Opracowanie do kolokwium - Próbkowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie do kolokwium - Próbkowanie - strona 1 Opracowanie do kolokwium - Próbkowanie - strona 2 Opracowanie do kolokwium - Próbkowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Co nazywamy próbkowaniem a co kwantowaniem sygnału?
P. nazywamy pobieranie wartości sygnału w określonych odstępach czasu w taki sposób aby
moŜna było na podstawie tych wartości jak najlepiej odtworzyć sygnał analogowy. P. moŜe
być równomierne (odleg. Między próbkami stała) lub nierównomierne. K. nazywamy
sprowadzenie zbioru wartości (najczęściej w zbiorze liczb R) przyjmowanych przez sygnał
ciągły do jego skończonego zbioru.
2. Na czym polega kwantowanie sygnału i czy moŜe się odbyć bez wprowadzania błędów
K polega na podzieleniu zakresu zmian wartości sygnału na skończoną liczbę przedziałów
kwantyzacji i przybliŜeniu wartości chwilowych próbek wartościami przyporządkowanymi
poszczególnym przedziałom. Zazwyczaj przedziały kwantyzacji mają jednakową szerokość q,
nazywaną kwantem lub krokiem kwantowania.
xq=ent[x/q+0.5], xq=q·ent[x/q+0.5]-wynikami są liczby całkowite
K nie moŜe się odbyć bez wprowadzania błędów, gdyŜ jest to proces stratny (po kwantowaniu
nie moŜna określić dokładnej wartości próbki)
3. Na czym polega próbkowanie sygnału i jakie są oczekiwania względem tej operacji
P polega na przekształceniu sygnału ciągłego w równowaŜny mu sygnał dyskretny. Jest to
pobieranie wartości sygnalu w ściśle określonych chwilach czasu, wyróŜniamy P
równomierne i nierown. Od operacji P oczekuje się aby przebiegła ona w sposób
umoŜliwiający moŜliwie najwierniejsze odtworzenie przebiegu całej funkcji (sygnału analog.)
na podstawie ciągu próbek.
4. Podaj matematyczny opis operacji kwantowania, z omówieniem
wartość teoretyczna xq=ent[x/q+0.5], wartość rzeczywista xq=q·ent[x/q+0.5], ent- część
całkowita, q-krok kwantowania, wynikami są liczby całkowite
5. Podaj matematyczny opis operacji próbkowania, z omówieniem
x p (t ) = x(t ) ⋅ δ T (t ) -sygnał próbkowany x p ( f ) = x( f ) ∗ FT {δ T (t )} -widmo sygnału

spróbkowan. x p (t ) = x(t ) ⋅ δ T (t ) = ∑ n = −∞ x(nT )δ (t − nT ) -teoretyczny model operacji
próbkowania - próbkowanie idealne
6. Czym jest dyskretyzacja sygnału ciągłego
Cyfryzacja sygnału jest to przetwarzanie sygnału ciągłego (anal) na syfgnał dyskretny
(cyfrow). Składają się na ten proces 2 etapy: -zamiana sygnału analogowego na
dyskretny(prób) -zamiana sygnału dyskretnego na cyfrowy (kwant). Proces ten zwiemy
inaczej digitalizacją i wiąŜe się on zazwyczaj z utratą części inform sygnału ciągłego.
7. Zdefiniować błąd kwantowania. Co to jest szum kwantowania.
BK eq, x- wart. próbki, xq-wartośc skwantowana, eq=xp-xq, SK jest sygnałem opisanym
wzorem e(n)=x(n)-qx(n) przy czym -q/2≤eq ≤q/2. SK zaleŜy od rozdzielczości przetwornika.
Średniokwadratowy BK ε=E{eq^2}=q^2/12
8. Od czego zaleŜy stosunek sygnału - szum kwantowania w sygnale po dyskretyzacji
ZaleŜy on od rozdzielczości przetwornika (która jest skończona) wskazane jest by
wykorzystywać cały jej zakres (na wszystkich bitach przetwornika) oraz od róŜnic pomiędzy
amplitudami sygnału przed i po kwantyzacji - gdyŜ przypisujemy im jedną wartość
przybliŜoną i nie jest moŜliwe dokładne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz