Kurs walutowy oraz bilans płatniczy-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs walutowy oraz bilans płatniczy-zadania - strona 1 Kurs walutowy oraz bilans płatniczy-zadania - strona 2 Kurs walutowy oraz bilans płatniczy-zadania - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
WNE UW, 2007/08
Temat 1: Kurs walutowy oraz bilans płatniczy – dwa kluczowe
pojęcia w gospodarce otwartej
Zadanie 1 (na rozgrzewkę;-)
Wyobraź sobie, że dysponujesz kwotą 1 miliona złotych. Posługując się danymi zawartymi w poniższej tabeli powiedz, ile możesz kupić za to dolarów amerykańskich, a ile funtów brytyjskich?
A jeżeli dysponujesz 1 milionem funtów, to ile możesz nabyć dolarów amerykańskich?
kurs
PLN/USD
PLN/GBP
kupno
2,4145
4,7828
sprzedaż
2,4805
4,8242
Zadanie 2
W poniższej tabeli znajdują się kwotowania kursów walut dla dwóch okresów, t0 oraz t1 .
Kurs walutowy
USD/EUR
JPY/USD
JPY/EUR
t0
1,2596
119,04
149,94
t1
1,2256
121,18
148,52
(a) Oblicz stopę aprecjacji dolara względem euro. Oblicz stopę deprecjacji euro względem
dolara. Czy są one sobie równe?
(b) Sprawdź warunek arbitrażu dla tych trzech par walut w obu okresach. Obliczenia wykonaj na poziomach i względnych zmianach kursów.
Zadanie 3
Jakie skutki dla kursu walutowego (w systemie kursu płynnego) może wywołać masowa eksploatacja i eksport surowców naturalnych? Jakie wywoła skutki dla konkurencyjności innych
sektorów wytwarzających dobra handlowe oraz dla sektora dóbr niehandlowych? Jak nazywamy takie zjawisko? Jakie inne czynniki mogą je wywołać? Czy znasz przykłady krajów, gdzie
zjawisko takie miało (lub ma) miejsce?
Zadanie 4
Jakie skutki dla kursu walutowego (w systemie kursu płynnego) może wywołać masowa prywatyzacja w kraju z dominującą własnością państwową, przy założeniu, że większość przedsiębiorstw
sprzedawanych jest inwestorom zagranicznym (wobec braku krajowego kapitału prywatnego,
który mógłby przejąć państwowe firmy)? Jak sądzisz, na ile zjawisko to dotyczy(ło) Polski?
Zadanie 5
W wyniku tsunami w grudniu 2004, w pierwszej połowie 2005 przyjazdy turystów na Malediwy
spadły o prawie połowę. Jakie to skutki mogło przynieść dla kursu rupii malediwskiej?
Zadanie 6
Zdefiniuj pojęcie bilansu płatniczego i omów jego strukturę i najważniejsze pozycje. Stosując
zasadę podwójnego księgowania, zaksięguj poniższe transakcje w bilansie płatniczym Polski.
1. Polska firma sprzedaje do Austrii dobra o wartości 19 mln zł. Dobra są dostarczane do
Wiednia przez polską firmę spedycyjną za 1 mln zł. Austriacki nabywca nie wnosi od razu
zapłaty za towar – producent udziela mu kredytu na 90 dni.
1
2. Po upływie 90 dni austriacki importer dokonuje płatności za zakupione towary, opisane
w transakcji 1. W tym celu zwraca się do swojego banku w Austrii o dokonanie transferu
na rachunek polskiej firmy w polskim banku. Austriacki bank zmniejsza swój depozyt na
żądanie, który posiadał w polskim banku.
3. Filia dużego międzynarodowego koncernu, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce przekazuje dywidendę w wysokości 5 mln zł do swojego kraju macierzystego. Przekazanie dywidendy dokonuje się w postaci założenia przez firmę-matkę długoterminowej lokaty
w polskim banku.
4. Lubiący zagraniczne podróże Polacy kupują Euro za równowartość 15 mln zł, które

(…)

…% akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego, zarządzającego oczyszczalnią ścieków w Kołobrzegu. W celu dokonania zapłaty za akcje polskiego przedsiębiorstwa, rząd Szwecji wymienia korony szwedzkie na złote w polskim banku komercyjnym, za pośrednictwem Sveriges
Riksbank (szwedzkiego banku centralnego), który posiada rachunek na żądanie w polskim
banku.
6. Polski reżyser zakupuje prawa autorskie…
… przekazuje nieodpłatnie temu krajowi
nadwyżki zboża, zgromadzone przez Agencję Rynku Rolnego, o wartości 9 mln zł.
9. Amerykańska firma zainwestowała w Polsce równowartość 12 mln zł w akcje kilku firm
notowanych na giełdzie, nie przejmując nad żadną z nich kontroli. Płatność za akcje została
dokonana w zł., które firma zdobyła sprzedając Narodowemu Bankowi Polskiemu dolary
amerykańskie.
10. Rząd Francji
… powiedzieć o saldzie bilansu płatniczego w wąskim rozumieniu? Jak zmienią się rezerwy walutowe banku centralnego? W jaki sposób zmiana ta zostanie
zaksięgowana w bilansie płatniczym?
2
Zadanie 9
Wyprowadź tożsamość inwestycji i oszczędności dla gospodarki otwartej. Czy możesz w świetle
otrzymanej formuły wyjaśnić na czym polega przewaga gospodarki otwartej nad zamkniętą?
Załóżmy, że w jakimś kraju rachunek…
… należących do UE obserwowaliśmy redukcję wydatków wymuszoną w dużej mierze przez kryteria konwergencji z Maastricht, od spełnienia których zależało przyjęcie kraju do UGW. Poniższa tabela zawiera informacje o saldzie
budżetu, saldzie rachunku obrotów bieżących oraz oszczędnościach krajowych Belgii – kraju,
który miał ogromne kłopoty ze spełnieniem fiskalnych kryteriów konwergencji. Uzupełnij tabelę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz