Ład społeczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ład społeczny - strona 1 Ład społeczny - strona 2 Ład społeczny - strona 3

Fragment notatki:

9-stronicowa notatka z socjologii w formacie doc. Notatki z socjologii na temat ładu społecznego. W treści wykładu pojawiają się takie zagadnienia: platońska wizja szczęśliwego państwa, modele ładu społecznego, wizja organizacji społeczeństwa, Karol Marks, Max Weber, Emil Durkheim, wberowski model idealnej biurokracji, centralne funkcje władcze, kryterium postępu społecznego, narzędzia działań socjotechnicznych, funkcja wartościująco-prognostyczna, funkcja organizująca, motywująca zachowania, socjotechniczna, Stanisław Ossowski, trzy typy ładu społecznego, ład monocentryczny, ład policentryczny, pluralistyczny, ład porozumień społecznych, symetryczna struktura społeczna, gradacyjny model struktury społecznej, ład porozumień społecznych, organizacja samorządowa, powstanie i załamanie się ładu monocentrycznego. Ponadto w treści wykłądów: socjalizm można i trzeba tworzyć przy pomocy władzy państwowej, silna centralizacja władzy, partia awangardy, czynnik korupcji systemu, wewnętrznie zróżnicowana, gwałtowność przejścia, luka konsumpcyjna, luka cywilizacyjna. A także: sprzeczność pomiędzy stale rosnącymi potrzebami a możliwością ich zaspokojenia, trwały stan niedoboru w gospodarce, ostry konflikt społeczny, realizacja planów społecznych, cofnięcie przyzwolenia dla władzy, omnipotencja państwa, lęk przed transformacją.

Ład społeczny
1. FUNKCJE MODELI IDEALNYCH
Tworzenie modeli ładu społecznego, a zwłaszcza kreślenie wizji idealnego społeczeństwa ma długotrwałą tradycję w historii myśli socjologicznej. Prekursorów tego nurtu należy szukać jeszcze w staro­żytności, a jednym z najbardziej wybitnych jego przedstawicieli jest grecki filozof społeczny Platon. Jego wizja szczęśliwego państwa nale­ży do najstarszych modeli ładu społecznego i stanowi składową część ogólniejszych koncepcji społecznych i filozoficznych tego autora. Fran­ciszek Bacon, Tomasz Moore czy wreszcie Monteskiusz stanowią his­toryczny poczet wybitnych twórców, to późniejsi myśliciele, którzy kreślili wizję organizacji społeczeństwa i władzy mające kształt utopii, których podstawowe reguły mają znaczenie także współcześnie. Trady­cja ta znalazła swój wyraz w wielkich teoriach społecznych, powstałych w XIX wieku i na początku obecnego stulecia. Za ojca socjologii uważa się powszechnie francuskiego myśliciela Augusta Comte'a, ale w szeregu współczesnych opracowań twierdzi się, że największy wpływ na socjologię, w tym także współczesną, wywarli Karol Marks, Max Weber i Emil Durkheim. Jeśli w twórczości Emila Durkheima mniej jest przykładów tworzenia modeli ładu społecznego, to na pewno można je znaleźć w pracach Karola Marksa i Maxa Webera. U Mark­sa, zwłaszcza w jego pracach wcześniejszych, poświęconych proble­mom alienacji (wyobcowania i podporządkowania) daje się wyraźnie odczytać obraz pracy wyzwolonej i wyzwolonego człowieka. W póź­niejszych pracach zarysowany jest z kolei obraz społeczeństwa oparte­go na nowoczesnej technice, społecznej własności i samorządzie wy­twórców. Przykłady te charakteryzują pierwszą funkcję modeli ideal­nych, a mianowicie kreślenie perspektywy, aspiracji, oczekiwań i ma­rzeń społecznych.
W pracach Maxa Webera spotykamy się z innym jeszcze ujęciem i zastosowaniem modeli idealnych. Pełnią one mianowicie rolę narzę­dzia analizy, a także takiej konstrukcji myślowej, która pozwala orze­kać o różnych właściwościach stanów rzeczywistości. Klasycznym przykładem w tym względzie jest Weberowski model idealnej biuro­kracji. Nie odnosi się jednak tylko do pewne

(…)

… instytucjonalnych form życia społecznego z momentem spontanicznym. System międzygrupowych porozumień przewiduje nie tylko organiza­cję wspólnot mieszkaniowych lecz podobną organizację działalności produkcyjnej. Konkretną formą może być samorządowa organizacja całej gospodarki i poszczególnych przedsiębiorstw.
Jak dotychczas, dwa z tych modeli „udało" się zrealizować w praktyce, a mianowicie model monocentryczny…
…, przeciwko zablokowaniu awansu, zwłaszcza młodych. Był on także konfliktem o wartość, szczególnie o godność człowieka. Szybko przekształcił się w konflikt globalny, nie tylko o zmianę podziału, warunki bytu, lecz również o zmianę całego ładu, przekształcenie ładu monocentrycznego w ład pluralistyczny lub w ład porozumień społecznych.
Potwierdziła się w tych wydarzeniach zasadność twierdzeń teorii
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz