Finanse i bankowość unia europejska

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość unia europejska - strona 1

Fragment notatki:

Finanse Unii Europejskiej Finansowanie działalności Unii Europejskiej należy do najczęściej dyskutowanych i wzbudzających wiele kontrowersji problemów, a coroczne uchwalenie budżetu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Budżet Unii Europejskiej, mimo swoich niewielkich rozmiarów (do 1,27% PNB), ma istotny aspekt polityczny ze względu na konieczność dokonywania politycznych wyborów w kwestii alokacji i podziału rzadkich zasobów pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, regiony oraz grupy społeczne w tych krajach. Planowane rozszerzenie Unii o kraje Europy Wschodniej i Środkowej stawia kwestie finansowe w samym centrum dyskusji o przyszłości UE, stąd poznanie mechanizmów funkcjonowania wspólnego budżetu staje się potrzebą bardzo pilna w nowych krajach członkowskich, które w momencie akcesji zostaną jednocześnie włączone do wspólnego systemu finansowego Unii. Budżet Unii Europejskiej podlega generalnym zasadom pochodzącym z Traktatu oraz regulaminu finansowego. Prawo budżetowe Unii opiera się na zasadach podobnych do tych, które występują w narodowym prawie budżetowym. Do zasad, na których opiera się budżet Unii, należą: reguła jedności, uniwersalności, jednoroczności, specjalizacji oraz równowagi. 1. Zasada jedności - mówi nam o tym, że wszystkie wydatki wpływy Unii muszą być zawarte w jednym dokumencie. Jednakże budżet operacyjny Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali pozostaje poza budżetem ogólnym Unii, mimo że procedura jego ustalania odbywa się w tym samym czasie. Podobnie z budżetu ogólnego wyłączono Europejski Fundusz Rozwoju udzielający pomocy krają Afryki, Karaibów i Pacyfiku w ramach konwencji z Lome. Kolejnym wyjątkiem są operacje polegające na udzielaniu i zaciąganiu pożyczek, ponieważ nie stanowią one definitywnych dochodów ani wydatków, mają charakter przejściowy. Wydatki administracyjne instytucji wynikające z wykonywania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa należą do budżetu ogólnego Unii, jednakże wydatki operacyjne są pokrywane przez państwa członkowskie, chyba że Rada jednogłośnie zadecyduje o ich włączeniu do budżetu. 2. Zasada uniwersalności - zakłada, że wszystkie wpływy służą do finansowania wszystkich wydatków. W związku z tym państwa członkowskie nie mogą wpłacać do budżetu kwot netto (tj. jedynie różnicy między zobowiązanymi wobec Unii a sumą, który dany kraj otrzyma ze wspólnego budżetu). Regulamin finansowy przewiduje kilka wyjątków od tej zasady. 3. Zasada jednoroczności - mówi, że wszystkie operacje budżetowe są wykonywane w ciągu jednego roku obrachunkowego, który obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Dlatego w budżecie muszą być zapisane wszystkie wydatki i dochody przewidziane na dany rok. Jednakże, podobnie jak w przypadku krajów członkowskich, w Unii trzeba również zezwalać na operacje, które obejmują kilka lat obrachunkowych. Dlatego pojawia się rozróżnienie pomiędzy zobowiązaniami bieżącymi a przyszłymi. Te ostatnie obejmują całość zobowiązań związanych z operacjami, których realizacja rozciąga się na kilka lat. Decyzja o systemie zasobów własnych z roku 1998 określa górna granicę przyszłych zobowiązań.

(…)

… na finansowanie funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności w latach 2000 - 2006 wynosi 213 mld. EURO. Istnieją następujące fundusze strukturalne: ERDF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund) Podstawą prawną funkcjonowania tego funduszu jest rozporządzenie z 12 czerwca 1999 r. nr 1783/1999 [Official Journal L 213, 13.08.1999]. Zadaniem ERDF jest zwiększanie spójności…
… Development Fund) udzielający pomocy krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku w ramach Konwencji z Lome. Środki Funduszu pochodzą z bezpośrednich wpłat krajów członkowskich UE. Na 1995 r. przewidziano z niego !,8 mld ECU. Niezależnie od budżetu realizuje swą działalność także Europejski Bank Inwestycyjny - EBI (European Investment Bank). Budżet ogólny UE nie obejmuje też operacji pożyczkowych (borrowing and…
… realizuje swą działalność także Europejski Bank Inwestycyjny - EBI (European Investment Bank). Budżet ogólny UE nie obejmuje też operacji pożyczkowych (borrowing and lending operations) dokonywanych przez Komisję Europejską na międzynarodowym rynku finansowym. Wskazane wyżej źródła finansowania działalności UE, znajdujące się poza budżetem ogólnym, odgrywają stosunkowo niewielką rolę, gdyż pochodzące…
… Głównego Urzędu Statystycznego (danych dla 2002 r. jeszcze nie ma), z oficjalnych publikacji Pełnomocnika Rządu ds. Informacji Europejskiej i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz z opracowań profesorów: Kazimierza Poznańskiego, Mieczysława Kabaja, Andrzeja Karpińskiego, Zygmunta Królaka i innych. Stracona wartość majątku narodowego Kazimierz Poznański, w książce "Wielki przekrętaaa. Klęska…
…. Ci, którzy zapomnieli dramatyczną historię pierwszej połowy XX w. i uwierzyli ideologii "nowej zjednoczonej Europy", powinni byli otrzeźwieć po długich negocjacjach z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim o umorzenie polskiego zadłużenia komunistycznego. W początku lat 90. polskie zadłużenie zagraniczne wynosiło już 46 do 50 mld USD. Negocjacje, zakończone dopiero w 1994 r., doprowadziły do redukcji zadłużenia o 8,3 mld…
… USD, to jest zaledwie o 17 proc. Dla porównania można podać, że po ostatniej wojnie światowej dawne zadłużenie jeszcze hitlerowskich Niemiec umorzono w 70 proc., a resztę rozłożono na 25 lat przy oprocentowaniu wynoszącym 2,5 proc. rocznie. Ponadto Niemcy otrzymały z tzw. planu Marshalla z USA bezzwrotny fundusz o równowartości 70 mdl USD. Niestety, ani Niemcy, zawdzięczające Polsce przełamanie muru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz