Kultura starożytnego Rzymu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura starożytnego Rzymu - strona 1 Kultura starożytnego Rzymu - strona 2

Fragment notatki:

KULTURA STARO YTNEGO RZYMU    1. Literatura rzymska  Rzymianie dopasowali alfabet grecki do swoich potrzeb tworząc alfabet łaciński, który później stał się  podstawą pisma w całej Europie Zachodniej i Środkowej.  Gatunki literackie:     Epos  – Wergiliusz „ Eneida”      Liryka  – Katullus, epigramaty Marcjalisa, elegie - Albiusz,         Horacy – ody, satyry, listy, cztery księgi „ Pie ś ni ”        Wergiliusz – sielanki „ Bukoliki ”,  Georgiki”         Owidiusz „ Sztuka kochania”, „Metamorfozy”, „ ale”     Historiografia  Tytus Liwiusz „ Dzieje Rzymu od  zało enia miasta”   Tacyt – dzieje pierwszego stulecia cesarstwa, monografia „ Germania”  Juliusz Cezar „ O wojnie galijskiej ”, „ O wojnie domowej”   Ammian Marcelin – kontynuował  „ Dzieje ” Tacyta.    Biografia  – Rzymianie jako pierwsi zaczęli spisywać biografie bohaterów, wodzów, cesarzy.  Swetoniusz – „  ywoty cezarów ”  Tacyt – biografia Agrykoli, namiestnika Brytanii.    Epistolografia –  listy    Komedia  – wzorowana na greckiej    2. Prawo rzymskie  Rzymianie uwa ali,  e państwo powinno funkcjonować na podstawie prawa:    spisali podstawowe normy prawne   podzielili prawo na publiczne i prywatne   wprowadzili takie zasady jak:  prawo nie działa wstecz, zawsze nale y wysłucha ć  drugiej strony,  nikogo nie mo na kara ć  za to samo przest ę pstwo dwa razy    dokonali kodyfikacji (zebrali i usystematyzowania obowiązujące prawa) – najstarszym rzymskim  kodeksem prawnym jest  Prawo XII Tablic z 450 r.p.n.e.   Pod wpływem prawa rozwinęły się: sztuka wymowy sądowej i politycznej, literatura prawnicza.  Prawo rzymskie zachowało się dzięki  Kodeksowi Justyniana Wielkiego z VI w.  i stało się podstawą  prawodawstwa europejskiego.    3. Rze ź ba rzymska – cechy:    kopie dzieł greckich     realizm portretów.    tematem rzeźb – głównie ludzie: politycy, wodzowie, cesarze,    popiersia, statuy, płaskorzeźby    4. O ś wiata – Rzymianie uczyli si ę  od Greków.     obowiązkowo uczono się greki, filozofii greckiej, kształcono wymowę (retoryka) .    rozwijała się matematyka jako nauka pomocnicza w budownictwie, geografia,     Juliusz Cezar opracował  kalendarz julia ń ski .     Marek   Warron  stworzył  encyklopedi ę,  która  obejmowała  9  ksiąg:  gramatykę,  retorykę,  matematykę, astrologię, muzykę, medycynę.     Ptolemeusz  w Aleksandrii udowodnił,  e Ziemia jest okrągła i obliczył długość równika    5. Architektura rzymska - cechy : 

(…)

… i koła (rotundy)
łuki, arkady,
kopułowe sklepienia
bogato zdobione kolumny
Budownictwo – nowinki techniczne:
akwedukty – wodociągi doprowadzające wodę z gór do miasta
termy – łaźnie
hypokaustum – centralne ogrzewanie
zaprawa murarska przypominająca dzisiejszy beton
drogi brukowane
mosty
łuki triumfalne (Konstantyna, Tytusa, Septoniusza Sewera)
amfiteatry (Koloseum)
bazyliki – miejsca wymiany handlowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz