Lista pytań z Podstaw zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Lista pytań z Podstaw zarządzania - strona 1  Lista pytań z Podstaw zarządzania - strona 2  Lista pytań z Podstaw zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Lista pytań z Podstaw zarządzania:
I. Organizacja i zarządzanie przegląd podstawowych pojęć
1. Przedstaw model Leavita.
2. Wymień cechy charakterystyczne organizacji.
 Systemy otwarte( wpływ otoczenia, ale sam tez decyduje)
 Systemy celowe (cel główny, cele szczegółowe)
Systemy złożone (wielostronne współdziałanie)
 Systemy ustrukturyzowane ((ma strukturę, podział zadań i współzależności)
 Systemy o strukturze hierarchicznej (podsystemy)
 Efekt synergii (występowanie nowych, swoistych właściwości, większe od części składowych)
 Systemy homeostatycznymi ((zachowanie złożonej wewnętrznej równowagi)
 Systemy adaptacyjne(zdolność o przystosowania się do zmian otoczenia)
 System z wbudowanymi mechanizmami samoregulacji (zdolności do poszukiwania jak największych
korzyści)
 Spójność(zmiany w jednym podsystemie - zmiany winnych też)
3. Wymień i krótko opisz cztery zasadnicze funkcje celów.
 Zasadnicza wskazówka (jednolity kierunek, wyznaczenie kierunku)
 Ułatwiają planowanie i koordynację(skuteczne wyznaczanie celów sprzyja dobremu planowaniu)
 Ukierunkowanie uwagi pracowników niższych szczebli (konkretne sformułowanie celów)
 Stwarzają podstawy do formułowania standardów( ocena na postawie stopnia realizacji założonych
celów)
4. Wymień i zdefiniuj trzy postaci sprawności.
 W znaczeniu uniwersalnym – jako każdy z walorów dobrej roboty z osobna, musi być chociaż jeden
walor dobrej roboty
 W znaczeniu syntetycznym – sprawność jako ogół walorów dobrej roboty
 W znaczeniu manipulacyjnym – jako zręczność w posługiwaniu się przez istoty żywe narządami oraz
narzędziami podczas działania
5. Wymień i zdefiniuj trzy wymiary sprawności.
 Skuteczność – jeśli pozwala osiągnąć zamierzony cel ; nieskuteczność, przeciwskuteczność,
stopniowalna (różny stopień realizacji)
 Korzystność – ocenia pozytywnie ze względu na przewagę nabytków
 Ekonomiczność – stosunek efektu di włożonego nakładu,
6. Wymień i krótko opisz alternatywne wytyczne sprawnego działania.
 Specjalizacja- uniwersalizacja (podział pracy, specjalizacja, kumulacja wyspecjalizowanych działań)
 Aktywizacja działania- minimalizacja interwencji (zwiększenia działań własnego, zaleceniem min.
Interwencji)
 Kunktacja – antycypacja (9zachowanie swobodnego manewru)
 Potencjał sil- pełne wykorzystanie zasobów (równowaga miedzy brakiem a nadmiarem rezerw)
 Koncentracja sil – dywersyfikacja działania(rozszerzenie lub zwężenie obszaru biznesu)
7. Wymień i krótko opisz etapy cyklu działania zorganizowanego (niealternatywna wytyczna sprawnego
działania).
 Uświadomienie (rzeczywiste cele działania i ich wzajemny stosunek)
 Planowanie działania (środki i sposób działania)
 Pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów
 Realizowanie planu
 Kontrola realizacji
8. Wymień, krótko opisz oraz podaj przykłady rodzajów władzy.
 Nagradzania
 Wymuszania
 Legalna
 Ekspercka
 odniesienia
9. Zarządzanie a kierowanie.
 Zarządzanie – kierowanie ludźmi w procesie gospodarowanie zasobami, instytucjami

(…)

… decyzji:
o Zaprogramowane (często, określona struktura)
o Niezaprogramowane (rzadziej, brak określonej struktury)
 Typologia Minzberg’a:
o D. przedsiębiorcze
o D. adaptacyjne
o D. planistyczne
 Warunki:
o Pewność
o Ryzyko
o niepewność
30. Wymień i krótko opisz etapy procesu podejmowania decyzji.
1. identyfikacja i analiza sytuacji decyzyjnej ( jakiego wyboru próbuje dokonać?
Dlaczego dana decyzja…

 Dostępne dla decydenta informacje o sytuacji decyzyjnej
 Między rzeczowa a metodologiczną może być rozbieżność
VII. Style kierowania w organizacji
32. Zdefiniuj pojęcie stylu kierowania i wymień jego cechy.
 Styl kierowania- względnie trwały, indywidualny sposób zachowania kierownika w stosunku do
działań w procesie realizacji celów organizacji
 Cechy:
o Powiązany z interakcjami pomiędzy uczestnikami…
… ilościowe, metoda delficka)- szybka identyfikacja szans i zagrożeń
 Analiza silnych i słabszych stron przedsiębiorstwa ( ujawnia rzeczywiste możliwości firmy)
 Wybór i realizacja strategii ( odp na pytania)
o Jakie szanse i zagrożenia powstają w otoczeniu bliższym z i dalszym przedsiębiorstwa?
o Jakie SA silne i słabe strony przedsiębiorstwa? czy obecna struktura i charakter procesów
pozwalają…
… z przedsiębiorstwem, pomiędzy elementami składowymi a
organizacja obustronne oddziaływanie
Potencjał strategiczny – przeprowadzanie oceny wnętrza organizacji
o Formułowanie strategii na 3 poziomach:
 Korporacji –organizacja jako całość
 Jednostek biznesu – strategie konkurowania w odniesieniu do dziedzin aktywność i
biznesowych
 Funkcji – opisywane strategie poszczególnych obszarów funkcjonalnych; odpowiedni…
macierzy BCG.
użyteczna metoda prezentacji portfela produkcji oraz instrument controllingu strategicznego
Metoda pozwala na ocenę możliwości rozwojowych firmy i określenie jej pozycji strategicznej. Dzięki
zastosowaniu tej metody przedsiębiorstwo może ustalić, które towary (domeny) powinny zostać wycofane z
asortymentu, a które powinny przynieść większy zysk w przyszłości.
Za pomocą macierzy BCG…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz