kunstrukcje metalowe - opracowanie zagadnień egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kunstrukcje metalowe - opracowanie zagadnień egzamin - strona 1 kunstrukcje metalowe - opracowanie zagadnień egzamin - strona 2 kunstrukcje metalowe - opracowanie zagadnień egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Podział konstrukcji metalowych: * konstrukcje prętowe ( szkielety hal różnego przeznaczenia, szkielety budynków wielopiętrowych, kopuły, wierze radiowo telewizyjne, trzony masztów; * konstrukcje powłokowe (zbiorniki na płyny, zasobniki na materiały sypkie, zamknięcia wodne, rurociągi); * k ciągnowe (mosty wiszące i podwieszone, kolejki linowe, dachy o dużych rozpiętościach)
2. Zalety i wady konstr. stalowych: ZALETY: duża jednorodność i izotropowość właściwości fizycznych i mechanicznych stali; jednakowa duża wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie; wysoki stopień prefabrykacji, możliwość rozbiórki konstrukcji i ponowne jej zmontowanie w innym miejscu, łatwość wzmacniania konstrukcji, prawie całkowity odzysk stali, niezawodność pracy. WADY: wrażliwość na korozję, słaba odporność na wysokie temp. i mała ognioodporność, relatywnie duża cena konstrukcji, większa pracochłonność wykonania konstrukcji.
3. Przeciwdziałanie wadą: - p. korozji: *powłoki ochronne na powierzchni elementów stalowych, *stosowanie stali trudno rdzewiejącej i kwasoodpornej, *stosowanie dodatków stopowych; - p. wysokim temp.: *obudowa konstrukcji, *stosowanie odpowiednich warstw termoizolacyjnych;
4. Korozja konstrukcji stalowych: korozja jest procesem stopniowego niszczenia stali w czasie w skutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania otaczającego środowiska. Ze stali powstają odpowiednio tlenki żelaza lub uwodnione wodorotlenki. Z korozją chemiczną mamy do czynienia albo w wysokiej temp. stali albo przy zetknięciu stali z zaprawą wapienną, gipsową i żużlem piecowym. Natomiast z k. elektrochemiczną mamy do czynienia podczas działania powietrza atmosferycznego, którego agresywność jest mocno potęgowana obecnością dwutlenku siarki i wilgotnością względną.
Rodzaje korozji: chemiczna, elektrochemiczna, międzykrystaliczna, naprężeniowa i kontaktowa.
5. Ochrona przed pożarem: TEMPERATURA KRYTYCZNA - jest to temp. przy której osiągnięty jest SGN tzn. element traci swoją nośność. - zabezpieczenia czynne np. tryskacze, kurtyny wodne, kurtyny mechaniczne; - zabezpieczenia bierne: gaśnice, zbiorniki wodne, hydranty itp. oraz okleiny i powłoki konstrukcyjne utrudniające dostęp ognia; - ochrona profilowa: pokrycie zaczynem cementowym, stosowanie powłok malarskich pęczniejących.
6. Definicja stali: jest stopem żelaza z węglem i innymi pierwiastkami otrzymywany w procesach stalowniczych i obrabiany plastycznie. Max zawartość węgla w stali wynosi 2% (w stalach budowlanych 0,2-0,7%)
7. Proces metalurgiczny: polega na wytopieniu żelaza z rud w wielkim piecu. Jest to redukcja związków żelaza znajdujących się w rudzie do postaci wolnej, w wysokiej temp., a następnie nawęglanie części masy wolnego żelaza.


(…)

… cementytu. Feretyt - jest roztworem międzywęzłowym węgla w żelazie α. Pod względem właściwości mechanicznych feretyt jest bardzo miękki i plastyczny. Arsenit jest roztworem międzywęzłowym węgla w żelazie γ. W temp. pokojowych arsenit występuje tylko w stalach stopowych. Cementyt, który wykrystalizował z arsenitu nazywa się cementytem wtórnym. Cementyt, który wykrystalizował się z cieczy nazywa się cementytem pierwotnym. Perlit mieszanka feretytu i cementytu wtórnego. rozróżnia się 3 grupy stali: eutektoidalne - 0,77%C; ferytyczno - perlityczne C<0,77%; perlityczno - cementytowe C>0,77%.

… uzysk kęsów stali; Wady: *nadal duży koszt urządzenia, *ograniczenie wymiarów poprzecznych wlewka.
10. Gatunki stali stosowane w budownictwie: a) stal węglowa (zawartość C do1,5%) dzielimy ją na 3 grupy: *niskowęglowa C<0,25%, St0, St3, St4; *średniowęglowa C0,25-0,6% St5; *wyskokowęglowa C=0,61-1,1%. b) stale stopowe (Fe+C+ inny pierwiastek, dzielimy na 3 grupy w zależności od masowej zawartości…
… materiału na pękanie pod wpływem uderzenia, stanowi również miarę kruchości materiału, tzn. że im bardziej kruchy jest dany materiał, tym mniejsza jest jego udarność.
Twardość- jest miarą oporu materiału przeciw odkształceniom trwałym powstającym w skutek wciskania wgłębnika (met. bad. twardości: Brinella, Rockwella, Vickers,. młotek Poldi)
Moduł Younge'a E - stała materiałowa zwana współczynnikiem sprężystości wzdłużnej materiału.
Współczynnik Poissona ν - stała materiałowa zwana współczynnikiem przewężenia poprzecznego.
Moduł Kirchhoffa G - stała materiałowa zwana współczynnikiem sprężystości poprzecznej materiału.
14a. Skład chemiczny stali wpływa zdecydowanie na udarność. Wzrost zawartości węgla zmniejsza udarność i przesuwa położenie progów kruchości ku wyższym temperaturom. Identycznie wpływają…
… (po każdym ściegu trzeba oczyścić spoinę z żużla) (B), przyklejenie (C), niewłaściwy przetop (D), pęknięcie (E). Wykrywa się je metodami defektoskopowymi: ultradźwięki, prześwietlenie promieniami X lub γ.
Wady zewnętrzne (F): wklęśnięcie lica spoiny, nadmierny nadlew lica spoiny, podcięcie materiału, wypływ lica.
25. Ujemne skutki spawania: a) zmiany strukturalne wokół spoiny powodujące niejednorodność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz