobec państwa.
Nabycie obywatelstwa:
urodzenie (nabycie pierwotne):
prawo krwi - ius sanguinis - obywatelstwo jednostki określa się wedle obywatelstwa rodziców (np. Austria Hiszpania)
prawo ziemi - ius soli - obywatelstwo nabywa się wedle miejsca urodzenia; czasami łączone z prawem krwi; naturalizacja (nadanie) - osoba niemająca żadnego lub mająca obywatelstwo innego kraju uzyskuje obywatelstwo; na prośbę zainteresowanego skierowaną do odpowiedniego organu państwa, przez zamążpójście lub adopcja.
reintegracja (nabycie pochodne) - odzyskania obywatelstwa poprzedniego; stosowanie uproszczonego trybu naturalizacji; Utrata obywatelstwa może nastąpić przez nabycie obcego obywatelstwa, zwolnienie z dotychczasowego na prośbę zainteresowanego, niekiedy zamążpójście, wstąpienie do służby wojskowej lub państwowej obcego kraju, odmowę spełnienia obowiązku służby wojskowej oraz pozbawienie.
Wysoki Komisarz do Spraw Uchodźców - 1 I 1951r., wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Konwencja genewska z 28 VII 1951r. reguluje status uchodźców - uchodźca to osoba, które "na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniami z powodu swojej rasy, religii, narodowości i przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa". Także osoba, nie mające żadnego obywatelstwa, znajdujące się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. Konwencja zakazuje wydalania uchodźców oraz zwracania ich do granicy terytoriów, na których groziłoby im niebezpieczeństwo.
CUDZOZIEMCY
Żadne państwo nie ma obowiązku wpuszczania cudzoziemców - osób nieposiadających jego obywatelstwa - na swoje terytorium. Może ono zakazać wstępu lub ustalić warunki, od spełnienia których uzależniona jest zgoda. Zwykłe dokumenty podróży - paszporty i wizy - zezwolenia na wjazd (pobytowe, tranzytowe, imigracyjne, służbowe i dyplomatyczne).


(…)

…. stanowi, iż cudzoziemca można pozbawić azylu, jeżeli:
ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony;
prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu.
Deklaracja w sprawie azylu terytorialnego z 1967r. - prawo do azylu nie przysługuje osobom winnym popełnienia zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości
… obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;
stosowanie środków, które maja na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy;
przymusowe przekazywanie dzieci członków jednej grupy do innej grupy.
Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - (inicjatywa Polski w 1965r.) 9 IV 1965r. Komisja Praw Człowieka uchwaliła rezolucję…
… do 2000e.
Prawa dzieci - ochroną ich praw zajmuje się Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom (UNICEF) utworzony w 1946r.
Deklaracja Praw Dziecka - 20 XI 1959r.
Konwencja o prawach dziecka - 20 XI 1989r.; prace nad projektem Komisja Praw Człowieka (aktywna rola Polski).
Prawa mniejszości:
ONZ - 1992r. Deklaracje o Prawach Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych.
OBWE - akt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz