Kwantowanie liniowe, dynamiczne i nieliniowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwantowanie liniowe,  dynamiczne i  nieliniowe - omówienie - strona 1 Kwantowanie liniowe,  dynamiczne i  nieliniowe - omówienie - strona 2 Kwantowanie liniowe,  dynamiczne i  nieliniowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Kompresja informacji
Kierunek
Specjalność
Elektronika i Telekomunikacja
Telekomunikacja
Rok studiów
4
Temat
Kwantowanie liniowe, kwantowanie dynamiczne i kwantowanie
nieliniowe w oparciu o krzywą µ
Symbol grupy lab.
CZ/P, 13:15
Numer lab.
Ćwiczenie nr 2
Skład grupy ćwiczeniowej
Uwagi
Ocena
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z procesem kwantowania liniowego i nieliniowego
w oparciu o krzywą µ.
2. Kwantyzacja liniowa
Pierwszym zadaniem było sprawdzenie działania oraz analizę otrzymanych wyników procesu
kwantyzacji liniowej. Proces kwantyzacji liniowej polega na podzieleniu nieskończonego
zbioru wartości próbek na zbiór o skończonej liczbie elementów. Zbiór moŜliwych wartości
zostaje podzielony na obszary, którym zostaje przyporządkowana jedna wartość. W procesie
kwantyzacji liniowej wszystkie zbiory są jednakowe co do długości. Liczba moŜliwych
wartości, jakie moŜe przyjąć próbka jest ściśle związana z ilością bitów przetwornika, jest to
zaleŜność:
liczba _ przedział = 2 k ,
gdzie:
k – liczba bitów przetwornika.
W tej części ćwiczenia naleŜało wyznaczyć stosunek sygnał/szum (SQNR) dla róŜnej
ilości bitów przetwornika. SQNR moŜna charakteryzować jako stosunek mocy sygnału do
mocy szumu. Dla sygnału mowy „mowa.wav” wykreślono zaleŜność stosunku sygnał/szum
od liczby bitów przetwornika. ZaleŜność pokazano na poniŜszym rysunku (rys. 1).
Wykres zaleznosci SQNR od liczby bitów przetwornika
70
60
50
SQNR [dB]
40
30
20
10
0
-10
-20
4
6
8
10
12
liczba bitów przetwornika
14
16
Rysunek 1 ZaleŜność SQNR od liczby bitów przetwornika
Jak łatwo zauwaŜyć wykres powyŜszy jest w przybliŜeniu linią prostą (szczególnie
widać to dla liczby bitów 10), wobec czego łatwo moŜna sprawdzić o ile zwiększa się
SQNR, gdy do przetwornika doda się jeden bit. W poniŜszej tabeli (tab. 1) przedstawiono
dokładne wartości SQNR dla poszczególnych liczby bitów.
Tab. 1
liczba
bitów
SQNR
[dB]
4
6
7
-11.46
2.69
9.59
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15.99 22.12 28.17 34.11 40.19 46.21 52.19 58.20 64.29
Po dodaniu kolejnego bitu do przetwornika stosunek sygnał/szum zwiększa się. Dzięki
skorzystaniu z metody regresji liniowej za pomocą programu komputerowego wyznaczono
współczynnik nachylenia prostej. Wynosi on 6,21 [dB/bit]. Dla projektowania przetworników
wystarczy załoŜyć, Ŝe wzrost SQNR wynosi 6 [dB/bit]. Jest to bardzo waŜna informacja i
pozwala dobrać odpowiednią liczbę bitów w przetworniku w zaleŜności od oczekiwanego
SQNR.
PoniŜej przedstawiono tabele (tab. 2), która przedstawia wyniki badań odsłuchowych
dla przetwornika o róŜnej ilości bitów.
Tab. 2
Liczba
bitów
WraŜenia
odsłucho
we
Liczba
bitów
WraŜenia
odsłucho
we
1
2
3
4
5
6
7
8
Brak
zrozumiałości
dźwięku
B. duŜe
szumy, b.
niewyraźny
dźwięk
DuŜe
szumy,
niewyraźny
dźwięk
DuŜe
szumy,
znieksztacony
dźwięk
DuŜe
szumy,
wyraźny
dźwięk
DuŜe
szumy,
wyraźny
dźwięk
Słyszalne
szumy,
wyraźny
dźwięk
Słyszalne
szumy,
wyraźny
dźwięk
9
10
11
12
13
14
15
16
Lekkie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz