Lokalne sieci komputerowe-teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokalne sieci komputerowe-teoria - strona 1 Lokalne sieci komputerowe-teoria - strona 2 Lokalne sieci komputerowe-teoria - strona 3

Fragment notatki:

1. Zastosowania sieci komputerowych.
a) zastosowania w biznesie
- współuŜytkowanie zasobów fizycznych (drukarki, skanery, nagrywarki CD);
- współuŜytkowanie informacji (potrzeba zdalnego dostępu do danych) – model klientserwer (serwer przechowuje bazy danych a klienci - uzyskują do niej dostęp);
- środek łączności między pracownikami (e-mail, edycja dokumentów online);
- wideokonferencje;
- składanie zamówień drogą sieciową;
- handel elektroniczny;
b) zastosowania domowe
- dostęp do zdalnych informacji (surfowanie po WWW);
- cyfrowe biblioteki online;
- komunikacja między osobami (e-mail, chat, grupy dyskusyjne, rozmowy telefoniczne,
wideotelefonia);
- usługi peer-to-peer;
- elektroniczny hazard, zdalne nauczanie;
- rozrywka (wideo na Ŝądanie, interaktywna telewizja, gry online);
- handel elektorniczny;
- dostęp do instytucji finansowych;
c) uŜytkownicy mobilni
- cenne dla flot cięŜarówek, taksówek, pojazdów dostawczych i serwisantów;
- wojsko;
- odczyty mierników;
- handel mobilny;
2. Rozsyłanie unicastowe, multicastowe, broadcastowe.
Unicast – transmisja dwupunktowa pomiędzy jednym nadawcą a jednym odbiorcą
(point-to point);
Multicast – transmisja do podzbioru komputerów (tzw. rozsyłanie grupowe) – gdy
pakiet jest wysyłany do określonej grupy, zostaje doręczony do wszystkich
komputerów sybskrynujących tę grupę;
Broadcast – trnsmisja do wszsytkich odbiorców (nadany pakiet jest odbierany i
przetwarzany przez wszsytkie urządzenia w sieci);
3. Klasyfikacja sieci ze względu na rozległość.
1 m – Personal area network
10 m – 1 km – LAN
10 km – MAN
100 km – 1000 km – WAN
10000 km – Internet
4. Geograficzna rozległość sieci: LAN, MAN, WAN.
LAN - Sieci lokalne są sieciami prywatnymi obejmumącymi pojedynczy budynek lub
grupę budynków w obszarze o średnicy do kliku kilometrów. Są powszechnie
uŜywane do łączenia komputerów osobistych i stacji roboczych w biurach firmy i
fabrykach w celu udostępniania zasobów i wymiany informacji.
MAN - Obejmuje swoim zasięgiem miasto (np. sieć telewizji kablowej). Obecnie
operatorzy udostępniają dwukierunkowe usługi internetowe w niewykorzystanym
pasmie.
WAN - Sieci rozległe rozciągają się po duŜym obszarze geograficznym. Hosty są
łączone podsiecią komunikacyjną. Hosty stanowią własność klientów, podczas gdy
podsieć zwykle stanowi własność operatora telefonii lub dostawcę usług
internetowych. Zadaniem podsieci jest przenoszenie komunikatów między hostami.
5. Sieci bezprzewodowe.
a) wewnętrzne łączenie systemów – wzajemne łączenie składników komputera za pomocą
radia o małym zasięgu (np. Bluetooth)
b) bezprzewodowe sieci lokalne – kaŜdy komputer jest wyposaŜony w modem radiowy i
antenę, którymi komunikuje się między systemami; moŜliwe jest zastosowanie
komunikacji „kaŜdy z kaŜdym”; popularne w biurach i domach; istnieje standard
bezprzewodowych sieci LAN – IEEE 802.11
1
c) bezprzewodowe sieci rozległe – sieci radiowe telefonii komórkowej (obecnie 3 generacja);
charakteryzują się większym zasięgiem niŜ bezprzewodowe sieci

(…)

…. Zdefiniowany
został w RFC 826.
Jest wykorzystywany przy róŜnych typach sieci, nie ogranicza się jedynie do sieci typu
Ethernet przy wykorzystaniu protokołu IPv4, gdzie na podstawie adresu IP odnajduje
sprzętowy adres MAC. ARP jest wykorzystywane w takich technologiach LAN jak Token Ring,
FDDI, 802.11 oraz w technologiach WAN, jak IP over ATM.
W przypadku sieci wykorzystujących adresację MAC oraz protokół IP…
… telefonicznymi moŜna to obejsc poprzez dynamiczna alokacje adresow IP (przy polaczeni
nadanie ip, po akonczeniu sesji zwolnienie go do puli wolnych adresow). Problemem SA raczej biura
male i duze które caly czas potrzebuja dostępu do Internetu. Dodatkowym problemem jest to ze zwykli
ludzie wykupuja usulgi ADSL i lacza kablowe zapewniające staly adres IP. Rozwiązaniem jest
przejscie z IPv4 na IPv6 ale potrwa ono latami, a uŜytkowników przybedzie. I tu pojawia się NAT.
Polega on na tym ze kazda firma otrzymuje unikatowy adres IP (lub kilka) do komunikacji wewnątrz(i
tylko wewnątrz) firmy. Mamy tu 3 zakresy takich adresow:
10.0.0.1 – 10.255.255.255/ 8 -> 16 777 216 hostow
172.16.0.0 – 172.31.255.255/12 -> 1 048 576 hostow
192.168.0.0 – 192.169.255.255 -> 65 536 hostow
Wewnątrz danej firmy kaŜdy host ma adres np…
… podzielone na 79 kanałów po 1MHz, uŜywa się modulacji w widmie rozproszonym ze
skokową zmianą kanału.
Warstwa pasma podstawowego w bluetooth.
Warstwa L2CAP w bluetooth
Struktura ramki w bluetooth:
41.Sieci złoŜone, mosty.
10
42.Urządzenia sieciowe: repeatery, koncentratory, mosty, przełączniki, routery, bramy.
43.Sieci VLAN.
Wirtualna sieć LAN (ang. Virtual Local Area Network, w skrócie VLAN) to zbiór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz