Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby - strona 1 Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby - strona 2 Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby - strona 3

Fragment notatki:

Kulturowa perspektywa
postrzegania zdrowia i
choroby
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy
kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego,
umysłowego i społecznego dobrostanu
WHO
Choroba
Choroba to przeciwieństwo zdrowia. Jednak
współcześnie jej brak nie jest równoznaczny ze
zdrowiem.
Kultura
Świadomy społecznie, przekazywany
dziedzictwem wytwór wiedzy, przekonań,
wartości i oczekiwań normatywnych, które to
dziedzictwo pomaga członkom danego
społeczeństwa radzić sobie z pojawiającymi się
problemami.
Kultura
Materialna
(cywilizacja)- wszystkie
dotykalne konkretne
wytwory
społeczeństwa.
Niematerialna
Duchowe wytwory
społeczeństwa
przekazywane przez
pokolenia. Stanowią
ośrodek życia
społecznego.
Kultura
Wyróżnić można kulturę osobistą jednostki oraz
kulturę zbiorowości.
Należąc do danej grupy, jednostka podziela
wartości i partycypuje w dobrach wchodzących
w skład kultury danej grupy.
Człowiek może być związany z kilkoma kulturami.
KulturaObyczaje
System komunikacji
System podejmowania decyzji
Role społeczne
Ceremonie, rytuały
Zasady etyczne
Rutynowe postępowania
Podstawowe znaczenie kultury wynika z
faktu, że wyznacza ona zasady życia
społecznego poprzez stworzenie:
• Systemu komunikowania się
• Wyznaczników bezpieczeństwa fizycznego, opieki
społecznej
• Wymiany dóbr materialnych dla określonych celów
• Form posiadania dóbr materialnych
• Form kontroli społecznej
• Warunków podróżowania
• Artystycznych form ekspresji
• Wzorów życia seksualnego i rodzinnego
• Wzorów spędzania czasu wolnego, zainteresowań,
hobby
• Religii, systemów wierzeń, magii, czarów, zabobonów
• Postaw wobec życia
• Wzorów ludzkich zachowań
Kultura a zdrowie
Na kulturę zdrowotną składa się system wartości
przypisywanych zdrowiu fizycznemu i
psychicznemu, obiektywnemu i subiektywnemu,
jednostkowemu i publicznemu. Kultura
zdrowotna przejawia się w świadomym
regulowaniu relacji człowiek-środowisko, w
poczuciu odpowiedzialności za zdrowie własne i
publiczne oraz we wrażliwości na potrzeby
zdrowotne, a zwłaszcza na cierpienie innych
osób.
Rozważając powiązania i współzależności
pomiędzy zdrowiem i chorobą a kulturą, należy
uwzględnić m.in. następujące grupy problemów:
• kulturowe zróżnicowanie poglądów na temat
zagrożeń zdrowotnych
• kulturowe zróżnicowanie kryteriów zdrowia
• zdrowie jako wartość w systemach wartości
różnych kultur
• kulturowe uwarunkowania stylu życia
• kulturowe zróżnicowanie stosunku do chorób i
ludzi chorych
Związki kultury z rozumianym bardzo szeroko
„zdrowiem” przebiegają wielopłaszczyznowo, gdyż
każda kultura tworzy własne wzory, wśród których
można wyróżnić:Definiowanie czym jest zdrowie
Definiowanie, czym jest choroba
Koncepcje dotyczące przyczyn choroby
Role osób leczących
Rola osoby chorej
Zachowania związane z leczeniem
System pomocy medycznej i promowania
zdrowia
• Styl życia jako czynnik socjogenny w
powstawaniu chorób
Zdrowie jako wartość
Zdrowie jako wartość jest określone grupowo i

(…)

… się do zdrowia i
choroby są częścią złożonego kompleksu
wierzeń, wartości i norm.
• Uskarżanie się przez kobiety na występowanie
nudności w pierwszym okresie ciąży wynika z
wierzeń na temat rozwoju dziecka.
• W społeczeństwach pierwotnych choroba,
zdrowie i śmierć traktowane są jako wynik
działania magii lub przeciw magii.
Symboliczne znaczenie choroby
Symboliczne znaczenie choroby wiąże się ze
społecznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz