Kształtowanie i ochrona środowiska - 2009 poprawne odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie i ochrona środowiska - 2009 poprawne odpowiedzi - strona 1 Kształtowanie i ochrona środowiska - 2009 poprawne odpowiedzi - strona 2 Kształtowanie i ochrona środowiska - 2009 poprawne odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

J. Kida. Notatka składa się z 4 stron.
Kształtowanie i ochrona środowiska 2009 poprawne odpowiedzi (prosto od Kidy , spisane ze zdjęcia nie zawsze wyraźnego ) 1. Celem ochrony litosfery jest (omów w dwóch zdaniach główne przesłanie tego celu - za prof. Kozłowskim, 1998): zahamowanie destrukcyjnych procesów zachodzących w litosferze, hydrosferze i atmosferze, w celu zachowania ukształtowanych przez miliony lat cech przyrody nieożywionej, niezbędnych do przetrwania życia na Ziemi. 2. Krajowa Strategia Ochrony Litosfery wskazuje, że główne przesłanki przemawiające za potrzebą jej ochrony to:
ochrona powierzchni przed skażeniami chemicznymi i radioaktywnymi ochrona jakości i ilości wód powierzchniowych i podziemnych zapewnienie trwałości użytkowania kopalin ochrona środowiska przyrodniczego w otoczeniu miejsc eksploatacji i przeróbki kopalin ochrona wybranych obszarów powierzchni Ziemi bezcennych ze względu na walory naukowe i rekreacyjne 3. Wyróżnia się następujące rodzaje i zakres monitorowania zmian zachodzących w litosferze:
atmosferyczny (atm osfera, stratosfera) geochemiczny (geochemia gleb, osadów morskich i jeziornych , chemizm wód powierzc h niowych i podziemnych radioekologiczny (gleby, rośliny) hydrologiczny (wody powierzchniowe lądowe i morskie, wody podziemne) teledetekcyjny ( zdjęcia lotnicze i satelitarne powierzchni Ziemi) zagospodarowania przestrzennego 4. Grunty zdegradowane to grunty, których (dokończ zdanie) wartość rolnicza lub leśna zmalała wskutek zmian środowiska, będących wynikiem wadliwej działalności człowieka - można przywrócić pierwotne cechy poprzez odpowiednie zabiegi Grunty zdewastowane to grunty, (dokończ zdanie) zdegradowane, które całkowicie utraciły wartości użytkowe - ich pierwotnych cech nie da się przywrócić 5. Ochrona gruntów ornych ma na celu:
dążenie do ograniczania przeznaczania ich na cele nierolnicze zapobieganie obniżania jej urodzajności przywracanie wartości użytkowych gruntom, które utraciły charakter gruntów rolnych na skutek działalności nierolniczej Ochrona gruntów leśnych ma na celu:
dążenie do ograniczania przeznaczenia ich na cele nieleśne zapobieganie obniżaniu ich produktywności przywracanie wartości użytkowych gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych na skutek działalności nieleśnej 6. Rekultywacja gruntów jest to (podaj definicję):
działanie (za pomocą odpowiednich zabiegów technicznych) mające na celu nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanych lub zdewastowanych wartości użytkowych (lub przyrodniczych) umożliwiających wykorzystanie tych gruntów zgodne z pierwotnym przeznaczeniem do upraw rolniczych lub leśnych, względnie do celów gospodarki komunalnej, rekreacji i wypoczynku

(…)

… bariery ochronnej (np. sąsiedztwo lasów z zastrzeżenie przestrzegania przepisów ppoż.)
10. Utylizacja jest to (podaj definicję):
wykorzystanie odpadów komunalnych i przemysłowych jako surowców do nowej produkcji , popularną formą utylizacji jest recykling
11. Ustawa „Prawo wodne” wyróżnia następujące rodzaje korzystania z wód:
powszechne
zwykłe
szczególne
12. Mówiąc o „użytkowaniu zasobów wody…

14. „Prawo wodne” rozróżnia 3 rodzaje ochrony wód, a mianowicie:
ochrona ilościowa
ochrona jakościowa
ochrona obszarowa
15. „Ustawa o lasach” podaje, że lasem jest grunt:
o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi)-drzewami, krzewami i runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawiony,(a) przeznaczony do produkcji leśnej, (b)- stanowiący rezerwat albo wchodzący w skład Parku Narodowego (Krajobrazowego)
oraz grunt związany z gospodarką leśną, wyposażony w budynki, budowle, urządzenia leśnych melioracji wodnych, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, parkingi leśne i inne urządzenia turystyczne z tym związane
16. Do lasów ochronnych zalicza się:
lasy, które chronią glebę przed zmywaniem, wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie gleby i obrywy…
… i rekreacja
estetyczne i krajoznawcze - poprawa wyglądu środowiska, dekoracja krajobrazu, inspiracja
społeczne i dydaktyczne - poznawanie zjawisk przyrody, szacunek dla przyrody, ścieżki dydaktyczne
w ochronie przyrody - miejsce chronionych gatunków roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej
gospodarcze - leśne surowce dla różnych działów przemysłu, stymulacja …???
18. Gospodarka leśna jest to:
działalność…
… roślinną w okolicy miejsca składowania
stanowią zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne
niszczą walory estetyczne środowiska (krajobraz)

9. Warunki preferowane przy lokalizacji wysypisk to:
niska klasa bonitacyjna gleb (IV-VI klasa)
niski poziom wód podziemnych (głębokie zaleganie wód)
niewielki współczynnik filtracji gruntów (słaba przepuszczalność)
oddalenie od zabudowy mieszkalnej
istnienie naturalnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz